February 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤gÀAd£À JªÀiï ¥Ánî ¦L r¹L© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£À ©ÃzÀgÀ£À ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: Z˨ÁgÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 2500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ gÀÄzÀæ qÀªÀ®¥Àgïì ¥ÁènAUïzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀt CxÀªÁ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀjavÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀjvÀªÁzÀ ºÁUÀÄ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ CAzÀgÉ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ¹UÀzÀAvÉ £Á±À ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄAqÀªÀ£ÀÄß zÉúÀ¢AzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄuÁÚ ¹AzÉÆî ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ FgÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ ¨sÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÁÛ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÉêÀ£Á¼À, EvÀ£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ F zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, zÁjAiÀÄ°è DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, ¤£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¥ÉưøÀgÀÄ £À£ÀUÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á; aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄrzÀ C«Äð£À°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¨sÁj ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aPÀìvÉ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-02-2012 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ±ÁAvÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ ZÀlÖzÀ°è £ÉÆAzÀÄ ¸ÀévÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28/02/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ CAzÁdÄ 17-19 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NA¥ÀæPÁ±À ºÀAUÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-1-70/1 aªÀÄPÀÄjUÀ°è £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁåAl£À M¼À Q¸ÉAiÀÄ°è EzÀÝ 12,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JZÀÑgÀªÁV CªÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV DvÀ£À£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÚ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁgÀ ¥Án® ¸Á: ElUÁå¼À G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À¢AzÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÉUÀA¥ÀÆgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀQ® vÀAzÉ ±ÁzÀÄ® ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÉÆçâ E§âgÀÄ ¸Á: vÉÃUÀA¥ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ªÀiÁr CPÀæªÀiÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ EA¢gÁ DªÁ¸À AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ªÀÄAdÆgÀÄ DV §AzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀzÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ KPÉ ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁr J®ègÀ ¸ÀºÀªÀÄvÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉPÀAvÀ¯É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤Ã£ÀÄ HjUÉ ºÉÃUÉ §ÄgÀÄwÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 498(J), 504, 326 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä M¼ÀTAr eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ½UÉ 16 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÁæ¥Áà ªÉÄîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉêÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÉAqÀwUÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆrPÉÆAqÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁ¬ÄPÉÆrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀzÉ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉAqÀw PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÀÄqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/02/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÉAqÀw ¸ÀAUÀqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, PÉÊ PÁ® ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.