June 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/06/2010

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 23/6/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÀAeÉ ªÀAiÀÄ :30 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0600 UÀAmÉ M§â C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 30 ªÀµÀð EgÀĪÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ zÀAqÉUÉ EgÀĪÀ §§¯É ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 448, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀÄ 58 ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀ§â®UÉÃgÀ ¸Á PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è £À£ÀUÉ §zÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2010 gÀAzÀÄ 1000-1430 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ PÁæAwPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÀįÁ® ªÀAiÀÄ: 44 ¸Á ¥Áèl £ÀA 21 PÉʯÁ¸À ¯ÉÃOl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Á°mÉPÀ¤Pï PÁ¯ÉÃd CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 39 F 7918 ZÀ¹ì £ÀA 02ºÉZï20J¥sï32232 EAf£À £ÀA 02ºÉZï18J¥sï31500 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 322 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ 5 ºÉZï.¦. ªÉÆÃmÁgÀ D/Q. 10,000/- gÀÆ. ¨É¯ÉG¼Àî ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: PÁgÀ¥Éalgï eÁw: «±ÀéPÀªÀÄð ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÉÆgÀ¼À°è£À ªÀÄAUÀ® ¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ ªÉƨÉʯï CA.Q 3,300/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2010 PÀ®A 408, 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/04/2007 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «¨sÁUÀzÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ²æà r.PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà §tÚzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAZÉ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ PÀbÉÃjUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹zÁUÀ gÀÆ 25,448-50 ºÀtzÀ ¯ÉPÀ̪À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ UÉÆR¯É G¥À-CAZÉ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §eÁgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøï EªÀgÀÄ «¥sÀ®gÁVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 12/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-53gÀ°è 12000=00 ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/04/2007 gÀAzÀÄ gÀ¹Ã¢ £ÀA-54gÀ°è 13448=00gÀÆ »ÃUÉ 2 PÀAvÀÄUÀ¼À°è ¸ÀzÀj ¯ÉPÀ̹UÀzÀ ºÀt MlÄÖ gÀÆ 25,448=00 UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ PÀnÖgÀÄvÁÛgÉ F PÀÄjvÀÄ E¯ÁSÁ «ZÁgÀuÉ PÀÆqÁ dgÀUÀÄwÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀuÁÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¸ÀéAvÀ ªÀAiÀÄ : 56 ªÀµÀð eÁ: G¥À CAZÉ ¤ÃjPÀëPÀ ¸Á PÀ£ÁðPÀl ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä 4£Éà ºÀAvÀ UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAZÉ G¥À-«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgï, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ vÁºÉgÀ ¸Á ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ mÁæPÀÖgï ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ±ÀåPÀvÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ CªÁUÀ CªÁUÀ 200/-, 300/- »ÃUÉ MlÄÖ 14,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E£ÀÄߪÀÄÄAzÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý, £Á¼É ¤ªÀÄä ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ EzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÀt gÀÆ. 14,000/- PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÊAiÀÄzï EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï vÁºÉÃgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀA. J¦-25/J¥sï-4147 mÁæ° £ÀA.PÉJ-38/9044 £ÉÃzÀÝgÀ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ WÀAmÉ£ÀÆgÀ eÁ: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á £ÁUÀÆgÀ ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ£ÀÄß PÉ®¸ÀPÉÌ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ CqÁé£ïìªÁV 15,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÁé£ïì ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ £Á¼É PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DgÉÆæ ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÀ°è¤ÃzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279.337,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EqÀUÁgÀ ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 318 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ - GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 39 - 4133 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ eÉÆgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®¨sÁUÀzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 190/2010 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É ºÁUÀÆ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ ºÉÆÃqÉzÁr gÀPÀÛ ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹¯ÁV ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà JgÀ¸À£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÉüÀªÁ G: PÀÆ°PÉî¸À 2) CdÄð£À vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ : ºÉüÀªÀ G: ªÁå¥ÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.