June 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/06/2010

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 380, 457, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄuÉÃ¥Áà §ªÀUÉ ªAiÀÄ: 57 ªÀµÀð G: PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸Á: ¥Áæ.PÀȶ.¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ CA¨ÉøÁAVé EªÀgÀÄ ¥Áæ.xÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ£À°è gÉÊvÀgÀ ©Ãd ºÁUÀÄ ¨ÉÆçâgÀ «vÀgÀuÉ ªÀiÁr ¯ÉPÀÌ-¥ÀvÀæ ªÀiÁr ¨ÁåAQUÉÀ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåAQ£À ±ÀlgÀ Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ £ÉÆÃr PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JgÀqÀÄ mɧ¯ï£À°è qÁæ vÉgÉ¢zÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉïÉÉ ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt EnÖgÀzÀ PÁgÀt DgÉÆævÀjUÉ J£ÀÄß ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 419 L¦¹ eÉÆvÉ 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩¦Ã£À ©ºÁj¯Á® ¦æãÀì¥À®gÀÄ gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆgÀ® EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸Á¼ÀAPÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: «zÁåyð ¸Á: ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ ©. ¥Ànè vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥Ànè EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀjPÉë §gÉzÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj ªÀiÁ£Áf C¥ÀàªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ J-1 ªÀiÁ£Àf vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 2) ¸ÀAfêÀ£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ C¥ÀàªÁ¼É 3) ªÀdÓ® UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ£À C¥ÀàªÁ¼É J®ègÀÆ ¸Á-ºÀÄt¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ, ºÉÆîzÀ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃrzÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½»¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ¨É½î PÀ¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä DzÉò¹zÀjAzÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ J-1 EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ 2 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ J-1 EvÀ¤UÉ w½¹zÀgÉ Ì DvÀ EzÀÄ AiÀiÁgÀ PÀƸÀÄ JAzsÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vɯÉUÉ ºÉÆÃmÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É N¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ G½zÀÄ DgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/6/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdgÉÀrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÀrØ PÀƬįÉà ªÀAiÀÄ: 40 ¸Á: ©d®ªÁr (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄgÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À ¸ÉÃj ¸Á : £ÀgÀ¹AºÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀjAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆÃAr¨Á ªÁWÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 55 ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ JªÉÄä ªÉÄʬĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 341, 324, 504, eÉÆÃvÉ 34 PÀ®A :-
¢£ÁAPÀ 28/6/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ºÀįÁèf zÉêÀPÀvÉ ªÀAiÀÄ: 75 ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ 1) §¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀÄgÀħÄgÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤®è¹ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄpë ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ 2100 ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.PÉ.C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ RAiÀÄĪÉÆ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀªÀÄä E¥sÁð£À E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥Áå±À£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9562£ÉÃzÀgÀ°è ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-3598 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 504, 506, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À «oÀ×¯ï §AqÉ ªÀAiÀÄ: 28ªÀµÀð G: ªÀgÀ¢UÁgÀ PÀ§â°UÀ ¸Á: eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ vÁ¬Ä ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉ¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÉ ¸Á: E¯Áè¼À vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzsÀPÀëPÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.