February 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-02-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-02-2012

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.58/2012, PÀ®A 435 L¦¹:-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/02/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁuÉÃPɱÀégÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¸ÀéAvÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA; 4 gÀ°è 4 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ vÀªÀÄÆägÀ GvÀÛgÀPÉÌ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ PÀ½PÉ 2,000/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 20 aî, ºÉÆÃlÄÖ ºÁUÀÆ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀÄ£ÀÄ ºÁUÀÆ zÀ£ÀUÀ¼À PÉÆnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉgÁªÀ ªÀiÁ£Éß EªÀgÀÄ ªÀiÁtÂÃPɱÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹EzÀÄÝ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉ©æqÀ eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ 4,000/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 60 aî ¸ÉÆAiÀÄ©£À ºÉÆlÄÖ J¯Áè vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ EnÖzÀgÀÄ. ¢: 18/02/2012 £À¸ÀÄQ£À eÁªÀzÀ°è ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÄ EzÉ. ¸ÀzÀj J¯Áè PÀ½PÉ ¸ÉÆAiÀiÁ©£À ºÉÆÃlÄÖ, PÉÆnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj PÀ¼ÀPÉ, PÉÆÃnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÁÌV ªÀÄ£À¹ì£À°è zÉéõÀ ¨sÁªÀ£É¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁtÂPÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ SÁwæ¬ÄzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ E®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.25/2012, PÀ®A 341,504,506,509 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ : 17/02/2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÀĪÀiÁj ¸À°ªÀiÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಗನಿ ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೆಮಶದ್ ಬೇಗಂ ಹಾಗು ತಂಗಿ ಖಮರ J®ègÀÄ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೇಲೆ 2009 ರಲ್ಲಿ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 1200 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ವಿಟನೇಸ್ ಬಾಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ 4 UÀAmÉ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ZÁAzÀ¥Á±Áå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸Á: ¸ÁªÀ½ vÁ: OgÁzÀ ಈತನು ಬಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ " ಟಾಟಾ ಬಾಯ ಬಾಯ " ಎಂದು ¸À£Éß ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ . ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯ ತ್ವರೀತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಚಾಂದ ಪಾಶಾ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು " ರಾಂಡ ಬಾಪ ಕೊ ಖತಂ ಕರನೆಕೆ ಬಾದ vÀÄeÉ ಔರ ತೆರೆ ಮಾ ಮೇರೆ ಅಂಡರ ಮೇ ರಹೆಗಾ ಜೆಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರತಿ ತು ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ¨ÉÊzÀÄ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2012, PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà qsÉÆÃPÉ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á|| PÀªÀÄoÁuÁ ¸ÀzÀå CAiÀĸÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ||f|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ಮಗಳಾದ ಸುರೇಖಾ ಇವಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಮಠಾಣಾ ರಮಾಬಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮರಳಿ ಕಮಠಾಣಾ ದಿಂದ ಅಯಸಪೂರ ಕ್ರಾಸ ವರೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕಡಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮಠಾಣಾ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮದ ¤ªÁ¹ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ವಾಹನ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯ ಪಡೆಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.34/2012, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/02/2012 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧qɸÁ§ vÀAzÉ UÀÄqÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð ¸Á/ ±ÀªÀÄävÁ¨ÁzÀ vÁ/ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ aQvÁì qÁåUÀ£ÉÆù¸À JPÀìgÉà D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUɤUÉ JPÀìgÉà vÉÃV¹ PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀÄ ZÀºÁ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÆrzÀÄ ªÀÄgÀ½ aQvÁì D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zsÁlÄwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁ¢AzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¥ÉÃmÁÖV PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¥ÉÃmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vɯÉAiÀÄ°è ¥ÉÃmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2012, PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ 16.02.2012 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 20 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¨ÁªÀÅV ºÁUÀÆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ 2) J®è¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á/ ¨ÁªÀÅV vÁ/ ©ÃzÀgï EªÀgɯÁè ಕಬ್ಬಲಿಗೇರ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ¦üAiÀiÁð¢UÉqÀ ಸೋಳೆ ಮಗನೆ, ರಂಡಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಬೈದು DgÉÆæ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣಾ ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. DgÉÆæ ಎಲ್ಲಪ್ಪಾ ಇವನು ಕೈಯಿಂದ ಬಲ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೇ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ನಾಗರಾಜನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ºÁUÀÆ ಆರೋಪಿತರು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಜೀವದಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.