December 27, 2009

DAILY CRIME UPDATE 27-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ PÀqɪÀĤ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀÄwÛ ®UÀßzÀ°è £ÁªÀÅ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉÉ PɽzÉÝªÉ DzÀgÉ 11,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. “gÀAr, ¨sÉÆøÀr” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃqÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄî CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁÌöå¤AUÀ ªÀiÁr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 29-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 0800 UÀAmÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ E£ÀÆß 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀå vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §UÀzÀ¯ï ¦.JZï.¹ AiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÀ £ËPÀj EzÀÄÝ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀ¥Áà eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå, 2) vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄä ±ÉlÖgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-54-1094 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ªÉÄAmï-PÁAQæmï «ÄPÀì ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ AiÀÄAvÀæ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊmÉ£ÀµÀ£ï «zÀÄåvï vÀAw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀAwUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯Áj PɼÀV¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÊ mÉ£Àê£ï ªÉÊj¤AzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ¢AzÀ «zÀåvï vÀAw ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÄÝ ºÀUÀÆ ¤lÆÖgÀ ©æqÀÓ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ D PÀqÉ §gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¸ÁzÁ gÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»w ZÁ®PÀ¤UÉ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À AiÀÄAvÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ ºÀwÛ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ PÉÃgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 448, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉƪÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà ZÀl£À½î 50 ªÀµÀð, ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ®ÄªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ©¸Ár PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1900 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ dįÉàPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 09673545344, 09665952004, 09545421878, 09545091413, 0957972241 ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9448130440 UÉ ¨ÉzÀjPÉ PÁ®UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “vÀĪÀiï gÀ»ÃªÀiï SÁ£À PÉà T¯Á¥sÀ £À»Ã gɺÀ£Á” CAvÁ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506, 143, 147, 148 ¦¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦¹-1366 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¦¹ £ÀA-117 £ÉÃzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà sJªÀiïr §ÄgÁ£À vÀAzÉ ¸ËPÀvï C° ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀfgÉ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JªÀiï r §ÄgÁ£À ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð ¸Á-¹AUÀgï ¨ÉÃUï ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-43 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-.PÉJ-39/8002 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JªÀiïDgïJ¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ KzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5925 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà ¸Á// ªÉƼÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¹VªÀĤ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ¢AzÀ gÉÃw vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®vÉÆÃqÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.