June 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19/06/2010
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÆãÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, ¸Á GªÀiÁ¥ÀÆg EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄwzÀÄÝ CgɺÀÄZÀÑö£ÀAvÉÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ JzÉ, ¨É£ÀÄß, PÉÊPÁ®Ä, vÉÆÃqÉUÀ½UÉ ¸ÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/06/2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 287,288, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀiÁ¸ÉÆ®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÉÆ°PÉ®¸À eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á ¤uÁð vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ GqÀĪÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA 67(J) £ÉÃzÀgÀ°è ¨Á« PÉzÀgÀĪÀ PÉ®¸À ªÀÄqÀĪÁUÀ PÉæãÀ §ÄnÖAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E½AiÀÄĪÁUÀ PÉæãÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ 1)¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁxÀðAqÀ¥Áà PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á ¤uÁð 2) PÉæãÀ ªÀiÁ°PÀ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ® 3)²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀgÁªÀ ¥ÉÆà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á GqÀĪÀÄ£À½î. EªÀgÀÄ CeÁUÀgÉÆPÀvɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ CwªÉÃUÀªÁV §ÄnÖ ¨Á«AiÀÄ°è E½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÀ ºÁUÀÆ AiÀÄĸÉÆ¥sÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÉÃj gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ KPÀ®ÆgÀ vÁAqÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸Éàmï K¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtPÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1). ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ gÀÆ¥À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ 2) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® 3) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ gÀÆ¥Á J®ègÀÆ ¸Á: KPÀ®ÆgÀ vÁAqÀ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªï ¸ÉÃAzÉæ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á J¸ï.©. qÉAl¯ï D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ T¯Áè¢AzÀ ¹zÁÞxÀð PÁ¯ÉÃeï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-593 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÄ¥À°è PÉÃgï ºÁ¹àl¯ï, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøï zÁR°¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 457, 380, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/06/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀægÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ : 58 ªÀµÀð G; ±ÁSÁ¢üÃPÁj UÁæ«ÄÃt-1 d¸ÀÌA PÀbÉÃj §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/06/2010 gÀAzÀÄ «¨sÁUÀ GUÁæt¢AzÀ 3 ¥sÉøï 13 «zÀÄååvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §¸ÀªÀPÀ¯Áåt d¸ÀÌA zÀ°è EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj GUÁætPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ «zÀÄåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É UÀAUÁ PÀ¯Áåt ¸ÁܪÀgï £ÀA§gï ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj 13 «zÀÄåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß gÁwæ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ d¸ÀÌA PÀA¥À¤AiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ¸ÉqïØ£ÀÄß GUÀætzÀ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß JwÛ M¼ÀUÉ EnÖzÀ 55575/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 3 ¥sÉøï 13 «zÀåvïÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.