June 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11/06/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 05-06/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄʸÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ZÀ£ÀßPÉÆÃmÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ PÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 9/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÃvÁf vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï SÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ UÉÆÃvÁÛVzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ©ÃUÀ J®ègÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ mÁæPÀÖgï ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ mÁæPÀÖgÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PɽzÀPÉÌ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ F ºÉÆî £À£ÀßzÀÄ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgï ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ£É JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ mÁæPÀÖgï ºÉÆÃqÉAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ CTî EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®tÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ¤¤ HgÀ°è §AzÀgÉ PÁ®Ä PÀrAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ ¹°PÁ£À EAlgÀ£ÉÃl ¸ÉAlgÀ ©ÃzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A RÄgÉò ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ £ÀA PÉJ-17/Cgï-4830 C.Q 18,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà §Ä¯ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: gÉÆüÁªÁr EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Éì E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÁ°äÃQ ZËPÀzÀ°è vÀgÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆrzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MAzÀÄ PÁl£À qÀ©âAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EnÖPÉÆAqÀÄ gÉÆüÁªÁr PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ DgÉÆæUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JA.J¯ï G¼Àî MlÄÖ 30 ¨ÁlUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1500=00 gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì E¯Áè, gÉƼÁªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ªÀiÁgÁlPÉÌAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-09/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄgÀÆgÀÄ gÉÆÃqÀ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ°èzÀ mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgÀzÀ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ §Ä¹AUÀ PÁPÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀ JuÉÚ C.Q. 2000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÊ£ÉÆâݣÀ eÉ.E. eɸÀÌA ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á zÉñÀªÀÄÄR, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: zÉÃUÀ®ÆgÀ, ¸ÀzÀå ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.ºÉZï-26/eÉ-2627 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA: PÉJ-38/5493 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÀ½UÉ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ, §®mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï ¨É¼ÀÆîgÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-564 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ »AzÀPÉÌ wgÀÄV¹PÉÆArzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉÆAlzÀ°è ¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ¥ÉmÁÖV ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ §¸Àì£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ, ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/JªÀiï.-8983 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ®PÀët EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ G¯Áè¸À vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ mÁmÁ mÉA¥ÉÆ £ÀA JªÀiï.n.«.2734 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÄ mÁmÁ mÉA¥ÉÆ £ÀA:JªÀiï.n.«.2734 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ zsÀ£ÁfgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼À ªÁr, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA PÉ.J-23/8884 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À RAqÉægÀªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀĶ£À ¸À«ÄÃ¥À ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-31/qÀ§Æèöå-3449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA PÉ.J-23/8884 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ PÀÆædgï fÃ¥À ZÁ®PÀ qÁå¤AiÀÄ¯ï ¸Á: ¤ÃeÁA¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ ªÀÄzÀåzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EªÀj§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ fæ£À°è PÀĽvÀ E¤ßvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ ªÉÄʯÉÃ¯É C®è°è ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ & UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà zÉÆqÉØ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: fÃUÁð(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: fÃUÁð(©) EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß §UÉÎ ¤AzÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ«ÃgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄ®±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)PÁ¼À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ, 2)«dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥ÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: ºÀÄqÀV EªÀgÀ ªÀÄ£É £ÀqÀÄ«£À ±ÉÃj eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁQzÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¸ÀÄzsÁ KPÉ JAzÀÄ PɽzÀÝPÉÌ ¸ÀÄzsÁ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ KPÉ £ÁªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢zÁÝUÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ D eÁUÉ £ÀªÀÄä¢zÉ ¤ÃªÁågÀÄ PɼÀĪÀzÀPÉÌ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ vɯÉUÉ, gÉÆÃrAUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 447, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-6-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A RÄgɲ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ U˸À RÄgɲ ¸Á: vÁd ©gÁå¤ ºÉÆÃl® a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À¯ÁAiÉƢݣÀ, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: SÁf¥ÀÆgÁ UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 122/1-© £ÉÃzÀgÀ°è ¥Áèl £ÀA. 17, 18, 19 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ Cw PÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ EªÀiÁªÉÆ¢£À §ºÀªÀĤ EªÀ¤UÉ ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA. 9342751586 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.