February 5, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-02-2012


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ¥sÀAiÀÄÄåªÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°A zÀfð ªÀAiÀÄ : 31 ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉåUÉ DgÉÆæ ¸ÀgÀvÁd vÀAzÉ R°Ã® gÁeɨsÁ¬Ä ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr CªÁZÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Q¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2012 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ G: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á vÁd¯Á¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ ¸ÀzÀå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÉAzÀgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ²æêÀÄAUÀ® ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ G: ¨ÁgÀ¨ÁgÀ PÉ®¸À ¸Á vÁd¯Á¥ÉÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ ¨ÁqÀðgï PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ªÀiÁ¼ÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÀ¼ÀªÀiÁ¸É ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: J¥sï.r.J. eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ¸ÀzsÀå ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/04/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã¯ÁA©PÁ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉ.J.56/F 1266 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA. 06J¯ï16J¥sï22055, EAf£ï £ÀA. 06J¯ï15F02362, £ÉßÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-2-2012 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÀÄÄTzÀ vÀAzÉ JA.J.ºÀ¦üÃd ¸Á:£ÁgÁAiÀÄtSÉÃqï (J.¦) EªÀgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA. J.¦. 23-JZï 3220 £ÉÃzÀgÀ C.Q. 30,000=00 gÀÆ ¢£ÁAPÀ 31-1-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¢AzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279,338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-02-2012 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ QÃtV ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð G:«zsÁåyð ¸Á ºÉÆãÀßr EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÄgÀ vÁAqÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤®è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁDV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ zÉêÀgÀªÀĤ, 27 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á: «ÄgÁUÀAeï vÁ: f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀwõÀ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ eÁë£À ¸ÀÄzsÁ ±Á¯É PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ33/1272 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ²æà ±ÀgÀt¥ïà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á «ÄÃgÁUÀAeï. EªÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ ¨ÁV°¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 04/02/2012 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdÄ ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á CºÀäzÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 150/-gÀÆ. ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q-200/-gÀÆ. ºÁUÀÆ J®ègÀ ªÀÄzsÉå dÆeÁlPÉÌ EnÖzÀÝ 500/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.