February 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19, 20/02/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ jQÌ£À PÀnÖUÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĸÁUÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É Kj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃlÖ°¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¦üæeï ªÉÄÃ¯É EnÖzÀ 1) MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ±ÉÃmï £ÀA. 2600, 2) PÁ§ð£ï ªÉÆèÉÊ¯ï ±Émï £ÀA. 550, 3) MAzÀÄ £ÉÆQÃAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ±ÉÃl ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À WÀÄlPÉÌ eÉÆÃvÉ ºÁQ ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ajzÁUÀ PÀ¼ÀîgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/2012 gÀAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà zsÀgÀt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¼ÀPÀÄtÂ, ¸ÀzÀå: ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉƯÁ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̽UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ eÁvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ vÁ£ÀÄ D ªÉÄÃ¯É §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-12 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ, gÁeÉñÀ EvÀ£ÀÄ wgÀÄ¥ÀwUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ §gÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA©PÁ UÀAqÀ gÁeÉñÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉƯÁ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£Àß½ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöätgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ±Á®UÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨sÁªÀ¸ÁgÀ, ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄƯÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAdÄ §¸À¥Áà E§âgÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ©ÃgÀuÁÚ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁÁVzÉ CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ JzÉAiÀÄ°è PÉÊ ªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-2-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¥ÁvÀgÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E§âgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¨sÁªÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉnÖgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁvÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÁvÀgÀ¥À½îAiÀÄ°è DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §¹ìUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ J£À.JZÀ.9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AwgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÀÄÆ £ÀA JªÀÄ.JZÀ-14/©J-2284 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ¸Á: ¦Ã¥Àj ¸ÀzÁ¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ²£ÁxÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §® ¨sÀÄdÓPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-02-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ zÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 6-8-30 gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÀiÁnð£ï, CwÃPÀ CºÀäzÀ, gÉƺÀ£À ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀĽwzÁUÀ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄÄvÀÛªÀiÁä gÀªÀgÀ UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ ºÀtPÁ¹£À §UÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÆ £À£ÀUÉ ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 324, 323, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÉƼÉî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄvÁ¬Ä ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ Hj£À ªÀÄ®±ÉÃnÖgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1) ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ªÀÄZÉÃAzÀæ GzÁ£É ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 2) zÉêÀ¥Áà GzÁ£É , 3) ºÀįÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 5) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¤AUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, 6) gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¤AUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÁV DgÉÆævÀ£À JqÀUÁ® ªÀÄÄAUÁ® ªÉÄÃ¯É gÀPÁÛAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠹åsÀ vÀAzÉ CAiÀÄÆå§ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.