December 4, 2009

DAILY CRIME UPDATE 04-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2009.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/09 PÀ®A: 326, 354, 504, 307, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-
¢£ÁAPÀ 28/10/2009 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¸ÁzsÀ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁ£Áf vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï PÉÃAzÉæ, 32 ªÀµÀð, ¸Á. £ÀA¢©d®UÁAªï EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 164/09 PÀ®A 326 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ PÉÃAzÉæ, 2) ZÀAzÀæPÀ¯Á¨Á¬Ä PÉÃAzÉæ, 3) UÉÆëAzÀ PÉÃAzÉæ J®ègÀÆ ¸Á. £ÀA¢©d®UÁAªï. EªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆAqÀ¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ ºÉÆzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨É¼É ºÁ¤ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÉÆAqÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀvÀÄÛ »¸ÀÄQ, PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2009 gÀAzÀÄ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆAqÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªï 60 ªÀµÀð, ¸Á. £ÀA¢©d®UÁAªï EªÀ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 354, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) ¢£ÁAPÀ 04-12-09 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtzÀ°è PÀ®A 302 L¦¹ C¼ÀªÀr¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 356/09 PÀ®A: 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 03/12/09 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ ºÀįÉè¥Áà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á/ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀg,É ¢£ÁAPÀ: 03/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. CAd° EªÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀiÁªÀÄ zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀzÀ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-39/5833 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄ. CAd° EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 357/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ²ªÀgÁd, 35 ªÀµÀð, ªÀÄ»ÃAzÁæ ¦Pï C¥ï ¸ÀA. PÉJ-39/3302 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, d®¸ÀAV PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÝ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgï »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï£À°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ PÀ®è¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiïr ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ JªÀiïr UÀ¥sÁgï¸Á¨ï, 22 ªÀµÀð, ¸Á. d®¸ÀAV.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw CqÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, ¸Á ¨ÉÃqÀgÀªÁr (WÉÆÃmÁ¼Á ªÁr) EªÀ¤UÉ PÁªÀiÁ¯É dégÀ gÉÆÃUÀ DzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27/11/09 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ 0325 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw CqÉÆüÉ, eÁw ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á ¨ÉÃqÀgÀªÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 3/12/09 gÀAzÀÄ 1020 UÀAmÉUÉ gÀrØ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀÄ®PÀætÂð ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð PÀ f © ¨ÁåAPÀ ªÉÆÃgÀRAr ªÀiÁå£ÉAdgÀ ¸Á:ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ vÁ/ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÉÊPÉÌ »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃ/¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32/J®-538 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀj §tÚzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. . rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 2/12/09 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ WÉÆÃAmÁ® ¥sÉÆlÄ ¸ÀÄÖrAiÉÆ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀoÁgÉ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: ¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß C¥Áa ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-8723 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÁAZÀ¼À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ C¥Áa ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀa¢ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆævÀ£À CmÉÆzÀ°è PÀĽvÀ ±Á¯É ¨Á®PÀ¤UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à CmÉƪÀ£ÀÄß C¯ÉèAiÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/09 PÀ®A 279L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀıÀAPÀgÀ @ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÀnÖ ªÀ 42 ªÀµÀð G// ZÁ®PÀ ¸Á qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå PÉʯÁ±À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA PÉJ-50/1826 £ÉÃzÀÄÝ aPÀÌ¥ÉÃl ²ªÁgÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀgÀ UÁ° ©aÑ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀ±ÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj PÁjUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤AvÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr £ÀÄPÁì£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 376, 506, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 3-12-09 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹ 1247 ²æà JA. PÉ. ¨ÉÃUÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 223/UÀÄ£Éß/£ÀÆ£À/¹¦L/£À/©Ã/09 ¢£ÁAPÀ 2-11-09 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, F ¥ÀvÀæPÉÌ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 223/09 PÀ®A 376. 506, 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ PÀqÀvÀªÀÅ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ¸Á«wæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÉÆïÁ¨ÁzÉ , 19 ªÀµÀð , PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á PÀAzÀUÀƼÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è a¢æ UÁæªÀÄzÀ CdÄð£À¥Áà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ a¢æAiÀÄ°è EzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀĤ® vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ, eÁw PÀ§â®UÉÃgÀ, 23 ªÀµÀð G ªÉÄPÁ¤PÀ ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ JA§ ºÀÄqÀÄUÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÉAiÀĪÁV ¸ÀzÀj ¸ÀĤ® EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ Jgï ¥ÉÆøÀð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀĪÀÄädzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV DPÉ ¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ DPÉAiÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ, PÁgÀt vÀ£Àß eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¥Àæ¨sÁªÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀ¨sÀðtÂAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVvÉ£ÉAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr 6 wAUÀ¼À UÀ©üÃðt ªÀiÁr CªÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀÄðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 169/09 PÀ®A 404, 419, 409 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä @ ZÁAzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ JªÀÄ.r E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É £ÀA.7-4-182 ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ £ÉÃzÀÝgÀ ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁªÀuÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° vÀAiÀiÁåj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ RÆvÀĨÉƢݣï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¸Á§ ªÀAiÀÄ- 51 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ Cfð PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/09 PÀ®A 404, 419, 409 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ CºÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÄPÀÛPÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É £ÀA.7-4-182 ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ £ÉÃzÀgÀ ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁªÀuÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° vÀAiÀiÁåj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ RÆvÀĨÉƢݣï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¸Á§ ªÀAiÀÄ- 51 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ Cfð PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉÃð²vÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 125/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦.JPïÖ
¢£ÁAPÀ 03-12-2009 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (C.«) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, Z˨ÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÌQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ aÃgÁr d£ÀjAzÀ CAQ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¹¦¹-1203, 1115 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J¦¹-232 ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è Z˨ÁgÀ ºÀwÛgÀ 1815 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ »ÃgÀÆf vÀAzÉ £ÁUÀÆf ¸Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: U˽ ¸Á: zÀvÁÛUÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ CAQ ¸ÀASÉåUÀ½AzÀ §gÉzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃn MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 710/- £ÉÃzÀݪÀÅ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 136/09 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 03/12/2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Áà ¥ÁnîgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 03/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄQð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-38/JA-1416 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀÀ£Àß N«Ä¤ PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁU,À JzÀÄgÀÄUÀqÉ MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ §AzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ PÁj£À »rvÀªÀ£ÀÄß vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ (DgÉÆæ) EvÀ¤UÉ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.