December 3, 2009

DAILY CRIME UPDATE 03-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-12-2009

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/11/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ¸ÉÊzÀÄ JqÀPɪÁgÀ ¸Á/ zsÀj»¥ÀàUÁð f/ £ÁAzÉÃqÀ [JªÀiï.J¸ï] ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ªÉÄêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÉÆÃAr¨Á JqÀPɪÁgÀ ¸Á/ zsÀj»¥ÀàUÁð f/ £ÁAzÉÃqÀ [JªÀiï.J¸ï] E§âgÀÆ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÁåA¥ï£À°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30/11/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ºÁ®»¥ÀàgÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV DAiÀÄvÀ¦à ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 02/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ±ÀªÀ ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/11/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁUÀgÀ 25 ªÀµÀð, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÀjd£À, ¸Á/ ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ E-1325 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ§â ¨sÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAZÀ¥Áà zsÀªÀÄð¥Á® 30 ªÀµÀð, ºÀjd£À, ¥Áè¸ÀÖgÀ PÉ®¸À, ¸Á/ eÁAw ¸ÀzÀå ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAr ºÉÆV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀgÀªÀjUÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î- ±ÀªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÊf£ÁxÀ UÉÆgÀ±ÀnÖ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §® vÀÄn ºÀjÃzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥ÉÆð¸À oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éåß £ÀA 183/09 PÀ®A 279. 338. L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï.« .JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƪÀÄrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 02/12/09 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀAZÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà zsÀªÀÄð¥Á® ¸Á/ eÁAw gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.