June 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12/06/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ªÉÄüÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: zÁzÀV vÁ: ¤®AUÁ ¸ÀzÀå: ªÉÆÃgÀRAr FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ºÁUÀÆ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀAzÉúÀ«®è JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À«vÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÉÄüÉ, ¸Á: zÁzÀV, vÁ : ¤Ã®AUÁ ¸ÀzÀå: ªÉÆgÀRAr EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄ¥À½î EªÀ¼ÀÄ CwAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Éë¹ ªÀÄÄZÉð ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt PÉ®§ÄzÉà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: gÉr,Ø ¸Á: eÁ£ÀªÁ¼À, vÁ: ZÁPÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 504, 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð. eÁw: PÉƽ, ¸Á: »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ eÉÆvÉ EzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Á vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀªÀ¢ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ KPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀt ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉ ¨É£ÀÄß PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ Cfd«ÄÃAiÀiÁå ¸Á: aPÀÌ®ZÀAzÁ EvÀ£ÀÄ PÁgÀAeÁ PÉ£À°UÉ PÀÆr¹zÀÝ 5 JZÀ.¦ ªÉÆmÁj£À ¥sÀÆl¨Á® ¥ÉÊ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖlgÀ ªÉÊgÀ PÀrvÀUÉƽ¹ ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 324, 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà §AUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: fÃUÁð(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ F ªÀÄƪÀgÀÄ ®PÀëöätgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà zÉÆqÉØ ¸Á: fÃUÁð(©) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ §®UÉÊ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 447, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃmÁj£À ¥ÉÊ¥À PÀlÖ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ ©¸ÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÉêÀtÚAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÁAiÀiÁå eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ KPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 420, 504, 506, 354 L¦¹
PÉÆÃlð gÉ¥sÀqÀð :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2010 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmÉUÉ ¹.¦.¹. 1095 ¸ÀÄzsÁPÀgÀ PÉÆÃlð ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÁæªÉÃl PÁA¥ÉèAmï £ÀA 714/2010 £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/5/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå: ¤®AUÁ(JA.JZï) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁA§ªÀAw UÀAqÀ «dAiÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: GªÀÄUÁð, f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JA.JZï.) EPɬÄAzÀ MAqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½AzÀ 600000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ ¤Ãr ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢J ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ £ÀqɸÀ®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ PÉÆr¸ÀÄ E®èªÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÀt ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 341, 427, 323, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà £ÉÃw ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀdÓ£À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ EªÀgÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÉÆÃrzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ »A¨Á°¹ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV E¯ÁSÉUÉ ¸ÀA§¢ü¹zÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀÛUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.