February 18, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-02-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-02-2012

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼ÉªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : PÀÆ° PÉ®¸À, eÁ: J¸ï. ¹. ¸Á ¹¹ð (J) UÁæªÀÄ vÁ ©ÃzÀgï EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀgÉ¥Àà£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹. G : PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¹¹ð (J) vÁ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ®PÀëöät, £ÁªÀÄzÉêÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ±À²PÁAvÀ gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-38/J¯ï-189 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ®PÀëöät, £ÁªÀÄzÉêÀ ºÁUÀÆ eÉÊ©üêÀiï EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁj ªÀizsÀå eÉÊ©üêÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-02-2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁzÀUÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ZÁ®PÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ J¸ÀÄ vÀAzÉ «oÀ¯ï ¸Á;£ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/02/2012 gÀAzÀÄ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ PÀgÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è gÁ² EzÀÝ PÁgÀt ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÉÆÃUÀgÉ ¨É¼É gÁ²AiÀiÁzÀ ºÁUÉ aî vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 279, 338, L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄ®è¨É ¸ÉÆüÀAPÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: VøÁrÀ G: VøÁr PÉ®¸ÀÀ ¸Á ¨ÉîÆgï EªÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA: PÉ J 39/663 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉîÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è 1800 UÀAmÉUÉ DmÉÆâAzÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ MªÉÄä¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÁ® »ªÀÄär ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀwPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð, Qæ±ÀÑ£ï, «zÁåyð, ¸Á gÁAiÀÄ¥À½î ¸ÀzÀå KqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ¸Áfïï vÀAzÉ ±ÉÃPï d«Äïï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆgÀmÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹é«ÄAUÀ ¥sÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-13/JPÀì-9756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁ£Àð ªÀUÉÊgÉ ºÁPÀzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¸Áfïï EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀPÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ, §® UÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/02/2012 PÀ®A 341, 323, 354, 506 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ CUÀ¹£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: PÉÆ°PÉ®¸À ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĵÁä ºÁUÀÆ C©ü±ÉPÀ E§âgÀÄ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2012 PÀ®A 279, 337,338, 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/02/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ gÁuÉÆÃf £ÁmÉÃPÀgÀ ¸Á zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ f UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ClÆÖgÀ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 32-J-5342 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀªÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ºÀgÀ¸ÀÆgÉ gÀªÀjUÉ JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, gÉÆêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁPÀ£ÁzÀ CgÀ«AzÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.