June 25, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE :26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁºÀw : 26/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 489(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨ÁåAQ£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è 500 gÀÆ¥Á¬Ä 10 SÉÆÃmÁ £ÉÆlÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À £ÀA§gÀ 9AD965847, 9AD885173, 9AD996273, 9AD970485, 6DK863027, 9AP963193, 4DG760863, 6BL852490, 8CS981070, 9BB936526 EgÀÄvÀÛªÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jÃdªÀð ¨ÁåAPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁÖçAUÀ gÉÆêÀÄzÀ°è PÁå±À ZÀPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ PÁå±ÀzÀ°è ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:-
¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6 d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ZÀAzÀæA¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄÄqÀ© E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀ®èPÉÆÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 720=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 147, 148, 506, eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ¸Á gÁdVgÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà CUÀ¸É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á gÁdVgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 11 «¹Ûtð 6 JPÀÌgÉ 8 UÀÄAmÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀææPÁgÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ. D ºÉÆ®zÀ°è PÉÆ¯É gÀPÀÛ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjñÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, G: ¯Áj Qè£Àgï, ºÀjd£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-4469 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 143, 147, 341, 506, 366(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÉ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ£À°è PÀ°AiÀÄÄwÛzÁݼÉ. F ªÀÄÄAZÉ DgÉÆæ ¯Á®¥Áà E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄwÛzÁ¼É ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀĪÀ¢¯Áè DAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/06/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¸À®Æ«Ä vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr »rzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.