February 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 26/02/2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ:- 26/02/2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/02/20/12 gÀAzÀÄ 23:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ §ÄqÉ£ÀªÀgÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ vÁ:f:©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ37/PÉ-763 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Àé UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀÆîgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA.PÉJ19/JªÀÄ,J-8455 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ¹ÃUÀß® ºÁUÀÆ ªÀÄÆ£ÀÆìZÀ£É vÉÆj¸ÀzÉà ªÀªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁj£À »A¨sÁUÀPÉÌ ºÀwÛzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ, ºÀtÂUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj PÁgÀZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2012, PÀ®A 279,338 L.¦.¹. 187 L.JªÀÄ.«.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/02/2012 gÀAzÀÄ 15:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. AiÀÄĸÀÆ¥sÀ vÀAzÉ C§ÆÝ® C°ÃA 30 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.5-4-74 ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ G¨ÉÃzÀ EvÀ£ÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀÆÌ® §¹ì£À°è §AzÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃA ¥ÀoÁt UÀ°èAiÀÄ PÁæ¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉÃUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ T¯Á PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/ºÉZÀ-1665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨É¤ß£À°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/2012, PÀ®A 323, 341, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34, L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 24/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08:00 ¦AiÀiÁð¢ wæêÉt UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ wæêÀÄÄSÉ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: qsÉÆÃgÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ ºÁUÀÄ vÀªÀÄÆäj£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ wæêÀÄÄSÉ E§âgÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆæ ¸ÉÆ¸É C¤vÁ EªÀ½UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄ £Á¼É £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁgÀåPÀæªÀÄ«zÀÄÝ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ¹ÃgÉ E¯Áè £Á£ÀÄ E¯Éè EnÖ ºÉÆÃzÀ £À£Àß MAzÀÄ ¹ÃgÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ CAUÁUÀ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¸É C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸Àƽ, gÀAr, AiÀiÁªÀ ¹ÃgÉ AiÀiÁªÀ ªÀÄ£É CAvÁ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀݼÀÄ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ DgÉÆæ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »rzÀÄ C¤vÁ EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àƽ, ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢UÉ CAvÁ £À£Àß PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §¨ÁâgÀ EªÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ UÀÄ®Äè PÉý §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ F PÀqÉ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ fêÀavÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.