December 18, 2009

DAILY CRIME UPDATE 18-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2009

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/09 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 307, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ °AUÀ¥Áà ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ 4 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀzÉë EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀªÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. dUÀzÉëAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ 8 wAUÀ¼À »AzÉ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ ²SÁgÀR¤ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÀAVÃvÁ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ ¸ÀAVÃvÀ £ÀªÀÄUÉ w½¹ ºÀt PÉÆrj E®è¢zÀÝgÉ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀݼÀÄ. 5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀAVÃvÀ EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆ®zÀ°è «µÀ PÀÄr¹ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀAVÃvÁ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ DAzÀæ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÀÅ PÉøÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉøÀÄ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƽèj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ¼À ±ÀªÀzÀ CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀAzÀÄ CAwªÀÄ QæAiÉÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ.
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ¼À ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dUÀzÉë DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÀÄ avÀæPÀ¯Á J®ègÀÄ DmÉÆzÀ° ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÁ®Ä JjAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ avÀæPÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉƵÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆwzÀÝgÀÄ. ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼À UÀAqÀ D£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¨sÁªÀAzÉgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd, PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ dUÀzÉë ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀAqÉgÉ ¨sÉÆøÉØgÉ ¤ªÀÄUÉ J±ÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAzÀgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ £ÁªÉÃPÉ PÉÃ¸ï »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¤ÃªÀÅ fêÀAvÀ EzÀÝgÉ vÁ£É F PɸÀÄ VøÀÄ CAvÀ CAzÀªÀ£É D£ÀAzÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ PÉÊ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrzÁUÀ ZÁPÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. zsÀ£ÀgÁd PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀÄ PÀÆqÀ PÉʬÄAzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉëUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÝ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §rUÉ EwÛzÁUÀ £ÁªÀÅ eÉÆÃgÁV aÃgÁrzÀjAzÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÆ ºÁUÀÆ DmÉÆ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥sÀvÉ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀUÀvÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÄ £ÀªÀÄä PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ZÁPÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½zÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀÄæ ¹.gÁoÉÆÃqÀ ¸Á// UÉÆëAzÀ ªÀÄzÀgÀV vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ J®ègÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wÃj PÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ, vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉÆ®, ªÀÄ£É ºÀAaPÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉÆÃw¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀÀ £ÁgÁAiÀÄt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, EªÀgÀ. G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ¥Á°£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 £ÉzÀÝgÀ°è 4 KPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÉÛêÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÆnÖzÀ d«Ää£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁªÀÄt¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥Á® ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ AiÀiÁgÀ¥Àà£À PÉÆnÖUÉ CAvÀ w½zÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖw¢Ý CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý £ÀªÀÄä PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖwzÀÝgÉ ¤£ÀUÉ K£ÁUÀÄwzÉ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÆ CwÛUÉAiÀiÁzÀ gÀªÀÄt¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É J¯Áè ¤ÃªÉ w£ÀÄßw¢Ýj CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ «£ÉÆÃzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÉÆw¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ K gÀAqÉÃgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ RvÀA ªÀiÁrzÀgÉ J¯Áè ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÀÄ «£ÉÆÃzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÀwÛ¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ CzÉà §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. gÁªÀÄt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÆt¨Á¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É£Àß°è, PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢Ý PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, «£ÉÆÃzÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä £ÁgÁAiÀÄt£À §®PÁ°£À vÉÆqÉUÉ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ gÁªÀÄt¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ F ªÀÄÆ¢ gÀArUÉ PÉÆ°è ºÁPÉÆÃt £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÆ F ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ CUÀ¸É 22 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. GB ¤gÀÄzÉÆåÃV ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ Hj£ÀÀ UÀt¥Àw ºÁUÀÄ ¸ÀAVÃvÁ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ HjUÉ §A¢zÀÄÝ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¸ÀÄgÀvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ §ÄzsÀÝ ªÀÄA¢gÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ »AzÉ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ KPÉ? vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä SÁAzÀ£ÀzÀ ºÀÄqÀÄVUÉ ®UÀߪÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¤ªÀÄUÉ K£À ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ UÀt¥Àw CªÀ£À CtÚ-vÀªÀääA¢gÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, ¥ÁAqÀ¥Áà, ºÁUÀÄ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÉîègÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. UÀt¥Àw EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¥ÁAqÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ d»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉà PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/09 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ElUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ, gÀªÉÄñÀ, ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ºÀÄqÀÄVUÉ KPÉ ¦æw ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAr¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄ ©zÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/09 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉõÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ µÁ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£À dªÀ¼À vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉýzÀgÉ, ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á gÀAr ¨sÀƸÀÄr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ dUÀ¼À ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÀ¼À MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¤UÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 17-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÁ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺɧƧ µÁ vÀAzÉ ¯Á¯ï µÁ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á;§AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®UÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀÆgÀtzÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á : ±ÁªÀıÁ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄ vÁ: f : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ« vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀð ¢AzÀ ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ DqÁØqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F »AzÉ zsÁgÀªÁqÀ ºÀÄZÀÑgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ« EvÀ¤UÉ vÀ£Àß vÀAV UÀAUÀªÀÄä EªÀ¼À ºÉÆl¯ïzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ°è EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÀ« EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14,15-12-2009 gÀ gÁwæAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánïï EªÀgÀ vÉÆlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 409, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/12/2009 gÀAzÀÄ 1730 oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¸Á/ ±ÉlPÁgÀUÀ°è OgÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, 1998-99 £Éà ¸Á°Ã£À ±Àæ«ÄPÀ ²PÀëQAiÀÄgÀ ªÉÃvÀ£À MlÄÖ gÀÆ, 27520/- G¥À-¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ªÀÈwÛ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-03-06 gÀAzÀÄ ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÄgÀÄ ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁzÀ PÁwðPÀ ¸Áé«ÄgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢UÉ ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.