June 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/06/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 380, 457, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄuÉÃ¥Áà §ªÀUÉ ªAiÀÄ: 57 ªÀµÀð G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ¥Áæ.PÀȶ.¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ CA¨ÉøÁAVé EªÀgÀÄ ¥Áæ.xÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ£À°è gÉÊvÀgÀ ©Ãd ºÁUÀÄ ¨ÉÆçâgÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁr ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæ ªÀiÁr ¨ÁåAQUÉÀ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåAQ£À ±ÀlgÀ Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ mɧ¯ï£À°è qÁæ vÉgÉ¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉïÉÉ ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt EnÖgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀjUÉ J£ÀÄß ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 419 L¦¹ eÉÆvÉ 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩¦Ã£À ©ºÁj¯Á® ¦æãÀì¥À®gÀÄ gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ ©. ¥Ànè vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ànè EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀjPÉë §gÉzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj ªÀiÁ£Áf C¥ÀàªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ J-1 ªÀiÁ£Àf vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) ¸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ C¥ÀàªÁ¼É 3) ªÀdÓ® UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É J®ègÀÆ ¸Á-ºÀÄt¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ, ºÉÆîzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½»¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ¨É½î PÀ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä DzÉò¹zÀjAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ J-1 EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ 2 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ J-1 EvÀ¤UÉ w½¹zÀgÉ Ì DvÀ EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÀƸÀÄ JAzsÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É N¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ G½zÀÄ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/6/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÉÀrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÀrØ PÀƬįÉà ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©d®ªÁr (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À ¸ÉÃj ¸Á : £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆÃAr¨Á ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 PÀ®A :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀįÁèf zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 75 ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1) §¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄpë ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ 2100 ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÉ.C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ RAiÀÄĪÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä E¥sÁð£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9562£ÉÃzÀgÀ°è ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3598 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 504, 506, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «oÀ×¯ï §AqÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð G: ªÀgÀ¢UÁgÀ PÀ§â°UÀ ¸Á: eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÉ ¸Á: E¯Áè¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzsÀPÀëPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
June 29, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 29/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/06/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ «ÄãÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÁZÀ¥ÀÀà UËAqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ EµÀÖ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ JA.J¸ï.qÀ§Äè. «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀjÃPÉë PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀjAzÀ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA CmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-892 £ÉÃzÀÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À E½eÁj£À°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ . DzÀgÉ ¸ÀzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ¤UÉ GªÀÄUÁð SÁ¸ÀV PÁ£ÀqÉ D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀĺÀ¹¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð ¥ÉÆ°¸ï oÁuɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-6-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ GªÀÄUÁð AiÀÄÄ.r,Cgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄgÁp AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀlPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÆmÉÖ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå£À 1415 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ fæ £ÀA PÉJ-39-JªÀiï-509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UËgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ªÁ¼ÀĪÁ¯É ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉArwUÉ ©lÄÖ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ºÁQ vÀ£Àß UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉ®è ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ vÁªÀÅ EzÀÄÝ J£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 457. 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á : ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄÆägÀ ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ 5 PÉ.f »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ 2 zÉêÀgÀ WÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 143. 147. 448. 341. 326. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁVV ¨ÉÊzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ¤®Äè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ J£ÀÆßvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 143. 147. 448. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ ¤ªÀÄäuÁÚ UÉ¢ÝzÁ£É EªÀvÀÄÛ ¤AUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1493 £ÉÃzÀÝgÀ°è d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 105/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd JgÀ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà JgɨÁ¬Ä ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É MAzÀÄ ªÉÃ¼É F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 106/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ UÁæA.¥ÀA. PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzsÉ ªÉÄÊ£Ád 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzsÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw 4) «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ 5) PÀjêÀĸÁ§ vÀAzsÉ ªÀiÁgÀÆ¥sÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á PÀªÀÄoÁt EªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆlgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÁgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ n.«.J¸ï. ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 354, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §¸À°AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉʸÀ£Éå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dVÎzÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄÝ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ CªÀgÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ü¦AiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªÀ ¨sÁ¨Éæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ ; ¨ÁæºÀät G: ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉî¸À ¸Á: ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiï,JZï 12-¹,ªÁAiÀiï 6797 £ÉzÀÝgÀ°è ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ¤AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¤wãÀ vÀAzÉ £Á£Á ²æøÁUÀgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï JZï-12/ssssssss¹.ªÁAiÀiï-6797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÁj£À »rvÀ vÀ¦à VqPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À EAf£ï ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁj£À ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f¯Á¤ vÀAzÉ UÀįÁ§¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ:30 G; ¸ÉÃPÉæÃlj PÉ®¸À ¸Á: avÀÛPÉÆmÁ (©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 279 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj G:n¥ÀàgÀ £ÀA JA.¹.AiÀÄÄ-4175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.June 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/06/2010

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ CZÀåvï gÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®è° CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÉÃSÁ EªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀ PÁgÀt ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀlgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ zÁ¸ÀÆgÉ 14ªÀµÀð eÁB PÉÆ° «zsÁåyð ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ eÁ¥sÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉ.E.© PÀgÉAmï PÀA§¢AzÀ §AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛzÀ fE ªÉÊjUÉ DgÉÆæ PÉ.E.© C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ f.E ªÉÊgï£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ¸ÀzÀj fE ªÉÊgï £ÀlgÁd EªÀ¤UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï zÁ¸ÀÄgÉ ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁrü EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÉÆlUÁå¼É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwð ¨sÀUÀߪÁVzÀÝ£ÀÄß ¥Àæw ¨sÀn¹ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÀUÀߪÁzÀ ªÀÄÆwð §zÀ°¹ ºÉƸÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ¥ÁægÀA©¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ¹RÍ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ CAzÁdÄ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¤AvÀÄÛ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¥Àæw ¨sÀl£ÁPÁgÀgÀÄ M¦àgÀ°¯Áè EzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀjUÉ £ÀÄPÀÄÌvÁÛ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è ¹RÍ d£ÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÉÆlUÁå¼À EvÀ¤UÉ ¹RÍ PÀ¥Á¼À ªÉÄ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ PÉÆý ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 323, 448, 354, 504, 509, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR SÉÊAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉĺÀªÀÄÆzÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj 2) ªÉƺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¨Á§Ä ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 E§âgÀÄ ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝ 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 365/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀgÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-6-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdUÀgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C° CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á SÁeÁ§AzÉãÀªÁ¸À PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨Ál®¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341. 323. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁzÀ DgÉƦvÁgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÆvÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§®
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À gÉÆArAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CtÚ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆüÀPÉÃgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.June 27, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 27/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ; 27/06/210

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ºÀĸÉãÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÀÆæ £ÀA PÉ,J 39/eÉ-4690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ®ªÁqÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA gÀ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ 27 JPÀì 1647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 26/6/10 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ PÁ¥À¸É ¸Á UÀqÀ»AUÀèd EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj lªÉgÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-09, ©JA-1314 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt aPÀÌzÉÆ¼É ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á ºÀ¸ÀgÀZÀA¥ÀÄ vÁ UÀqÀ »AUÀèd f¯Áè PÉƯÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀB 25/6/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå §gÀ¸Á£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánïï gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ mÁmÁ J.¹.E. ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/ 6662 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ªÀiÁr C°èAiÉÄ ¤AvÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï- 12, JPÀÄå-4338 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J£ï.JZï.-09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè L.©. JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ(ºÀÄZÀÑ) ªÀåQÛ ªÀÄÆPÀ£ÁVzÀÄÝ J°èAzÉÆ §AzÀÄ J£ï.JZï.9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÉÆÃrUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ L.©. JzÀÄjUÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ F C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ CAzÁdÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀjAzÀ ¨sÉâAiÀiÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 143 147 148 341 324 427 353 332 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2, 3 ¥À©èÃPÀ ¥Áæ¥Ànð qɸÁÖçAiÀiï JPïÖ 1992 :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀ¼ÉAUÀ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á eÉÆ£ÉßPÉÃj EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-454 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£ÀgÀÄ gÁ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹ ¤AwzÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw C¯Éèà EzÀÝ EvÀgÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÁzÀ 1) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-532 2) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-521 3) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-316 ªÀÄvÀÄÛ 4) §¸Àì £ÀA. PÉJ38/J¥sÀ-473 §¸ÀÄìUÀ½UÉ PÀ®Æè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ gÀÆ 40,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî E£ÀÆß 150-160 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ DqÀÄwÛgÀĪÀÅgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Î PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆdÄUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 2)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 3)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀiÁzsÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð Át 4)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 5)GªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀÄAoÁt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 354,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr nÃZÉgÀ ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ QgÁt CAUÀr EvÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀ¯ÉñÀégÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 4560=00 gÀÆ. QgÁt GzÀj M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á OgÁzÀ (©) f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32/ JA. 7547 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §A§¼ÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è®è PÁgÀt AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀPÀ° QðAiÀÄ£ÀÄß G¥ÁAiÉÆV¹ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-6-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgÀ ºË¸À »AzÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ ¨sÀÄd£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄïÁãUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À UÉƯïعävï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ gÁqï ¨ÉAqï ªÀiÁr ªÀÄzÁågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ qÀ¨ÁâzÀ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143.147.448.504.506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ 400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ EAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ DgÉÆæ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ÆègÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ©Ã§ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆl EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ JvÀÄÛ §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀA¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÉ® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-402, 403 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HgÀ ¸ÀÄvÁ ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-10 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/06/2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C©üfÃvï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªï ¨ÉÆgÁ¼ÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀgÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ-39/6992 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥sÁå©æPïì¤AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Dgï.n.N. D¦üøï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4618 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀUÉ eÉÆÃj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éèà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ¸ÀÄ¢üÃgÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÄð£À CzsÀð ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ, JqÀUÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 406, 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ£Àå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ CAZÉ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¥ÉƸïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï C®UÀÆqï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAoÁ¼À ¸À¨ï ¥ÉƸïÖ D¦üøï EªÀgÀÄ 18/06/2010 jAzÀ 08/11/2004 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è Dgï.r ºÀtªÀ£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÁÌV zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁdVÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀ¯ÁzÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÉÆd£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ qÉƪÀÄuÉÚ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉJ-38/JZÀ-7972 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ PÀæµÀÚ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà qÉÆêÀÄuÉ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀÄvÁÛr §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉÆÃV UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ RAqÉãÉÆÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÁºÀ£À ¹è¥ï DV gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ PÀæµÀÚ¥Áà FvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-6-2010 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°è ºÀªÀiÁ®zÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ¹ªÀÄ£ï vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtÚPÉÌ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¸Ààl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ²æà eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 950=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÉúÀgÀÄ r.Jqï PÁ¯ÉÃf£À ¨ÁV° QðAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è£À 1) MAzÀÄ ºÉÆøÀ ¹°AUÀ ¥sÁå£À, 2) MAzÀĸÀÆl PÉøï, 3) £Á®ÄÌ PÁ¯ÉÃf£À AiÀÄƤ ¥sÁªÀiï ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, 4) JgÀqÀÆ G®£À ±Á®ÄUÀ¼ÀÄ, 5) CAa ¥ÀAZÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ C.Q 3550/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ZËzsÀj £ÉúÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf£À CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 302, 109 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DgÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¸ÀºÀ²PÀëQ ¸Á: d®¸ÀAVé EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¨sÀgÀvï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆåÃw EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©ât gÁqï ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F PÀÈvÀåPÉÌ DgÉÆæAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 20(©) J£ïr¦¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25/6/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ UÁAeÁzÀ ªÀÄÄmÉ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð ¸Á eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ¸ÀzÀ°èzÀÝ 4 PÉ.f. UÁAeÁªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 8000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 62/10 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ¨sÁ« zÉÆqÉØ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAP 25-06-2010 gÀAzÀÄ 700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀvÉ¥Áà ¸Á ¨ÉîÆgÀ(J£ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä JwÛ£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉîÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32 PÀÆå-94440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃw¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà UÀĪÉÄä ªÀAiÀÄ : 28 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ G : PÀÆ° ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄr ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨sÀPÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁgÉÉ. PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C¯Éè EzÀÝ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ gÀd¤PÁAvÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ²æÃPÁAvÀUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2245 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09-n-2609 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 25-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆwð ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀUÀßUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÈvÀå £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¥ÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.June 25, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE :26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁºÀw : 26/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 489(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨ÁåAQ£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è 500 gÀÆ¥Á¬Ä 10 SÉÆÃmÁ £ÉÆlÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À £ÀA§gÀ 9AD965847, 9AD885173, 9AD996273, 9AD970485, 6DK863027, 9AP963193, 4DG760863, 6BL852490, 8CS981070, 9BB936526 EgÀÄvÀÛªÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jÃdªÀð ¨ÁåAPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁÖçAUÀ gÉÆêÀÄzÀ°è PÁå±À ZÀPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ PÁå±ÀzÀ°è ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6 d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ZÀAzÀæA¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄÄqÀ© E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀ®èPÉÆÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 720=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 147, 148, 506, eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ¸Á gÁdVgÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà CUÀ¸É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á gÁdVgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 11 «¹Ûtð 6 JPÀÌgÉ 8 UÀÄAmÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀææPÁgÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ. D ºÉÆ®zÀ°è PÉÆ¯É gÀPÀÛ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjñÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ¯Áj Qè£Àgï, ºÀjd£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-4469 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 143, 147, 341, 506, 366(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÉ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ£À°è PÀ°AiÀÄÄwÛzÁݼÉ. F ªÀÄÄAZÉ DgÉÆæ ¯Á®¥Áà E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄwÛzÁ¼É ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀĪÀ¢¯Áè DAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/06/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¸À®Æ«Ä vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr »rzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

June 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/06/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 23/6/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÀAeÉ ªÀAiÀÄ :30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0600 UÀAmÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð EgÀĪÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀÄ 58 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ 1000-1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁæAwPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀįÁ® ªÀAiÀÄ: 44 ¸Á ¥Áèl £ÀA 21 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Á°mÉPÀ¤Pï PÁ¯ÉÃd CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 39 F 7918 ZÀ¹ì £ÀA 02ºÉZï20J¥sï32232 EAf£À £ÀA 02ºÉZï18J¥sï31500 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 322 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ D/Q. 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉG¼Àî ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁgÀ¥Éalgï eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀÄAUÀ® ¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯï CA.Q 3,300/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2010 PÀ®A 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2007 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «¨sÁUÀzÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà r.PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà §tÚzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹zÁUÀ gÀÆ 25,448-50 ºÀtzÀ ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆR¯É G¥À-CAZÉ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §eÁgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøï EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-53gÀ°è 12000=00 ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-54gÀ°è 13448=00gÀÆ »ÃUÉ 2 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ¯ÉPÀ̹UÀzÀ ºÀt MlÄÖ gÀÆ 25,448=00 UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ F PÀÄjvÀÄ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ PÀÆqÁ dgÀUÀÄwÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸ÀéAvÀ ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð eÁ: G¥À CAZÉ ¤ÃjPÀëPÀ ¸Á PÀ£ÁðPÀl ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä 4£Éà ºÀAvÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ G¥À-«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgï, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ vÁºÉgÀ ¸Á ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ mÁæPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ CªÁUÀ CªÁUÀ 200/-, 300/- »ÃUÉ MlÄÖ 14,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý, £Á¼É ¤ªÀÄä ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ EzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÀt gÀÆ. 14,000/- PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÊAiÀÄzï EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï vÁºÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-25/J¥sï-4147 mÁæ° £ÀA.PÉJ-38/9044 £ÉÃzÀÝgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgÀ eÁ: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á £ÁUÀÆgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ CqÁé£ïìªÁV 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÁé£ïì ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°è¤ÃzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279.337,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EqÀUÁgÀ ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 318 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ - GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 4133 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ eÉÆgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ºÉÆÃqÉzÁr gÀPÀÛ ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹¯ÁV ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà JgÀ¸À£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÉüÀªÁ G: PÀÆ°PÉî¸À 2) CdÄð£À vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : ºÉüÀªÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.June 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2010 PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-06-2010 jAzÀ 22-06-2010 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ¥ÉæÃ¸ï ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ PÀ£ÀßqÁA¨É, ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ£À¦æÃvÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÀvÀ£À¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 8-9-270/J-51 UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤£Àß §UÉÎ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è E®è ¸À®èzÀ£ÀÄß ºÁPÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ 50,000/ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆlÖgÉ ¤£Àß «gÀÄzÀÞ §gÉAiÀÄĪÀÅzÁUÀ®Ä ºÁUÀÆ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÄ¢æ¹zÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÁèöåPï ªÉÄÃ¯ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà §gÀUÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉ® ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉ® CAUÀrAiÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀÄ ¨ÁV® vÀUÀqÀ ªÉÄÃ¯É JwÛ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¹UÀgÉÃmï, UÉÆêÁ UÀÄoÀPÁ, M¼ÉîuÉÚ, ±ÉAUÁ, ¥ÀÄmÁtÂ, ¸ÀPÀÌgÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 7,200/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÀtf UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀAmÉ ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉ.J-38/n-1792, mÁæ° £ÀA PÉ.J-38 /n-775 £ÉÃzÀÝgÀ°è Dgï.¹.¹ PɼÀUÉ ºÁPÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉèlÄUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÄgÀ¢AzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÉÆÃgÀt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÉÆÃgÀt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-26/©-3851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁæöåPÀÖgï£À §®UÀqÉAiÀÄ zÀÆqÀØ mÉÊgï MqÉzÀÄ CzÀgÀ r¸ïÌ dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPïÖgï£À §®UÀqÉAiÀÄ mÁæ° dfÓ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ PÀ¯ÁåtgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw; °AUÁ¬ÄvÀ, ¸Á: V°UÀ° EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-04/E.«-9129 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¸Á: V°V° EvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ V°V° UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄgÀÄUÉ¥Àà ¥Án® gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ°AiÀÄ°è ¹QÌ ©zÀÄÝ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ eÁ: §æºÀät, ¸Á: PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ¨ÁdÄ EgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨sÀgÀvÀ@PÁ¼ÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ, 2) ®R£À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï, 3) £ÀgÀ¹AUÀzÁ¸À vÀAzÉ «oÀ®zÁ¸À EªÀjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä gÁdÄ«£À eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ QjQj ªÀiÁrj CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯É ªÉÄïÉ, ¨sÀPÁ½UÉ, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁªÀðd¤PÀPÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©.PÀÄA¨ÁgÀ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À PÉJ-38/f 185 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PËrAiÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ UÉÆÃuÉ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÁ£Áf ºÉÆÃmÉ® ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîzÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1200 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2 ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 825/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd dªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÉÄÃWÁ gÉÃrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ AiÀÄ®èPÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-23/J¸ï-8578 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ a£ÀPÉÃgÁ UÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀ DgÉÆæ ªÉÄÃWÁ gÉÃrØ EvÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀÝjAzÀ £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà dªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©zÀݪÀgÀ£ÀÄß J©â¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è, JqÀUÀqÉ ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ, JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉƼÀPÀÄAzÉ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ EzÀÝ eɸÁÌA PÀA¥À¤AiÀÄ «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ eɸÁÌA PÀA¥À¤UÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zsÀgÀt ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: eÉøÁÌA ±ÁSÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/10 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è EzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß E½¸À®Ä ¯Áj ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ AiÀįÁè°AUÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ J¼À£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAqÀ, ¸Á: E¯Áå¼À EvÀ£ÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5058 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÁAeÉ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå PÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À ¸ÀzÀå PÀÄzÀgÉ ¥sÁAð ºË¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸À £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sÀ-3181 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸ÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ¤UÉ §¸À ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ §¸À ¤°è¹zÀ£ÀÄ §¹ì¤AzÀ ªÉÆzÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À Nr¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃjzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀ£ÀÄ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EPÉAiÀÄ vÀ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀÄzÀgÉ ¥sÁªÀÄð ºË¸À JzÀÄgÀUÀqÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aÃjzÀ ±À§Ý PÉý ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥sÁªÀÄð ºË¸À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ C¼ÀÄwÛzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÁUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ ©¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë EªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/E-4095 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¹zÉÝñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë. £ÀUÀ¥Áà EªÀgÉ®èjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀPÁ®Ä ¦AræAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ¨sÀÄd, §® ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀAiÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë, £ÁUÀ¥Àà, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.June 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 22/06/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: WÉÆmÁ¼À, vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁUÀzÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£À £ÀA§gï E®èzÀ n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä¥ÁåjqÉʸÀ zsÁ§PÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ WÉÆÃmÁ¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÉÊUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 324, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: GqÀ¨Á¼À EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ¨sÁUÁ¢ DgÉÆæ §¸À¥Áà ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ²æÃzÉë E§âgÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K zÀ±ÀgÀxÁå ¤Ã£ÀÄ ºÉaÑUÉ ºÉÆ® ©vÀÄÛw¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ §¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ° vÀÄA©¤AzÀ JqÀUÉÊ ºÁUÀÆ PÁ«¤AzÀ §®UÉÊ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð½UÉ DgÉÆæ §¸À¥Áà CzÉ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JqÀ gÉÆAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ©üêÀıÁ EvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ gÉrØ vÀAzÉ CqÁªÁ gÉrØ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ «ÄvÀægÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/eÉqï-29 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ-1 C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ÃªÀ ¯ÁoÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¹zsÁxÀð PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀĺÁ«zsÁå®AiÀÄ KzÀÄjUÉ UÀÄ®âUÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ¸ÀA¥ÀÆðtªÁV dfÓ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄjUÉ ¨ÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ-2 ªÀĺÉçƧ vÀAzÉ ªÀi˯Á¤ ªÀÄįÁè G: PÉJ-38/J¥sï-554 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ/¤ªÁðºÀPÀ OgÁzÀ rÃ¥ÉÆ ¸Á-¢AqÀªÁgÀ vÁ-§¸ÀªÀ£À ¨ÁUɪÁr f-©ÃeÁ¥ÀÄgÀ. EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04-06-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ²®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦ 28- J.JA. 5444 £ÉÃzÀÄÝöß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§rAiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ. F §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉƸïÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA. 22/20 ¢£ÁAPÀ: 16-06-2010 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀvÀæPÉÌ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£À ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ®Ä¦zÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²Ã®ªÀAvÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D±ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 06-06-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . CAvÀ ¸ÀzÀj PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ 2) C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÉÄÃvÉæ E§âgÀÆ ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀjUÉ PÀmÉÖ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄw¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® E£ÀÄß ºÉaÑUÉ §gÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ©wÛzÀgÉ ¤£ÀUÉãÀÄ DUÀÄwzÉ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ §rUɬÄAzÀ gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ §® ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀAfªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ ¸Á ¥Á¥À£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì EAzÀ PÀÄAmɹ¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 39 JªÀiï 64 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀiÁߨÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢VzÀ vÉAV£À ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°£À vÉÆqÉUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß G½zÀªÀjUÀÆ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506(11) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À¦ü vÀAzÉ ªÉÆû£À«ÄAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á ZÁ°Ì ªÀÄA. £Áå®PÀ¯ï J.¦. EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è 30/- gÀÆ. ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁr ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÀÄ ©nÖzÉÝÃ£É 30/- gÀÆ. ¨ÉÃqÀ 60 gÀÆ. PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁrUÉ ªÀiÁvÁrzÀÄÝ EµÉÖ ºÀt EgÀÄvÀÛzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆ CAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ¸Áé«Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 2) ªÀiÁfzÀ vÀAzÉ ºÀ«Äïï SÁ£À ¸Á UÁzÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ J-2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ QèãÀgÀUÉ vÀ£Àß ¨É°Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. 60/- gÀÆ. PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ 3200/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉʯï CA.Qà 1200/- £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ©zÀÄÝ PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


June 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ a£ÁßgÉrØ ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ JAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ¨É½î §AUÁzÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 366(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀPÀ£½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÀÄAdƼÁ ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ EzÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÉAlAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄAdƼÁ FPÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥Áà @ ¹ªÀÅ vÀAzÉ §¸À¥Áà eÁ: J¹ì ºÉƯÉAiÀÄ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2010 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á zɱÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÀqÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ 38 PÉ 5184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ OgÁzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è MªÉÄä¯É PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀÄ §AiÀÄ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £À£Àß PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀgÉ J£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
June 20, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20/06/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉƯÉAiÀÄ, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ(JªÀiï¦) UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CªÀÄævÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀ¸Á§ UÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À¼ÀzÀ ªÁ¯ï wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀzÉÆà «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ MªÉÄä¯É ¨Á¬ÄUÉ £ÉÆÃgÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2010 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ¹¸Éð, ¸Á: £ÉüÀV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 341, 323, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ G«Äð¼Á UÀAqÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¸ÉƼÀAQ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ aPÀÌ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄQñÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉƼÀAQ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀÄwÛ UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ CPÀr ºÉÆ® ©wÛzÀÄÝ DgÉÆævÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 279 L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/10 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É CA§ÈvÀ PÀÄAqÀzÀ E½eÁgÀ£À°è DgÉÆæ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-5734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀd¯É CºÀäzÀSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ºÀ©Ã§SÁ£À ¸Á: ¥ÀmÉî £ÀUÀgÀ CA§gÀ ¥ÉÃl ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ wæA§PÀ vÉÆ¥ÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÀUÁAªÀ, vÁ: PÀ¼ÀA§, f¯Áè: G¸Áä£À¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯ÁjUÀ½UÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆV mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-3/ªÁAiÀiï-9082 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ CzÉà ªÉüÉUÉ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-09/ J¯ï-2865 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 3 & 7 E.¹ DåPïÖ-1955 :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀAUÀ滹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.J¯ï. »gÉêÀÄtÂPÀgï ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ E¯ÁSÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L. alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ eÉÆvÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃV C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¯Á® UÀÄvÉÛÃzÁgÀ, 2) ªÀĺÀäzÀ RAiÀÄĪÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ¥sÀgÁ¸ÀªÁ¯É E§âgÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1945 °Ãlgï ¹ÃªÉÄ JuÉÚ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) gÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉ «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ºÁUÀÆ E£ÀÆß J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåQìAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹)UÉ §gÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÀ(©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 447, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ SɼÉÎ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå vÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄtÄ ®ªÀiÁt E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ SɼÉÎ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà£À ¨sÁªÀ£ÉÆçâ£ÀÄ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è KPÉ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî £ÁªÀÅ PÀ¸ÀPÀrØ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÀÄArwPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ªÀÄÄvÀæ¦AqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÀzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ £ÁUÀÆgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ PÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: fUÁð(©) UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁåQì¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæ ¤Ã£É PÉÆqÀ¨ÉÃqÁ CAvÀ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ºÉý¢Ý CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QgÀt PÀgÀ¨ÉAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹ÃgÀÆgÀ(vÁ), vÁ: CºÀªÀÄzÀ¥ÀÆgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.JZï) EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì-GzÀVÃgÀ §¹ìUÉ ºÀwÛ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 4 d£À C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ §¹ì£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥À¸Àð£À°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÁzÀ 1) UÀAl£À 2 vÉÆ¯É 5 UÁæA 2) ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ ªÀĽ ¸À»vÀ 7 UÁæA 3) ¨É½îAiÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ®ÄAUÀgÀÄ 1 vÉÆ¯É 5 UÁæA »ÃUÉ MlÄÖ 48350/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
June 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/06/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á GªÀiÁ¥ÀÆg EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwzÀÄÝ CgɺÀÄZÀÑö£ÀAvÉÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JzÉ, ¨É£ÀÄß, PÉÊPÁ®Ä, vÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 287,288, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁ¸ÉÆ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÉÆ°PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ¤uÁð vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 67(J) £ÉÃzÀgÀ°è ¨Á« PÉzÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄqÀĪÁUÀ PÉæãÀ §ÄnÖAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½AiÀÄĪÁUÀ PÉæãÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ 1)¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁxÀðAqÀ¥Áà PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á ¤uÁð 2) PÉæãÀ ªÀiÁ°PÀ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ® 3)²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀgÁªÀ ¥ÉÆà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á GqÀĪÀÄ£À½î. EªÀgÀÄ CeÁUÀgÉÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CwªÉÃUÀªÁV §ÄnÖ ¨Á«AiÀÄ°è E½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÀ ºÁUÀÆ AiÀÄĸÉÆ¥sÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÉÃj gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ KPÀ®ÆgÀ vÁAqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï K¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtPÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1). ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ 2) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® 3) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÀÆ¥Á J®ègÀÆ ¸Á: KPÀ®ÆgÀ vÁAqÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªï ¸ÉÃAzÉæ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á J¸ï.©. qÉAl¯ï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ T¯Áè¢AzÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-593 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÄ¥À°è PÉÃgï ºÁ¹àl¯ï, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøï zÁR°¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 457, 380, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀægÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ : 58 ªÀµÀð G; ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÁæ«ÄÃt-1 d¸ÀÌA PÀbÉÃj §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ «¨sÁUÀ GUÁæt¢AzÀ 3 ¥sÉøï 13 «zÀÄååvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt d¸ÀÌA zÀ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj GUÁætPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ «zÀÄåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀAUÁ PÀ¯Áåt ¸ÁܪÀgï £ÀA§gï ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj 13 «zÀÄåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ d¸ÀÌA PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉqïØ£ÀÄß GUÀætzÀ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß JwÛ M¼ÀUÉ EnÖzÀ 55575/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 3 ¥sÉøï 13 «zÀåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.