June 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/06/2010

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ CZÀåvï gÁªÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®è° CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¸ÉÆÖÃªï ¨Áè¸ïÖ DVzÀÝjAzÀ gÉÃSÁ EªÀgÀ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀ PÁgÀt ªÉÄÊ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ 0950 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï gÁªÀ ¨sÉÆøÀ¯É ¸Á ªÀqÀØgÀUÁ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÀlgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ zÁ¸ÀÆgÉ 14ªÀµÀð eÁB PÉÆ° «zsÁåyð ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ eÁ¥sÀgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ Dl DqÀÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉ.E.© PÀgÉAmï PÀA§¢AzÀ §AzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀUÉ ºÀwÛzÀ fE ªÉÊjUÉ DgÉÆæ PÉ.E.© C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ f.E ªÉÊgï£À°è «zÀÄåvï ºÀjzÀÄ ¸ÀzÀj fE ªÉÊgï £ÀlgÁd EªÀ¤UÉ vÀUÀÄ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï zÁ¸ÀÄgÉ ¸Á eÁ¥sÀgÀªÁrü EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÉÆlUÁå¼É ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ Hj£À d£ÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄÆwð ¨sÀUÀߪÁVzÀÝ£ÀÄß ¥Àæw ¨sÀn¹ f¯ÁèqÀ½vÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÀUÀߪÁzÀ ªÀÄÆwð §zÀ°¹ ºÉƸÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆ ¥ÁægÀA©¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 70 jAzÀ 75 ¹RÍ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ dªÀiÁ¬Ä¹ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ CAzÁdÄ 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ¤AvÀÄÛ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆUÀ®Ä zÁj ©qÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ ¥Àæw ¨sÀl£ÁPÁgÀgÀÄ M¦àgÀ°¯Áè EzÀÝjAzÀ ¨É¸ÀgÀUÉÆAqÀ ¹RÍ d£ÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¥Àæw¨sÀl£ÁPÁgÀjUÉ £ÀÄPÀÄÌvÁÛ vÀªÀÄä ªÁºÁ£ÀUÀ¼ÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ°è ¹RÍ d£ÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÉÆlUÁå¼À EvÀ¤UÉ ¹RÍ PÀ¥Á¼À ªÉÄ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÆZÉð ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ aQvÉì ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 323,341,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀAzÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ PÉÆý ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CzÉà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉA§Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 323, 448, 354, 504, 509, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/10 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, UÁæ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR SÉÊAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÉĺÀªÀÄÆzÀ ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj 2) ªÉƺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ¨Á§Ä ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 45 E§âgÀÄ ¸Á ¨É¼ÀÄîgÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ²Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆÃlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝ 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 365/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀgÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆÃlªÀiÁ¼À vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-6-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdUÀgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ C° CºÀäzÀ ºÀĸÉãÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §AzÉãÀªÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ JPÀ¨Á® vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á SÁeÁ§AzÉãÀªÁ¸À PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÁV vÀqÉzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¨Ál®¢AzÀ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 341. 323. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà PÀlV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AvÁzÀ DgÉƦvÁgÀzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀÆvÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§®
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À gÉÆArAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ CtÚ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ¸Á ¨sÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ mÉîgÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ eÉÊgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÆüÀPÉÃgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á £ÁªÀzÀV EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.