February 15, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-02-2012


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2012 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ¹A§¸Á§ vÀAzÉ §qɸÁ§ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀ£ÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) gÀhÄgÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà 02) §¸ÀégÁd vÀAzÉ gÁd¥Áà zÀzÁÝ¥ÀÆgÉ E§âgÀÆ ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-02-2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ PËoÀ ªÀAiÀÄ : 65 ªÀµÀð ¸Á PÀtf EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁ®£À ©Ã UÀAqÀ C§ÄÝ® SÁ°ÃPÀ ¸Á; ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¢£Á®Ä ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj »A¸É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸À»¹PÉƼÀîzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-14/02/2012 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ºÁzÀªÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á JZï.JªÀiï. ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥Áæ. ±Á¯É UÀAUÀ£À©ÃqÀ SÉÃqÁð EªÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©ÃUÀ NqÉzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ EzÀÝ CQÌ 250 PÉ.f vÉÆUÀgÉ ¨É¼É 50 PÉ.f vÉî 12 ¥ÁQÃl . ²¯Á¬Ä ªÀĹãÀ UÀqÁØ. (GµÁ) RÄað 10 ¥sÉʧgÀ PÀ¥Ál (D¯ÁägÀ) »ÃUÉ MlÄÖ CA.Q 13,500/- ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ PÁå¸À§ÄPÀÌ ¥ÁªÀw ©®Äè ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ gÀf¸ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀAvÉÆõÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß M§â ºÀÄqÀUÀ ±ÀgÀt¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É CªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV-¹ÃvÁ¼ÀUÉgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ°AUÀ¥Áà ªÀiÁ¸ÀÛgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÞUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV E§âjUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 143, 147, 494, 498[J], 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/02/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÆeÁ @ ªÀĤñÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á UÉÆgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸Àé®à÷ ¢ªÀ¸À UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E°èzÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrCgï. UÀÄ£Éß £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/01/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ ºÁgÀuÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ f; ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï.J¸ï] EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf UËgÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð ¸Á ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÆåvï ºÉÆVzÀjAzÀ a«ÄtÂà ¢Ã¥À ºÀaÑ vÀļÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ PÉÊ PɼÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄ PÉÊ ºÀwÛ a«Ät ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¥Á°¸ÀÖgÀ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ DPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 03/02/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-02-2012 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á CVæPÀ®ÑgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ «gÀÄ ºÀ¼ÉA§ÄgÀ E§âgÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ PÀqɬÄAzÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀvÀåªÁ£À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÉÆÃzÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É ¢nÖ¹ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ZÁPÀÄ«¤AzÀ w«zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉ ZÁPÀÄ¢tzÀ JqÀUÉÊAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É E£ÉÆߧâ£ÀÄ UÁAiÀiÁ¼À£ÀÄß MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.