December 11, 2009

DAILY CRIME UPDATE 11-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-12-2009


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 184, 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zsÀj ¸Á:UÉÆPÀļÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ, ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ 2) gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÁt gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ»£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf vÀAzÉ zÁ¸ÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj EªÀgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/JA-847 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è E¤ßvÀgÉ ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ 3) UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀ¼ÉÆf 4) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨sÀÆvÉ 5) GªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉêÉÃAzÀæ¥Áà ¥ÀAvÁf 6) zÉêÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆvÉ 7) ªÀÄ«ÄvÁ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÄvÉ 8) ¢°Ã¥À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀĸÁÛ£É ºÁUÀÆ PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÁºÀqÀ UÁæªÀÄzÀ 9) ¯Á®©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ®UÀ¤ ¨ÁUÀgÀ 10) D¸Áä vÀAzÉ C§ÄÝUÀ¤ ¨ÁUÀgÀ 11) C°áAiÀiÁ vÀAzÉ C§ÄÝ®UÀ¤ ¨ÁUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ 12) ¥ÀĵÁáªÀw UÀAqÀ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄÄ®UÉ 13) ²ªÀgÁd vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ 14) zÀįɸÁ§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ zÁ¸ÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£ÀzÀ £ÀA PÉJ-39/JA-847 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ£ÀÄß ©lÄÖ gÉÆÃr£À ¥ÀÆw𠧮¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ CAzÀgÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA J¦-13, JPÀì 1719 £ÉÃzÀÝPÉÌ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ 2) ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ 3) ¢°Ã¥À ªÀĸÁÛ£É, 4) zÉêÀªÀiÁä ¨sÀÄvÉ 5) PÀĪÀiÁj ªÀÄ«ÄvÁ ¨sÀÆvÉ 6) GªÉÄñÀ ¥ÀAvÁf 7) ¯Á®©Ã ¨ÁUÀgÀ 8) zÀįɸÁ§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ 9) ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä ªÀÄÄUÀzÉÆÃ¼É EªÀgÉ®ègÀ vÀ¯ÉUÉ , zÉúÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ 2) UÀeÉÃAzÀæ 3) ¥ÀĵÁáªÀw ªÀÄÆ®UÉ 4) ²ªÀgÁd ªÀÄÆ®UÉ, 5) D¸Áä ¨ÁUÀgÀ 6) D¹áAiÀiÁ ¨ÁUÀgÀ gÀªÀgÉ®èjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¨sÀÆvÉ EvÀ£ÀÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÀeÉÃAzÀæ PÀ¼ÉÆf ºÁUÀÆ ²ªÀgÁd ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÉÃgÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀĺÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 457 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09, 10/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÁªï ¨sÉÆøÀ¯É, ¸Á: ¨sÀÆ«UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀĺÀr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ vÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âÃt gÁqÀ¢AzÀ ¨ÉAqÀ ªÀiÁr vÉÃgÉzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÆ CAzÁdÄ Q: 24900=00 gÀÆ, ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 10/12/09 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤®èzÁt JzÀÄgÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É 1] C§Äݯï RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ d«ÄÃgÉƢݣÀ ¨ÁgÀ©Ã ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// CªÀįÁ¥ÀÆgÀ, 2] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á// CªÀįÁ¥ÀÆgÀ 3] £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ zË®¥Áà ºÁgÀÄgÀUÉÃj ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á ¨É¼ÀÆîgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄ¯É MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è K£ÉÆ vÀgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ïzÀ 42 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.2160/- gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÁÌV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ d¦Û AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ïzÀ 42 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.2160/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀªÁ¸ÁQ §eÁd PÁå°§gÀ £ÀA. J¦-28/ JªÀÄ-8892 CA.Qà 18000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 371/09 PÀ®A: ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 10/12/2009 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀªÉë vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ¹AzsÉ G-ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ¸Á-¸ÀPÁðj ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄÃnæÃPÀ ¥ÀƪÀð ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆgÀÄ«£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09/12/09 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ¢AzÀ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÉʯÉñÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀ-13 ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹, 7£Éà vÀgÀUÀw ¸Á/ ªÀiÁqÀUÀÆqÀ 2) n¥ÀÄgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀ-14ªÀµÀð eÁ-J¸ï¹, 8£Éà vÀgÀUÀw ¸Á/ »Ã¯Á®¥ÀÄgÀ 3) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀqÀØgÀ ªÀ-12 ªÀµÀð 6£Éà vÀgÀUÀw ¸Á-¨sÁ°Ì Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000UÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉ CAvÁ ºÉý F 3 «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ PÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 199/09 PÀ®A: 182 L.¦.¹:-
ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ G¸Áä£ï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C° ¸Á/ RlPÀ aAZÉÆýgÀªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¥Éưøï C¢üPÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀjAzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ªÀiÁ£Àå ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉðAiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼À ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀļÀÄî Cfð ¸À°è¹zÀ CfðzÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/09 PÀ®A 182 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/09 PÀ®A 447, 427, 504, 506, 120(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 100 D £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄjAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 70, ºÀjd£À ¸Á ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©ÃgÀ§¯ï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃj ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7-8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á// §PÀÌZËr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ §UÉÎ «ªÁzÀ«zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 09/12/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ 16-18 l£ï PÀ§Äâ PÀrzÀÄ ©¸Ár CAzÁdÄ 35000/- gÀÆ. UÀ¼À±ÀÄÖ £À±ÀÖªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/09 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀƪÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ £À«Ã£À ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀ»¥ÀàUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌAzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄwÛzÀÄ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ gÀvÀߪÀÄä ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ºÀt PÉÆqÀzÉ vÁªÉ ElÄÖPÉƼÀÄwÛzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 09-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 2). GvÀߪÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ £À«Ã£À E§âgÀÆ ¸Á: ¨ÁUÀ»¥ÀàUÁð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10-12-09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á// OgÁzÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀĤ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄ®Äè J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸Àì¸ÁÖAqï PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ OgÁzÀ §¸ï WÀlPÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J .- 38 J¥sï. - 208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸ÀÄì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¸Àì ZÀ¯Á¬Ä¹ ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀzÀ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà PÁ¼ÀªÀÄAzÀgÀVPÀgï ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G/ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À vÁ; §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 2 PÁå£ïzÀ°è ºÁ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ - §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.39/ 3716 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÉÊ gÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀPÁ°£À vÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 10-12-09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© UÀÄ®âUÁð gÉÆÃr¤AzÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39-eÉ-533 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.C¤Ã® vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀAiÀÄ: 18 eÁ: AiÀiÁzÀªÀ UÉÆ®è ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr ªÀÄvÀÄÛ D±ÉÆÃPÀ E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß mÁæöåPïÖgï £ÉÃzÀÄÝ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ D±ÉÆÃPÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ dªÀÄV PÀqÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-16-9254 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀQêÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ C° ¸Á; PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-16/9254 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀQêÀÄ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ C° ¸Á; PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-16/9254 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁAiÀĹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ºÀjd£À UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/4941 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁAiÀĹ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÀnÖ PÀ§qÉUÉgÉ ªÀAiÀÄ 50, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á C±ÀÆÖgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ®V PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JAJZÀ-04/ JªÉÊ-5806 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÄeÁð vÀQAiÀÄįÁè ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ «ÄeÁð gÀºÉªÀÄvÀįÁè ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/09 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ eÉÆüÀzÁ§PÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á: «oÀ® ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §»gÀÄzɸÉUÉAzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ«zÀÝ R§gÀ¸ÁÛ£ÀzÀ°èzÀ ºÀÄt¹ ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ PÀĽvÁUÀ ªÀÄĽî£À PÀAnAiÀÄ°è ªÀÄUÀÄ«£À aÃjzÀ zsÀé¤ PÉý ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 2-3 ¢ªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä vÁ£ÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¥ÀjvÉåføÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©¸ÁrzÀ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ PÀjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥sÀƯÉè ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ CA¨ÉÃqÀPÀgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÁPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: fÃ¥À ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J-33 JA-686 ¸Á: PÁPÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¤°è¹. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/2009 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 10/12/2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÉÃQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ fÃ¥À £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 24/¹-374 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ U˸ÉÆ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ ( JªÀiï. J¸ï) CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2009 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ:- 10/12/2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀæt ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÉÃQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ fÃ¥À £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 39 JªÀiï 283 EzÀÄÝ ZÁ®PÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ²ªÀt ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: fÃ¥À £ÀA PÉJ 39 JªÀiï 283 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀºÀeÁ¤ OgÁzÀ ( JªÀiï J¸ï) CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀiÁ° ªÀÄÄf§Ä¢Ý£À vÀAzÉ C§Äݯï gÀ¹ÃzÀ ªÀiÁ°ªÁ¯É 26 ªÀµÀð, DmÉÆ £ÀA. J¦-23/«-7168 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÉÆÃy (©) vÁ/ d»gÁ¨ÁzÀ f¯Áè/ ªÉÄÃzÀPÀ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ©ÃzÀgï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® PÁæ¸À ºÀwÛgÀ £ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÉîªÁqÀPÀgï 30 ªÀµÀð, DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/5280 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨Á¥ÀÆgÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝjAzÀÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ UÁzÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CºÀªÀÄzÀ vÀAzÉ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ:30, ¸Á: UÁzÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-38/ºÉZï 3187 £ÉzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 10-12-09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ¥ÀªÀ£À ±ÀªÀÄð vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® ±ÀªÀÄð ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ ¸ÀzÀå PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 10-12-09 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¥ÉưøÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÀÄ PÉøÀ zÁR®Ä ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ «oÀ® qÉƼÉî£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA. PÉJ-38/919 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 365/09 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĨÁzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ DAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà Qæ±ÀÑ£À ªÀ-30ªÀµÀð G-mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA PÉJ-39/6808 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀÄqÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 363/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-ªÀiÁåQë PÁå§ £ÀA: PÉJ-39/2747 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 364/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ Dgï.n.N. ZÉÃPï ¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ C§ÄÝ® PÀjªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀÄ RÆgÉò ªÀ-30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ £ÀA: PÉJ-32/©-1055 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 366/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ JªÀiïr SÁeÁ vÀAzÉ CvÁÛªÀůÁè ±ÁºÁ ªÀ-30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉJ-39/187 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 367/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ xÉÃgï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½ »rzÀ ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ EgÁ gÉrØ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA: PÉJ-39/6567 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 368/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA: 9gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉJ-39/JªÀiï-180 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 369/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-PÀ®ÆègÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA: 9gÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA: PÉ.J-39/JªÀiï-654 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 370/09 PÀ®A: 279 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ&¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ: ªÀĺÀªÀÄÆzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-1875 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 187/09 PÀ®A: 279 L.¦¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýîgÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ªÉÄÃ¯É L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ 40 ªÀµÀð DmÉÆÃjÃPÀë (C¦à) £ÀA. PÉJ-39/3910 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 188/09 PÀ®A: 279 L.¦¹:-
¢£ÁAPÀ 10/12/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßJSÉýîgÀªÀgÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ªÉÄÃ¯É L.©. PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: zÉëAzÀæ¥Áà ªÀÄfUÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë (C¦à) £ÀA. PÉJ-39/1503 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, DvÀ¤UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.