June 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ a£ÁßgÉrØ ªÀAiÀÄ: 33 ¸Á: ªÉʵÀÚ« PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ JAzÀÄ UÉÆÃvÁÛV ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ ¨É½î §AUÁzÀgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 366(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÀgÀPÀ£½î EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ªÀÄAdƼÁ ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ EzÀݼÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄgÀ½ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÉAlAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄAdƼÁ FPÉUÉ £ÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ ²ªÀ¥Áà @ ¹ªÀÅ vÀAzÉ §¸À¥Áà eÁ: J¹ì ºÉƯÉAiÀÄ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ 30 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2010 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ ¥ÁAqÉæ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á zɱÀªÀÄÄR UÀ°è OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÀqÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ 38 PÉ 5184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ OgÁzÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è MªÉÄä¯É PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀÄ §AiÀÄ°UÉ ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zË®¥Áà ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è £À£Àß PÀÄjUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¹zÀgÉ J£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.