June 6, 2010

DAILY CRIME UPDATE 06-06-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06/06/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ PÀ«§¸À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð G: ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸Á £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ £ÁUÉñÀ ¸Á £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ 2) PÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ 3) ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸Á aAvÁQ 4) AiÉÄñÀ¥Áà ¸Á £À®èªÁgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2010, PÀ®A 363, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ ±ÉÃgÀSÁ£À 2) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á/ ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ 3) £ÀªÁ§«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÀÄvÀĨÉƢݣÀ ¸Á/ ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ J¸ï.¹. ¸Á/ ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ 1525 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝuÁÚ EvÀ£ÀÄ 5 JPÀÌgÉ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦.PÉ.¦J¸ï. ºÁUÀÄ EvÀÛgÉ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀVgÀªÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀgÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2010, PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ZÉ£À±ÉnÖ£ÀªÀÅgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: eÁåAw EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀįÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 39 JªÀÄ 171 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: eÁåAw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fÃ¥À£À°èzÀÝ ¨sÁUÀåªÀAw UÀAqÀ UÀÄAqÀAiÀiÁå EªÀ¼À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¹zÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ, ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D±Á vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010, PÀ®A 279,304 [J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ05/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ Rjâ¹zÀÝ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 39 n 2550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£É ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ²ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉ£À® PÁ®ÄªÉUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ £É®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÀgÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À vÀ£Àß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°lÄÖPÉƼÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ M«Ää¯É 0730 UÀAmÉUÉ PÉ£À® vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀPÉÌ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ,UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2010, PÀ®A 279,337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ ¸Á-ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ)ªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ gÀ»ªÀÄ vÀAzÉ CµÀ¥sÁPÀ C§ÄÝ® ªÀAiÀÄ- 22 ªÀµÀð G-eɹ© D¥ÀgÉlgÀ PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-GPÁgÁ¨ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁªÀÄAiÀÄUÀqÀ gÉÆÃqÀ (J¦) EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àèn ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÀqÉ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010, PÀ®A 147, 148, 341, 504, 506, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C¤® vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/06/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£À ¸Á: ¨sÀR£Á¼À EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ D¹ÛAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ »rUÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010, PÀ®A 498 (J),304 (©),eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§ÈvÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É ¸Á/ºÀaÑPÀªÀÄäl ¸ÀzÀå ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀAzÀ @ PÁªÉÃj EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄAUÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÀUÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀĤAiÀĪÀjUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀj®PÀë ºÀt ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ¸À®ÄªÁV LzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄ£À PÉÆlÄÖ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÁV¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ «£ÁPÁgÀt ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À CPÀÌ zsÀƼÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ ©lÄÖ £À£Àß C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C½AiÀÄ£À eÉÆvÉ UÀÄr vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À M§â½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ºÀZÀÄÑwÛzÀÄÝ E£ÀÆß RaðUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀjAzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ RaðUÉ ºÀt PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ C½AiÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÖgÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¬Ä¸ÀĪÀzÁÝV w½¹zÀÄÝ C½AiÀÄ£À CPÀÌ zsÀÆ®ªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼À CvÉÛ PÀA§¼Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀj¤AzÀ ºÀtvÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ìPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 jAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ qÉÆÃuɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©ÃzÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2010, PÀ®A 279.337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. n. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨Á宺À½î PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼À eÉÆvÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ 04 ©.J¸À 312 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DtzÀÆgÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀæ PÁj£À »A¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ PÁj£À EvÀgÉ ¨sÁUÀPÀÆÌ ¸ÀºÀ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À vÀÄnUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §¸À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 J¥sÀ 417 EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.