December 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ : £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009

¢£ÁAPÀ:09-12-09 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀÄ ²æÃ.gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ¸Á: PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ°£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉÝ CzÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ zÁgÀzÀ jî »rzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ £É¥À ªÀiÁr zÁgÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ C®ªÀiÁgÁ¢AzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CQ:1,35,050/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA:284/09 PÀ®A 454 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÀdÐjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ ¥Ánèà ºÁQ EnÖzÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âUÉ ªÀÄÄnÖzÀ §UÉÎ §gÀ¼ÀÄ UÀÄvÀÄðUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄvÀÄð vÀdÕgÀÄ ¥ÀjÃPÀë ªÀiÁr ¸ÀzÀj vÀdÕgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-12-09 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉgÀ¼À UÀÄvÀÄð RavÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.D DgÉÆæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà UÉÆ®ègÀ ¸Á:UÉÆ®ègÀ PÁ¯ÉÆä zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄwðUÉ ºÉÆðPÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.J¸À.J¸À.WÀnÖ ¹.¦.L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀævÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è vÀAqÀ gÀa¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ.²æêÀÄAvÀ Z˺Át ¦.J¸À.L(C«) ²æÃ.ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉ¥Áà ¦.J¸À.L(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. d«Äî, ¸ÀĤî PÉÆÃgÉ ,¸ÀAvÉÆõÀ, ±ÀÄPÉÆèÃzsÀ£À eÉÆåÃw gÀªÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÀéRĶ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è 46,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæü vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¢£ÉñÀ ¸ÉÆî£ÀPÉ vÀAzÉ ZÀĪÀÄÄð® ¸ÉÆî£ÀPÉ ¦AiÀÄĵÀå eɪɮègÀð ,22 ¥sÁªÀÄðªÀÄgÀ ¥ÁPÀð ªÀ£ÀªÁr ¥ÀÆ£Á EªÀ£À CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q: gÀÆ. 2,55,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, zsÁgÀªÁqÀ, ©eÁ¥ÀÄgÀ ,UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ, UÀzÀUÀ, ¯ÉÆÃPÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄzsÉÆüÀ, ºÀħâ½î UÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ EAxÀºÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
==============================================================================

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 390/09 PÀ®A: 394 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ¸ÀAUÀAiÀiÁå UÁzÁ G/ºÉʪÉà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á/ UÁzÁUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1600 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÉʪÉà ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ºÁUÀÄ røɮ ªÀiÁjzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 2,51,315/-UÀ¼À£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÉÃmÉÆæ¯ï §AQ£À wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ NªÉÄäÃ¯É ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß £ÀÆQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 4 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ºÀtzÀ aîªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ, DgÉÆævÀUÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-22 J£ï-2299 £ÉÃzÀgÀ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 143, 147, 148, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢: 23-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ OlUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: SÉÃqÁð(©) ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA. 125 £ÉÃzÀÄÝ ªÉÆãÀ¥Áà PÀqɬÄAzÀ 2 KPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÝvÀ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ F ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 125 ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄzsÀå ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°AzÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ªÁzÀ«ªÁzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°èAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¢£ÁAPÀ: 23-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).¹zÁÝgÀrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ 2).¨Á§ÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 3). ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ 4). ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ
5).CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÀrØ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ// QæñÀå£ï ¸Á ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥sÀPÀAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ CdÄð£ï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆÃd ªÉÄÃj EªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, UÀAUÀªÁgÀ, PÉÆvÀÆÛgÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ¥sÁåPÀÖj PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr J°èAiÀÄÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀAeÉ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ CdÄð£ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 Cr CAvÀgÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ ©½ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/Jr-3758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ zÁn ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ CdÄð£À£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 300/09 PÀ®A: 498(J) ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. JPïÖ 149 L¦¹:-


¢£ÁAPÀ: 23-12-09 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ: C¤gÀÄzï ¹AUï EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/11/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ C¤gÀÄzï ¹AUï vÀAzÉ gÀ«PÀgÀt ¹AUï EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 2,51,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ, 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ 30 vÉÆ¯É ¨É½î ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ eÉÊgÁd ¹AUï ©µÀ£ïgÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ, ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤gÀÄzï ¹AUÀ (UÀAqÀ) 2) gÀ«PÀgÀt ¹AUï(ªÀiÁªÀ) 3) ¸ÀÄzsÁgÁt (CvÉÛ) 3) PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ 4) CgÀ«AzÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÀ«PÀgÀt ¹AUï 5) jãÁ UÀAqÀ CgÀ«Azï ¹AUï 6) C®PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgï j¯ÁAiÀÄ£ïì PÁA¥ÉèÃPïì ¥Áèmï £ÀA. 204 ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¢£Á®Æ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ : 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¨Á® PÀȵÀÚ @ «ÄoÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƼÀ¥ÀÈl UÀ°è ¨sÁ°Ì, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ Dl JAzÀÄ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ªÉƸÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 250 gÀÆ. MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÀ anÖ ªÀ±À ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß N¯ÉUÉ GjAiÀÄ®Ä ºÉÆ®¢AzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ªÁr FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É AiÀiÁgÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ vÀgÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ 4 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀ ¥Á® EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/09 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/12/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2, 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ CªÀÄævÀ¥Áà ¤PÁA¥ÀÆgÉ 2) J®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁ±À¥Áà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉUÉ «£Á PÁgÀt ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÆ, gÁdÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮µÀÌgï vÀAzÉ: zsÀ£ÀgÁAiÀÄ ¸Á/ ªÀqÀUÁAªÀ vÁAqÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄf EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ DPÀ¼À PÀgÀĪÀ£ÀÄß zÁn¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ : ±ÁªÀäuÁÚ ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/6673 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀ®§ÄVð ¸Á/ ¨ÉÆÃV EªÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §½gÁªÀÄgÀªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÀwÛgÀ¢AzÀ §AiÀiÁ£Á KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý PÉýzÁÝUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉzÀÄ ²ªÀ£ÁxÀ PÀqɬÄAzÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ, CªÀ£À vÀAzÉ «oÀ® ºÁUÀÆ vÁ¬Ä UÀÄAqÀªÀiÁä EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 189/09 PÀ®A: 324, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ: ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAr (vÀwÛ) PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß JjAiÀiÁzÀ°è CAUÀr ElÄÖ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁå CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 189/2009 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ: AiÀıÉÃ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀÆìgï mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀAPÀÑgï eÉÆr¸À®Ä PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: w¥ÀàuÁÚ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©Ãr PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ©Ãr E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.