February 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JªÀiï ¥Ánî ¦L r¹L© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£À ©ÃzÀgÀ£À ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæ qÀªÀ®¥Àgïì ¥ÁènAUïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt CxÀªÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ºÁUÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¹UÀzÀAvÉ £Á±À ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄAqÀªÀ£ÀÄß zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, EvÀ£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ F zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ¤£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ C«Äð£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ±ÁAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ZÀlÖzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¸ÀévÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/02/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 17-19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-70/1 aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl£À M¼À Q¸ÉAiÀÄ°è EzÀÝ 12,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÚ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁgÀ ¥Án® ¸Á: ElUÁå¼À G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À¢AzÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÁzÀÄ® ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÉÆçâ E§âgÀÄ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ªÀiÁr CPÀæªÀiÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÀÄ DV §AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr J®ègÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ¯É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ HjUÉ ºÉÃUÉ §ÄgÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 498(J), 504, 326 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä M¼ÀTAr eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÁæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉêÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÉAqÀwUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÉÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉAqÀw PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÉÊ PÁ® ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2012

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-1118 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ºÀdÓgÀUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(JªÀiï) EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁªÀŨÁ¬Ä EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ RAzÁgÉ ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (JªÀiï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀdÓ£À±ÉÃnÖ UÁtÂUÀgÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀ, ¸ÀzÀå ªÀÄ£É £ÀA 19/6 ªÉAPÀl gÀªÀÄ£ï PÁ¯ÉÆä d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÉð ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ºÀ¥Àà¼À ªÁå¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §eÁd r¸À̪Àj ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J¦-23/JJ-9301 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÀÄgÀ° d»gÁ¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÀÄä¯É ªÀÄÄA¢£À ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝPÉÌ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀÄ: ¥ÁªÀðw vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄvÉæà ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è ¸ÀzÀj §AzÁjAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ ¨Éë£À VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÁPÀ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ KqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆjAiÀÄ qÉæ¸ï »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄtÚzÀ ¨sÀnÖ ºÀwÛgÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2016 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¥ÀgÀvÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀĪÀ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3280 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ & £ÀªÀ¹ gÁoÉÆqÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ & ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 379, 420, 468, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÆ 41(r), 102 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ®PÀëöät gÉhÄÃgÀ¥Él ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÉÄÃ¯É DmÉÆà PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr vÀA¢gÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ DvÀ¤UÉ «ZÁgÀ¹¯ÁV, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀ« vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: UÁA¢ü ZËPÀ OgÁzÀ (¨sÁ) EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¥Áå¸ÉAdgï DmÉÆà ºÁUÀÆ UÀÆqïì ¸ÉÃj MlÄÖ 8 DmÉÆÃUÀ¼ÀÄ C.Q. 8,20,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ ¨sÁ°Ì DgïnN £À £ÀPÀ° £ÀA§gïUÀ¼ÀÄ §¼À¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÆÛgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt E®è CAzÁUÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ E¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, jhÄÃAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr eÉÆÃgÁV £ÀÄQÌzÀÝjAzÀ PÉüÀUÀqÉ ©zÀÄÝ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãPÉÌ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 341, 355, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄƸÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÁªÀÇzï vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ, 2) C¤ß©Ã ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ zÁªÀÇzï ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÄtZÀUÉÃgÁ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÉAiÀÄÄvÁÛ, vÀ®ªÁgï vÀAzÀÄ RvÀªÀiï PÀgÉÆà CAvÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï PÀgÀvÀÄ ¸Á¯Éà CAvÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀĨÉgÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁåw: J¸ï.¹, ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÁf EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-03/EJ-4946 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ amÁÖªÁr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ¨É¯ÁÝ¼É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/E-5951 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÁf EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ ²ªÁf EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, §®PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 27-02-2012

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 24/2012 ಕಲಂ 323, 324, 354, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರುಬ, ಸಾ: ಕಂಗನಕೋಟ್ ಇವರು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ವೈಜಿನಾಥ , 2) ಈರಮ್ಮಾ, 3) ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ನಾವು ಪಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯುತ್ತಿದ್ದರು ದಂಡಿ (ವಾಡಿ) ಆಯಾಬೇಡಿರಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ, ಸೀರೆ ಏಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಗಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಶಿವರಾಜ ಇತನಗೂ ಕೂಡ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಸೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 498(ಎ), 504 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26/02/2012 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನರಸಿಂಗ್ ತಂದೆ ಕರಣಾಜಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇತನು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉತ್ತಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಹೋಲಿಯಾ, ಸಾ: ವಾಂಜರಖೇಡಾ ಇಕೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಬೇರೆ ಜನರ ಸಂಗಡ ನೀನು ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಗದಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 25/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 26-2-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೈಬೂಬ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಶಾಹಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಖೇಡಾ, ತಾ: ಜಹಿರಾಬಾದ (ಎಪಿ) ಇತನು ಫ್ಯಾಷನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮರ್ಜಾಪುರ (ಎಂ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೈದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಬೀದರ್-ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ರೋಡ ಹೊನ್ನಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಮದ ತಂದೆ ಎಂ.ಡಿ ಖಾಜಾ ಶಾಹ ಸಾ: ಐನೊಳ್ಳಿ, ತಾ: ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ, ಸದ್ಯ: ಕಿಶನಬಾಗ ಹೈದ್ರಾಬದ್, ಇತನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೀದ್ದು ಬಲ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಕಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಆಫೆಸ ಇತನಿಗೆ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಾಗಾಯ, ಬಲ ಕೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಆರೋಪಿಯ ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ರಕ್ತಾಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೀದರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ: 26/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಧರ್ಮಣ್ಣನೋರ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ, ಇತನು ಆರೋಪಿ ದಶರಧ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಭಂಗೆನೋರ, ಸಾ: ಕುತ್ತಾಬಾದ ಇತನ ಬಜಾಜ್ ಎಮ್ 80 ನಂ ಕೆಎ-38/ಇ-8020 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಾಬಾದದಿಂದ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಕುತ್ತಾಬದ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-39/3328 ನೇದ್ನನ್ಉ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕದೇ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಫಲಕ ಹಾಕದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಾಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಗಟಾಯಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

February 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 26/02/2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ:- 26/02/2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/20/12 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄqÉ£ÀªÀgÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ vÁ:f:©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37/PÉ-763 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Àé UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.PÉJ19/JªÀÄ,J-8455 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃUÀß® ºÁUÀÆ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É vÉÆj¸ÀzÉà ªÀªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁj£À »A¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ, ºÀtÂUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2012 gÀAzÀÄ 15:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ® C°ÃA 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-4-74 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ G¨ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÆÌ® §¹ì£À°è §AzÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ¥ÀoÁt UÀ°èAiÀÄ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ T¯Á PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/ºÉZÀ-1665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2012, PÀ®A 323, 341, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34, L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦AiÀiÁð¢ wæêÉt UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ wæêÀÄÄSÉ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: qsÉÆÃgÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆäj£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ wæêÀÄÄSÉ E§âgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÆ¸É C¤vÁ EªÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ £Á¼É £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁgÀåPÀæªÀÄ«zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹ÃgÉ E¯Áè £Á£ÀÄ E¯Éè EnÖ ºÉÆÃzÀ £À£Àß MAzÀÄ ¹ÃgÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAUÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸Àƽ, gÀAr, AiÀiÁªÀ ¹ÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£É CAvÁ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ DgÉÆæ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àƽ, ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢UÉ CAvÁ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¨ÁâgÀ EªÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ F PÀqÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ fêÀavÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2012

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 24.02.2012 gÀ 0430 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸ï vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA J-8-3 ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q. 1,04,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è PÀ§â®UÉÃgÀ UÀ°èAiÀÄ°ègÀĪÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ PÁ±É¥Áà vÀA ªÀĮ̥Áà £À¯Éè ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À §AqÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RaÃvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2940/- gÀÆ, 2) PÁ§ð£À ºÁQ §gÉzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß, 4) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ZÁlð£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 201, 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è d®¸ÀAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ-1 ¯Áj £ÀA J.¦-15/«-1325 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà EArPÉÃlgï ºÁUÀÆ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀPÉÌ DgÉÆæ-2 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-6135 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£ÀßPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 24, 2012

Bidar District Daily Crime Update as on Date : 24/02/2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 24/02/2012.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 22/02/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ PÁ¼ÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, G : MPÀÌ®vÀ£À, eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð PÉ.E.©. ¥ÁªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ J¸ï.¹, ¸Á PÀÄAmÉ ²¹ð, »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 ºÉZï 6761 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §PÁÌ, ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-1181 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦ 28 qÀ§Æèöå 5394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ E£ÉÆêÁ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §zÁð¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G:²PÀëPÀ eÁ ªÀÄÄ£ÀÄßgÀgÉrØ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå £ÀÆå ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/eÉ-8636 C.Q. 33000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÀÄUÁð zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À EgÀ°®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 23-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: eÉ.r.J CVæPÀÑgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤ªÀÈwÛzÁgÀgÀÄ ¸Á «zÁå PÁ¯ÉÃd£À JzÀÄgÀUÀqÉ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 36 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á «zÁå PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÊzÁæ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA. 9379029814 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁrzÀgÀÆ ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀºÀ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁAiÀÄðzÀ²ð qsÉÆÃuÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è qsÉÆÃuÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÉÃtÂUɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÉêÀgÀ ¸À®ÄªÁV 01) MAzÀÄ PÉf ¨É½îAiÀÄ £ÁUÀgÀ ºÉqÉ, 02) 20 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ ºÀuÉ ¥ÀnÖ, 03) 10 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀiÁr¹ zÉêÀj C®APÀj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-19/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è qsÉÆÃuÉÚñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ J¯Áè ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ J¯Áè D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 20000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] EªÀgÀ vÀAV PÀĪÀiÁj ªÉÆé£À vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á zsÁ§PÁ EªÀÀ¼ÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¨ÁeÁgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ w½¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«ÃzÀ @ «Ä¥ÁÛªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĹAiÉÆâ£À ¸Á: ¥À£À¸Á®vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1270 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ®¨Áj EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnðPÀ®ÑgÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ»A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-9941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UɼÉAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ®¨Áj EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è EgÀĪÀzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® vÀgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè §mÉÖUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°è DV ¯ÁPÀgÀzÀ°ègÀĪÀ 20,000=00 gÀÆ. ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀt £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èAiÀÄ 70,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆ¯É G¼Àî GAUÀÄgÀ C.Q. 14000=00 gÀÆ »ÃUÉ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ MlÄÖ 104000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨ÁqÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

February 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è n.«í.J¸ï. «PÀÖgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/JZï-7864 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F±ÀégÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33/JZï-9831 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Á: zÀħĮUÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ eÉÆÃgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°UÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2012 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà PÁgÀ¨Áj ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀPÁj vÀgÀ¯ÉAzÀÄ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀjÃl ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §jæ zsÉÆÃj KPÉÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¤ªÀÄä £ÀqÀÄªÉ ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÆzÀ®Ä £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr¢ FUÀ KPÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÉ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆlÖ ºÀt £À£Àß ºÀwÛgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý ¤£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è EzÁÝgÉ ¤£ÀUÉ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ CgÀUÀ®è vÀÄPÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤Ã£ÀÄ F UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÃUÉ EgÀÄwÛ £ÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¤£ÀߣÀÄß RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 435, 447, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 56 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ 21 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ F d«Ää£À°è 2 JPÀgÉ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼É ¨É¼É¹zÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄĸÁÛ¥ÀægÀ, 2) ªÀĺÁ£ÀAzÁ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀægÀ, 3) PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀvÁÛ §A¢zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁPÁÌV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹«Ã¯ï PÉÆÃlð£À°è zÁªÉ £ÀqÉ¢vÀÄÛ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV wÃ¥ÀÄð ¤ÃrgÀÄvÀÛzÉ. FUÀ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆÃUÀj ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÀØ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¤ÃªÀÅ F ºÉÆ®zÀ°è ºÉÃUÉ gÁ² ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj JAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÉÆÃuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆægÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 56 gÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 2 JPÀÌgÉAiÀÄ°è PÀmÁ«UÉ §AzÀ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ 40 jAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19, 20/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ jQÌ£À PÀnÖUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É Kj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃlÖ°¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦üæeï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ 1) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ±ÉÃmï £ÀA. 2600, 2) PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï ±Émï £ÀA. 550, 3) MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ±ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À WÀÄlPÉÌ eÉÆÃvÉ ºÁQ ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ajzÁUÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà zsÀgÀt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¼ÀPÀÄtÂ, ¸ÀzÀå: ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉƯÁ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ vÁ£ÀÄ D ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-12 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ, gÁeÉñÀ EvÀ£ÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ §gÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA©PÁ UÀAqÀ gÁeÉñÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉƯÁ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöätgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ±Á®UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ, ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄƯÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ §¸À¥Áà E§âgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀuÁÚ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁÁVzÉ CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-2-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉnÖgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁvÀgÀ¥À½îAiÀÄ°è DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ.9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÀÄÆ £ÀA JªÀÄ.JZÀ-14/©J-2284 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á: ¦Ã¥Àj ¸ÀzÁ¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²£ÁxÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §® ¨sÀÄdÓPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ zÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 6-8-30 gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀiÁnð£ï, CwÃPÀ CºÀäzÀ, gÉƺÀ£À ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀĽwzÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄÄvÀÛªÀiÁä gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ ºÀtPÁ¹£À §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 324, 323, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄvÁ¬Ä ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ Hj£À ªÀÄ®±ÉÃnÖgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 2) zÉêÀ¥Áà GzÁ£É , 3) ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 5) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¤AUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 6) gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¤AUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÁV DgÉÆævÀ£À JqÀUÁ® ªÀÄÄAUÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠹åsÀ vÀAzÉ CAiÀÄÆå§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 21, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-02-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃmÉÖ¥Áà vÀUÀqÀªÀĤ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: «ÃgÀ±ÉʪÀ °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 09/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸À ¤«ÄvÀåªÁV alUÀÄ¥Àà UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV§gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-6067 PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C.Q 34000/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA JA.©.J¯ï.JZï.J 10E.ªÁAiÀiï J.JZï.f02382, EAf£ï £ÀA JZï.J.10J.J¥sï.J.JZï.f05850, ªÀiÁqÀ¯ï 07/2010, ¨ÁèöåPï §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¢ªÀ¸À ªÀÄzsÁåºÀß 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÀÆPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-02-2012 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀªÀÄqÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-39/E-7449 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ ±ÀgÀt¥Àà E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À°è ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 20.02.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¤A¥ÀuÉÚ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/2012 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÊgÁ©ü UÀAqÀ ±ÁºÀÄzÀįÁè¸Á§ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀªÀiÁd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀi˯Á£À¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 2) C°A¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 3) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 4) SÁd© UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ VgÀuÉ J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ DPÀæªÀĪÁV gÀ¸ÉÛ vÀqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À eÁUÀzÀ°è KPÉ? vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉ¢¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°A¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CdÄ¥Á±Á @ ªÉƬÄd¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 2) CPÀâgÀ vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 3) ªÀÄwãÀ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥ÁA¥ÀqÉ, 4) eÉÊgÁ©ü UÀAqÀ ±ÁºÁzÀįÁè¸Á§ ¥Á¥ÀqÉ, J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÀÄîgÀ UÁæªÀÄ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸À PÉÆuÉ PÀlÖ®Ä KPÉ vÀUÀÄÎ ºÉÆqÉ¢¢ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÀzÀ°è £ÁªÀÅ K£ÁzÀgÀÆ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiqÀÄwÛë CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ZÁAzÀ¥Á±ÁUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: gÁåPÀ¯ï, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f¯Áè: ªÉÄzÀPÀ (J¦), ¸ÀzÀå: ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã® vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĹ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ Nr¸ÀÄvÁÛ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß PÉÊUÀ¼ÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À PÉÊUÀ¼ÀÄ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§zÀ ªÉÊjUÉ PÉÊ ºÀwÛzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ «zÀÄåvÀ vÀUÀ° ªÉÄʸÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 143, 147, 323, 325, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄÄd£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ, vÁ¬Ä ºÁUÀÄ CtÚ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NtÂAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¯ÁvÀÆgÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ºÁgÀ D CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀªÀiÁgÉ UÀ°èªÉÄ N ¥ÁUÀ®PÉÆà PÀÆåªï bÉÃqÀgÁ CAvÁ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr, JqÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ ºÉÆmÉÖ ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

February 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-02-2012

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 20-02-2012


ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲಿಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 427, 279 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ Dಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿರ್ಶೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ನಂ P Mtr HT/LT NO 3 ನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಲಾರಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಕ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿನತದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬ ನಂ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 35,000=00 ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾ: ಭಾಲ್ಕಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 30/2012 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ: 19-02-2012 ರಂದು ಎಲ್ಲದಗೂಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಬಾಸ ತಂದೆ ಬುತುಬೋದ್ದಿನ ಲಾಧಪ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, 2) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಅಣೇಪ್ಪಾ ಅವಟೇ, ವಯ: 28 ವರ್ಷ, 3) ಯಲ್ಲಲಿಂಗ್ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ಚೊಂಗೆ, ವಯ: 25 ವರ್ಷ, 4) ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಮೇಕಾಲೆ, ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಎಲ್ಲದಗುಂಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ ಬಾಹಿರವೆಂಬ ಎಂಬ ಇಸ್ಪಟ ಎಲೇಯ ನಸೀಬಿನ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿ.ಎಮ್ ಗೋಖಲೆ, ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮಂಠಾಳಾ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಜೂಜಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 29/2012 ಕಲಂ 366(ಎ), 448 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-

ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ, 25 ವರ್ಷ, 2) ದಶರಥ ತಂದೆ ಅಲಗೂಡೇ, ವಯ: 55 ವರ್ಷ, 3) ಶಾರದಾ ಗಂಡ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ. ವಯ: 50 ವರ್ಷ, 4) ದತ್ತು ತಂದೆ ದಶರಥ ಅಲಗೂಡೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, 5) ರೇಖಾ ಗಂಡ ದತ್ತು ಅಲಗೂಡೆ, 6) ಮಲ್ಲಿಕಾಜೂನ ತಂದೆ ಗೊವಿಂದ ಕನಕೊರೆ ವಯ: 29 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಗುಂಡೂರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ದಿನಾಂಕ 01-12-2011 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ದತ್ತು ಮೇತ್ರೆ, ವಯ 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಧನಗರ, ಸಾ: ಗುಂಡುರ ಇವರ ಮಗಳಿಗೆ ಫೂಸಲಾಯಿಸಿ, ಮದುವೇ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಕುಶನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 10/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 18, 19/02/2012 ರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಸಂಗಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 200/- ರೂ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋಂದು ದಾನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 300/- ರೂ ಗಳಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿಸಿದ 51 ತೊಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮುಖ ಅದರ ಅ.ಕಿ. 21,000/- ರೂ ಆಗಬಹುದು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21,500/- ರೂ ನೇದನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ತಂದೆ ರಾಚಯ್ಯಾ ದುಬಲಗುಂಡೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜ್ಯಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಾ: ಸಂಗಮ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮಂಠಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 31/2012 ಕಲಂ 341, 324, 504 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಲಾಸ ತಂದೆ ರಾಮ ಮೊದಲವಾಡ ಸಾ: ಇಲ್ಲ್ಯಾಳ ಇತನು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಂದಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ದೌಲ ತಂದೆ ಮಾದು ಮಾಳಗೆ ಸಾ: ಇಲ್ಲ್ಯಾಳ ಇತನು ಫಿಯರ್ಾದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನೀನು ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ಜಾಗೆ ಸರಕಾರಿ ಪ್ಲಾಟ ಬಿದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆ ತೇಗೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಿಪ್ಪೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ಶೆದು, ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಜನವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 13/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನರಸಿಂಗರಾವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಮ್ ವಯ: 46 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಅಷ್ಟೂರ್ ಇತನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ನಿಲೇಶ ಇತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ- 38/ಎಲ್-4885 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಬೀದರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅತಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಕ್ವಾಮಾಯೀನ್ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮುಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಸೈಡದಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ರಾಂಗ ಸೈಡ್ದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-39/ಜೆ-9086 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಾಣೀಕ ವಡ್ಡರ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ವಡ್ಡರ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿಯರ್ಾದಿಯ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಟಾಯಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ನಿಲೇಶ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆರೋಪಿತನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಹ ಸಾದಾ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಹುಮನಾಬಾದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 41/2012 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮ.ಮೈನೊದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮ.ಮಹೇಮೂದ ಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ ಸಾ: ಹುಡಗಿ ಇತನು ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಜಹೀರಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿ ಐಚರ ಟೆಂಪೊ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-25/ಯು-1095 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ಕಾರಪಿಯೊ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-13/ಎಜೆ-7171 ನೇದಕ್ಕೆ ಟೋಚನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸದರಿ ಟೆಂಪುವಿನ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾ.ಹೆ.9 ರ ಮೇಲೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ತನ್ನ ಎದುರಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ಸೈಡ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಸೈಡ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮ್ರತ ಮಹ್ಮದ ಮಹೇಬೂಬಲಿ ತಂದೆ ಮ.ಮಹೇಮೂದಅಲಿ ಇನಾಮದಾರ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಹುಡಗಿ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಟೆಂಪೊ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚಿದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಡ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಡ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೇರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತರುವಾಗ ದವಾಖಾನೆಯ ಗೇಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/2012 ಕಲಂ 143, 147, 341, 323, 504 ಜೊತೆ 149 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಉಷಾ ತಂದೆ ಜೈಹಿಂದ ಬಟಗೇರಾ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೋರಾ ಇಕೆಯು ನೀರು ತರಲು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಇಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ವಾದ-ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳು ಹೋಗಿ ಬಿಡಿಸಲು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಸುಧೀರ ಇವನು ಸರಸ್ವತಿಯ ಮದುವೆ ಆಗಲಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೇಷ್ಮಾಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಲಾರದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಮುಡಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 18/2012 ಕಲಂ 341, 323, 504 ಜೊತೆ 34 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 19-02-2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇಕೆಯು ನೀರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸುಧೀರನ ಕಾಕನ ಮಗಳಾದ ಆರೋಪಿ ರೇಷ್ಮಾ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಬಡಗೇರಾ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಕಲ್ಲಖೊರಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಜೋತೆ ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿನಗೆ ಯಾವ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಿದೆ, ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಕೋಳ್ಳುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿತಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೋಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಜಗಳದ ಗುಲ್ಲು ಕೇಳಿ ಫಿಯರ್ಾದಿತಳ ಅತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನಾ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದ್ದು, ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕ್ರಮ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿತಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಧನ್ನೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 22/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ :-

ದಿನಾಂಕ 19/02/2012 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಘುನಾಥ ರೊಟ್ಟಿ ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಂ ಎಪಿ-11/ಝಡ್-2470 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಬಸ್ಸ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ-ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಧನ್ನೂರ ತಾಂಡೆಯ ಶಿವಾರದ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗು ಆರೋಪಿಯು ಬಸ್ಸ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.