June 10, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10/06/2010

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÀ, ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÀPÉÌ DgÉÆæAiÀiÁzÀ lAlA £ÀA PÉJ-39/1897 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À lAlA £À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lAlA£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ vÁAqÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀmÉÖUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¥sÀPÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: Z˽, EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥ï JzÀÄj¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/1676 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: QmÁÖ ¸ÀzÀå £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ, JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ, JqÀmÉÆAQUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/26-05-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉƸÀ §¸Àì
¤¯ÁÝtzÀ ¥ÁQðAUÀ£À°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÛ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À E¸ÁèA¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁA EvÀ£À »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA PÉJ-34/PÉ-2186 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆïÉAiÀiÁ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EvÀ£À UɼÀAiÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ UËgÀªÀ ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£À ºÀwÛgÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀÅzÀÄ, vÀgÀPÁj PÉÆAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÁfUÉ ¥sÉÆãÀ §A¢vÀÄÛ DvÀ£ÀÄ gÁdÄ«UÉ ªÉÄÊPÀ£À ¸ËAqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ gÁdÄ ªÉÄÊPÀ£À ¸ËAqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ «oÀ®, ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«tPÀĪÀiÁgÀ 3 d£À ¸ÉÃj gÁdÄ«UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉÊ-PÁ°¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ, DUÀ DgÉÆæ ²ªÁf vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁgÉÆà ¤£ÀUÉ ªÉÄÊPÀ£À ¸ËAqÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀÄÝ CAvÁ CAzÀªÀ£É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄ𢠸ÀĤ® vÀAzÉ ¥ÀAZÀªÀÄVÃgÀ Vj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä & ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAfêÀVÃgÀ vÀAzÉ ¥ÀAªÀÄVÃgÀ VÃgÀ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ, 2) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀAfêÀVÃgÀ VÃgÀ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉÆ® AiÀiÁPÉ? ¨ÉgÉAiÀĪÀjUÉ SÉÆÃw/PÀrzÀÄ PÉÆnÖ¢Ý CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2010 PÀ®A 341, 323, 504, 447, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱Á°ªÁ£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÉÄt¸É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£À vÁ¬Ä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄt¸É E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á: vÉÆÃgÀt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ºÀ®¹(n), vÁ: ¤®AUÁ(JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ NtÂAiÀĪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ DgÉÆæAiÀiÁzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA JªÀiï.JZï-24/J-2452 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À mÉA¥ÉÆÃzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁZÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀªÀjUÉ ¨sÁj ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £À 108/2010 PÀ®A 324, 323, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÀjd£À, ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj£À ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqï PÀlÄÖwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀgÀ°è PÀ¼À¥É ªÀÄgÀ¼ÀÄ ºÁQ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¥Àæ²ß¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀAp vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 2) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð E§âgÀÄ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä dVÎ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.