February 24, 2012

Bidar District Daily Crime Update as on Date : 24/02/2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 24/02/2012.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 22/02/2012 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ PÁ¼ÉPÀgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, G : MPÀÌ®vÀ£À, eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ®§UÁð PÉ.E.©. ¥ÁªÀgÀ ºË¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ J¸ï.¹, ¸Á PÀÄAmÉ ²¹ð, »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 38 ºÉZï 6761 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 279 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §PÁÌ, ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G : ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀAzÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E£ÉƪÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JªÀiï-1181 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ vÀ¼ÀªÁqÉ ¸Á ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA. J¦ 28 qÀ§Æèöå 5394 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ E£ÉÆêÁ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ 23-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà §zÁð¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G:²PÀëPÀ eÁ ªÀÄÄ£ÀÄßgÀgÉrØ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå £ÀÆå ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-02-2012 gÀAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/eÉ-8636 C.Q. 33000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß zÀÄUÁð zsÁ§zÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£À EgÀ°®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 23-02-2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: eÉ.r.J CVæPÀÑgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¤ªÀÈwÛzÁgÀgÀÄ ¸Á «zÁå PÁ¯ÉÃd£À JzÀÄgÀUÀqÉ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 36 ªÀµÀð eÁ: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÁ G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á «zÁå PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-12-2011 gÀAzÀÄ. ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÊzÁæ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀA. 9379029814 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁrzÀgÀÆ ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀºÀ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ªÀÄUÀ£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁAiÀÄðzÀ²ð qsÉÆÃuÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆèQ£À qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è qsÉÆÃuÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÉÃtÂUɬÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ zÉêÀgÀ ¸À®ÄªÁV 01) MAzÀÄ PÉf ¨É½îAiÀÄ £ÁUÀgÀ ºÉqÉ, 02) 20 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ ºÀuÉ ¥ÀnÖ, 03) 10 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀqÀUÀ, ªÀiÁr¹ zÉêÀj C®APÀj¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-19/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è qsÉÆÃuÉÚñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ J¯Áè ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ J¯Áè D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 20000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉçƧ vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèÃA ¸Á: zsÁ§PÁ [¹] EªÀgÀ vÀAV PÀĪÀiÁj ªÉÆé£À vÀAzÉ §ÄgÁ£À¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á zsÁ§PÁ EªÀÀ¼ÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ¨ÁeÁgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ w½¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/02/2012 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣À«ÃzÀ @ «Ä¥ÁÛªÀŢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĹAiÉÆâ£À ¸Á: ¥À£À¸Á®vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-1270 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ®¨Áj EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnðPÀ®ÑgÀ D¦üøÀ ºÀwÛgÀ»A¢¤AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-9941 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UɼÉAiÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ®¨Áj EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-02-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ U˸À vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀºÁ§ ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀiÁfÃzÀ EvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è EgÀĪÀzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® vÀgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè §mÉÖUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°è DV ¯ÁPÀgÀzÀ°ègÀĪÀ 20,000=00 gÀÆ. ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀt £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°èAiÀÄ 70,000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆ¯É G¼Àî GAUÀÄgÀ C.Q. 14000=00 gÀÆ »ÃUÉ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ MlÄÖ 104000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨ÁqÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.