June 27, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 27/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ; 27/06/210

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð ¸Á GqÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ºÀĸÉãÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÀÆæ £ÀA PÉ,J 39/eÉ-4690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®V ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀ®ªÁqÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA gÀ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ 27 JPÀì 1647 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ¢AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 26/6/10 gÀAzÀÄ 0640 UÀAmÉUÉ «±ÀéfÃvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ PÁ¥À¸É ¸Á UÀqÀ»AUÀèd EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÀÄ ¸ÉÃj lªÉgÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉZï-09, ©JA-1314 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ oÁuÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §® ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr ºÀÄt¸É ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt aPÀÌzÉÆ¼É ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÀ, ¸Á ºÀ¸ÀgÀZÀA¥ÀÄ vÁ UÀqÀ »AUÀèd f¯Áè PÉƯÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀB 25/6/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå §gÀ¸Á£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä G: G¥À£Áå¸ÀPÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «ÃgÀuÁÚ ¥Ánïï gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw EvÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ mÁmÁ J.¹.E. ªÀiÁ®Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/ 6662 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UɼÉAiÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CªÀ£À »AzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁªÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. rQÌ ªÀiÁr C°èAiÉÄ ¤AvÀ PÀAmÉãÀgÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JA.ºÉZï- 12, JPÀÄå-4338 EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J£ï.JZï.-09 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè L.©. JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ(ºÀÄZÀÑ) ªÀåQÛ ªÀÄÆPÀ£ÁVzÀÄÝ J°èAzÉÆ §AzÀÄ J£ï.JZï.9 ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÉÆÃrUÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®è°è wAr w¤¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ L.©. JzÀÄjUÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÝ F C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ CAzÁdÄ 3-4 ¢£ÀUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå PÉnÖzÀjAzÀ ¨sÉâAiÀiÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ PÀĽvÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á¨ï ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 143 147 148 341 324 427 353 332 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2, 3 ¥À©èÃPÀ ¥Áæ¥Ànð qɸÁÖçAiÀiï JPïÖ 1992 :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀ¼ÉAUÀ¼É¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á eÉÆ£ÉßPÉÃj EªÀgÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ-38/J¥sÀ-454 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d£ÀgÀÄ gÁ¸ÁÛgÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠧¸Àì ¤°è¹ ¤AwzÉݪÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆà ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ UÀ¯ÁmÉ ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ì£À UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. CzÉà jÃw C¯Éèà EzÀÝ EvÀgÀ §¸ÀÄìUÀ¼ÁzÀ 1) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-532 2) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-521 3) §¸Àì £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-316 ªÀÄvÀÄÛ 4) §¸Àì £ÀA. PÉJ38/J¥sÀ-473 §¸ÀÄìUÀ½UÉ PÀ®Æè vÀÆgÁl ªÀiÁrzÀjAzÀ UÁdÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀ gÀÆ 40,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÀÆgÁl¢AzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢üAiÀĪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî E£ÀÆß 150-160 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĵÀÌgÀ ªÀiÁr PÀ®Äè vÀÄgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄAoÁt UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ DqÀÄwÛgÀĪÀÅgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß Î PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è dÆdÄUÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀzÁ²ªÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð 2)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð 3)UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà dªÀiÁzsÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð Át 4)ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð 5)GªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀÄAoÁt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 710=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 354,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ªÀiÁ£ÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: CAUÀ£ÀªÁr nÃZÉgÀ ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ QgÁt CAUÀr EvÀÄÛ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ¨sÀ¯ÉñÀégÀ PÁgÀ¨Áj ¸Á SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è 4560=00 gÀÆ. QgÁt GzÀj M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¸ÀzÀj gÀÆ¥Á¬Ä PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. »ÃgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¦üAiÀiÁð𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á OgÁzÀ (©) f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32/ JA. 7547 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §A§¼ÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁf PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÁªÀ£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¨É¼ÀUÉÎ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÁºÀ£À EgÀ°è®è PÁgÀt AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ £ÀPÀ° QðAiÀÄ£ÀÄß G¥ÁAiÉÆV¹ ªÀiÁgÀÄw NªÀĤ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2010 PÀ®A 323, 325, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-6-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÉÃgÀ ºË¸À »AzÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÉAiÀÄ°è DgÉÆæ ªÀÄwãÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀ§Æ® «ÄAiÀiÁå, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄPÀzÀÆݪÀÄ ¥ÀÄgÀ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀ ¨sÀÄd£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ªÉÄïÁãUÀzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À UÉƯïعävï EªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ gÁqï ¨ÉAqï ªÀiÁr ªÀÄzÁågÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ qÀ¨ÁâUÉ ºÁQzÀ QðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ qÀ¨ÁâzÀ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 20,630/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 143.147.448.504.506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-10 gÀAzÀÄ 400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ EAzÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä DgÉÆæ «gÀÄzÀÞ ªÀÄvÀZÀ¯Á¬Ä¹zÀÄÝ DgÉÆæ 1) §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀ®ÆègÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd ªÀÄįÁè£ÉÆÃgÀ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆägÀ DgÉÆæ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¥sÀQÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¨É¼ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ©Ã§ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279, 337, 338 304 (J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï.n. UÉÆAqÁ, ¸Á PÀAUÀ£ÀPÉÆl EªÀgÀÄ PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀzÀjAzÀ JvÀÄÛ §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À DgÉÆæ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ±ÀA¨sÀÄ gÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgÀzÀ°è PÉ® ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-402, 403 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ HgÀ ¸ÀÄvÁ ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÉÄäÃ¯É PÀmï ªÀiÁrzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-10 d£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁUÀÄgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.