December 2, 2009

DAILY CRIME UPDATE 02-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-12-2009.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 262/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/12/09 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd RAqÉæ ¸Á RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉ.J-39 E- 9229 CzÀgÀ EAf£À £ÀA 03 f 18 JA 43969 Zɹì£À £ÀA 03f 20 ¹ 42625 C.Q. 15000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¤°è¹zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/09 PÀ®A 498(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/12/2009 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÉÃSÁ¨Á¬Ä @ ªÀiÁ¯Á²æà UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÀB PÁgÀt ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤Ã£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ°PÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. ºÁUÀÄ CvÉÛ. £ÁzÀt ¸ÀºÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-12-09 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÀªÉÄñÀ PÉƼÉî EvÀ¤UÉ ¯Áj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ PÉƼÉî 30 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÁqÀªÁzÀ. gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀgÀªÀgÀÄ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ «ÃgÀ±ÀnÖgÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ vÀÄA§ÄªÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-38/2681 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß wgÀĪÀŪÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÉ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÀÄwÛUÉ JqÀUÀqÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¢£ÁAPÀ 30/11/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/12/09 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÁzÀÄfà £À¢ªÁqÉ 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-24/J¥sï-8164 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨sÀAUÀÆgÀ zÁnÖ ¸Àé®à zÀÆgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÁgï £ÀA. PÉJ-36/JA-5027 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £À»ÃªÀÄ¥Á±Á vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢B01-12-09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÀ¸ÉÛ-a¢æ gÀ¸ÉÛ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦æAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ PÀ¼À¸É ¸Á²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgï £ÀABJA.ºÉZï.-04 JPïì.-3046 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q. PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉÆÃd EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ ZÁ®Q ¦æAiÀiÁ EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è EªÀgÉ®èjUÀÆ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ WÉÆÃAmÁ® ¥sÉÆlÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀoÁgÉ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß C¥Áa ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-8723 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢üÃAiÀÄ C¥Áa ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÀAiÀÄUÉ vÀgÀa¢ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ±Á¯É ¨Á®PÀ¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.