December 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-12-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 22/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/12/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÁ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀiÁºÁ°AUÀ gÀPÁë¼É ¸Á: ªÉÆÃw£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ UÁA¢üÃZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 309/2011 ¢: 21/11/2011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀjPÉÆAqÀÄ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀUÁðªÀuÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï SÁzÀgÀ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ¸ÁºÁgÁ mÁæªÉÃ®ì £ÀA J¦-13-ªÁAiÀiï-0033 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| zsÁgÁVj UÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÁºÁgÁ mÁæªÉÃ®ì £ÀA J¦-13-ªÁAiÀiï 0033 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁA¨ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1 £Éà ZÁ®PÀ CfêÀÄĢݣÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ gÁ.ºÉ £ÀA -9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AvÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39 -5348 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ QèãÀgÀ gÁdÄ EªÀ£À §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® J®§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÁÝ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ CåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ §§ÄgÁªÀ PÀ¯Áåt ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1840/- gÀÆ £À£ÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 163/2011 PÀ®A 279, 337, 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-12-2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ±ÉÃR WÀÄqÀĸÁ§ ¸Á: C¼ÀA¢ EªÀgÀÄ JAfJ¸ïJ¸ïPÉ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÀ§Äâ E½¹ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ±ÉÃR ¸À°ÃªÀÄ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ SÁ° JwÛ£À §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ »A¢¤AzÀ JAJZï15-©JPÀì-7936 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ mÉÆAPÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ E£ÉÆßAzÀÄ JwÛ£À PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝjAzÀ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆAiÀÄÝAvÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 23/12/2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzï d°Ã¯ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÁd¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣï oÁPÀÆgÀ EªÀgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ UÁA¢üÃZËPÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¯ÁvÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 317/2011 ¢: 27/11/2011 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀjPÉÆAqÀÄ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀUÁðªÀuÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/12/2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀÅ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G-qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA-PÉJ-39/n-2710/2711 £ÉÃzÀgÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°è SÁ° ªÀiÁr PÀÄgÀħSÉüÀV¬ÄAzÀ RlPÀ aAZÉÆýUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É §zÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA-JªÀiï.JZï.-27/JPÀì-3207 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ§Äâ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §ªÀÄzÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ mÁæöåPÀÖgï ªÀÄÄA¢£À ¯ÉÊlÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ EAf£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dfÓzÀAvÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä £ÀµÀÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-12-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2011 PÀ®A 379 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®A§Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ vÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt fB ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ¸ÁB ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀ fÃ¥À £ÀA. 39/JªÀiï -142, ªÀiÁqɯï 1995 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA. r.n.-73755 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA. n-73755, £ÉÃzÀÄÝ 85,000=00 gÀÆ.UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è 35,000=00 gÀÆ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ 50,000=00 gÀÆ. «dAiÀÄ®Qëöä ¥sÉÊ£Á£Àì UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥sÉÊ£Á£Àì gÀªÀjUÉ 50,000=00 gÀÆ. PÀlÖ®Ä 21 PÀAw£À ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 26/08/2012 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ UÀqÀĪÀÅ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀzÀj vÀ£Àß fÃ¥À £ÀA. 39/JªÀiï -142, £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj fÃ¥À gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1]. UÀt¥Àw vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµïð G-ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ªÉƼÀPÉÃgÁ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ 2] gÁeÉ¥Áà ¤AUÀzÀ½î ¸ÁB ¤AUÀzÀ½î vÁB §¸ÀªÀPÀ¯Áåt fB ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ : 22/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÉ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÀÄgÀÄSÉüÀV EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì - ºÀ½îSÉÃqÀ PÀÄgÀħSÉüÀV qÁªÀgÀUÁAªÀ ªÀiÁUÀðzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸À £ÀA : PÉJ-38-J¥sÀ-489 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ±ÀÄ¢ÝPÀgÀt WÀlzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀgÀĤAzÀ PÀ©â£À ¯Áj £ÀA : JA ºÉZÀ -27-JPÀë-3207 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ jÃw §¹ì£À°èzÀÝ E£ÀÄß 18 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 193/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :;-

¢£ÁAPÀ : 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁdPÀªÀÄ® ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà ¤A¨ÉuÉÚ ªÀAiÀÄ 41 ªÀµÀð G:§mÉÖ £É¬ÄªÀÅzÀÄ eÁw: ºÀlUÁgÀ ¸Á: aAZÀ£À¸ÀÆgÀ vÁ; D¼ÀAzÀ f; UÀÄ®âUÁð ¸ÀzsÀå §£À±ÀAPÀjUÀ°è §.PÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 6 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2560/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 195/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁtÂPÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä LªÀÄzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀSÁ£ï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G:§Æ¸ÁgÀ CArAiÀÄ°è PÉ®¸À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: T¯ÁèUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 500/- gÀÆ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1835 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀAdÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G: ²PÀëQ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄgÀrØ £ÀgÀºÀgÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£ÁPÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À«ÃvÁ UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw- PÀ§â°UÀ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° PÁªÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÉÊ ºÉ§âgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®PÀtÂÚ£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀÄ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 22/12/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå zsÀªÀÄÆägÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®èSÉÆÃgÁ EªÀgÀÄ aPÀ£ÁUÁAªÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄ¢£Á £Á¯Á ºÀwÛgÀ ªÀÄÄqÀÄ© PÀ®èSÉÆgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ®èSÉÆgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ eÁ£À rÃAiÀÄgÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. £ÉÃzÀgÀ ZÉù £ÀA§gÀ Dgï 285590 f¦Dgï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ MªÉÄäÃ¯É dA¥ÁzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£ÀzÀ §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ ¯ÉçgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå gÉÃRļÀV ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð ¸Á: PÀ®èSÉÆgÁ EªÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ mÁæöå°AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ UÁ°AiÀÄÄ JzÉÀ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ vÀgÀaÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 304 (J). 283 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-12-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ1) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï ºÁUÀÆ CvÀ£À UɼÉAiÀÄ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÁAªÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ À ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV PÀ®Äè vÀÄA©zÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀiï.n.© - 6259 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÄÝ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄwÛ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°®è ºÉÆmÉÖ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢: 20/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÆr¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ §.PÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á|| GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀgÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ J¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: zsÁ¨ÁzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-8704 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄE rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/12/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ©ÃzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå¤UÉ ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ©ÃVzÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌç«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯ÉÆè PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀªÀÄÆägÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁ.ºÉ 9 ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ °ÃqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©Ã¸Ár ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±Á¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á¸ÀVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2011 PÀ®A 78(III) PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÉåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉåQÛUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 250/- gÀÆ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 250/201 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ : 28 G ºÉÆl® PÉ®¸À ¸Á: ªÀĸÀÌ®, ¸ÀzÀå PÉƼÁgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ ¥Ánî ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ PÀA¥ÉUËqÀ ªÉêzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀA 405£Éà ªÀĺÀr ©æªÀÄì ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 11 PÉ 7889 ZÀ¹ð £ÀA 02JA20J¯ï22022 EAfãÀ £ÀA 02JA18JA25913 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß 1030 UÀAmɬÄAzÀ 11 gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 498 (J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: CPÀ̸Á°UÀ ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÆ£À, ªÉÄÊzÀÆ£À£À ºÉAqÀw, J®ÆègÀÄ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ¤UÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨ÉÃ¼É ¨ÉüÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆåÃw¨Á ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà ¤°è¹ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀgÉUÉ ©ÃqÀÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÉmÉÆæî DVzÉ DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ ºÉýzÀgÉ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 447, 323, 324, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨ÉUÀA¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ¯Á¯ï ªÀĺÀäzï £ÁUÀgÀa ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 358 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©nÖzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E£ÀÄß vÉÆUÀj ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, £É®PÉÌ PÉqÀ«, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-12-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 20/2011 PÀ®A. 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ 6 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«í.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉPï ±ÉPï¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄ߸Á§ ¸Á: Cd¤ vÁ: zÉêÀt EvÀ£ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1530 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ±À¤ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.ºÉZÀ.24 eÉ.5446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃAlzÀ°è ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/12/11 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ Ä ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ UÀt¥Àvï£ÉÆÃgÀ C¦àDmÉÆà £ÀA PÉJ-56/288 £ÉÃzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ É dUÀ£ÁßxÀ mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀVΣÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁgAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/11 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ gÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ »A¢£À ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄʪÉÄïɯÁè ºÉÆqÉzÀÄ, »rUÀ°è¤AzÀ JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 26 eÁ : ªÀÄĹèA G : DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á : ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ 2) E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É .ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á|| ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/J®2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ NA¥ÀæPÁ±À ¤lÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀÄqÀ§¯É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁåçPÀÖgï £ÀA-PÉJ-38/n-874 ¢£ÁAPÀ 18, 19/12/2011 gÀ ªÀÄzsÁå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÁdgÀSÉÃqÉ zÁqÀV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ dfÓzÀ UÁAiÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ §ÆzÉ£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À dÆeÁlUÁgÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 50, eÁw: »AzÀÆ ¸Áé«Ä, G: ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmɯïUÉ DgÉÆæ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£Àß½î, ¸ÀzÀå PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¯Áf, 25 ªÀµÀð, PÀ§â°UÉÃgÀ, CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀÆgÀ (PÉ) (J.¦. ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 24 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ®° PÉ®¸À, ¸Á|| ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀÄ ©ÃgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQAiÀiÁV fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 3652 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-12-2011

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2011 PÀ®A 279.304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ WÁl»¥ÀàUÁð vÁAqÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ®PÀëöät JªÀÄf gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ WÁl»¥ÀàUÁð-¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.J.n §eÁd £ÀA. PÉ.J-20. E-2298 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JPÁâ® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ WÁl»¥ÀàUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-39-4042 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §§Äæ ¸Á; WÁl»¥ÀàUÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JPÁâ® EªÀ¤UÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠧ÄgÁ£ÉÆâݣï vÀAzÉ EªÀiÁªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ; 27 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2011 PÀ®A 448, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) UÁæªÀÄzÀ°è £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉtÂUÉ CªÁåZÀÑ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. MwÛ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, C¤Ã® vÀAzÉ ®PÀëöät, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£À DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 38 5495 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ £ÁUÀgÉrØ EvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÀwÛ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 298400 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 PÀ®A 323 ,324,504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ JA.J SÁzÀgÀ 42 ªÀµÀð , eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §®PÁ°£À ºÉ§ân£À ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ,ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀÆQ PÉÆnÖzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ §¼É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DPÀ¹äPÀ WÀl£É J¥sï.J. ¸ÀASÉå 12/2011

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 16:15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ CPÀ̹äÃPÀ ¨ÉAQ ©¢ÝzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ , CfðzÁgÀ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , CfðzÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ , ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ . ¸Àé®Äà ºÉÆwÛ£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CfðzÁgÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ EgÀĪÀ w¥ÉàUÉ CPÀ̹äÃPÀªÁV ºÀwÛ CzÉ ¨ÉAQ CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè . ¸ÀzÀj ¨ÉAQ zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ°è UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉAzÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 16,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ .ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 19,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/12/2011 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄãÀPÉgÉ gÀªÀgÀ ºÀ® ¸ÀªÉð £ÀA. 51 gÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀG¤vÁ UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Áà EªÀj§âgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸ÀĪÁUÀ FgÀªÀÄä½UÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ vÀPÀët SÁ¸ÀV aPÀvÉì ªÀiÁr¹ ºÀJaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁVgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÀÆgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 158/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÀƱÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ©Ãj (©) EvÀ£ÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ eÁvÉæUÉ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ-39/7765 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hj£À d£ÀgÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ¨sÁUÀªÀiÁä, ²ªÀªÀiÁä, ªÀÄwÛÃvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ªÀ¼À¸ÀAUÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA J¦-13/©-4784 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ »vÉñÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¸Á: vÁAqÀÆgÀ, f¯Áè: gÀAUÁgÉrØ (J.¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤ÃµÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¦à UÀÆqÀì DmÉÆÃUÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ, UÀAqÀ¸ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÉÆÃ¥Á£À FvÀ¤UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÀqÉ gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀUÀqÉ ±ÉÆîØgÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢PÀAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ, ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÀÆ PÀÆqÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 341 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉʪÀÄ£ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÉÆqÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: £ÁªÀÅzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁgï £ÀA PÉJ-38/5680 £ÉÃzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAV EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁPÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸ÉÃjPÁgÀ, 2) eÉÊ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁgï £ÀA PÉJ-38/1760 £ÉÃzÀgÀ°è gÁAUï gÀÆmï¢AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgï ªÀÄÄAzÉ vÀAzÀÄ ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-12-2011 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀtÆäPÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ UÀÆqïì DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/6158 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: §¼ÀvÀ (PÉ), EªÀjUÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï- 0827 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf £Áå£ÉÆèÁ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: ºÁ®½î FvÀ£ÀÄ ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄzÀ°è mÉAmï ºÁQ ªÀÄgÀ½ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ-¤qÉÆÃzÁ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ¸ÀÄPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, G: mÉAmï CAUÀr, ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-12-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17-12-2011


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 160 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1450 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ »AzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-¸ÉÆãÁ¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ 1] ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ JgÀqÀ£É ¥Ánð 1] ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JA] EªÀgÀÄ vÀªÀÄä°è JgÀqÀÄ ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ[JA] UÁæªÀÄzÀ°èzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ fêÀ ºÁ¤ DUÀ° D¹Û ºÁ¤ DUÀ° ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÀgÀAeÉ ªÀAiÀÄ : 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ «zÁåyð ¸Á PÉÆlUÁå¼À vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆæ¸ÀìgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ38/3454 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ¥Á¥À£Á±À UÉÃl wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß f¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É wgÀÄ«£À°è PÀmï ªÀÄrzÀjAzÀ fÃ¥À MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÁgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀiÁgÉrØ ªÀÄÄAUÉ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: gÉrØ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ£À¥À°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÁUÀ£À¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ aAvÁQ Gd¤ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Mr¹ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 239/2011 PÀ®A279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁf C§ÄÝ® PÀ°ÃA vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ªÉÆâݣÀ, ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ, ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ. ºÁ° ªÁ¸À ±ÁºÀ UÀAd M¼À¨sÁUÀ zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ªÀĹ¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38 2395 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌzÀjAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, mÉÆAPÀzÀ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 199/2011 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16/12/2011 gÀAzÀÄ 1240 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠻gÀÆ vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄÄ eÁzsÀªï eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÉÃqÀÆ vÁAqÁ, WÁl¨ÉÆgÁ¼ï vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ gÉÃqÀÆ vÁAqÁzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀë£ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16/12/2011 gÀAzÀÄ J¸ï.r.JªÀiï.¹. CzsÀåPÀë ¸ÁÜ£ÀPÁÌV £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁAqÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ºÉ¸Àj£À°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÁ°äPÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/201 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 16-12-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉÃlPÀgÀ ¸Á: ©Ãj(©) EªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®è ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ Z˪Áít ¸Á: zÁgÉUÁAªÀ vÁAqÁ f: £ÁAzÉÃqÀ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ PÀ©â£À §Ar ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JgÀĪÁUÀ DPÀ¶äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj mÉÊgÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ DvÀ£À JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ mÉÊgÀ ºÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2011 PÀ®A 32, 34 P.ÉE. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-12-2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀgÀrAiÀiÁå¼À PÁæ¸À ºÀwægÀ fÃ¥À ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÁgÁ¬Ä EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÉ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¥Áè¹ÖPÀ aîªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è PÉJ¥sï ¸ÁÖçAUÀ 650 JAJ¯ï ©ÃgÀ 10 ¨Ál¯ï, PÉ J¥sï ¥ÉæëÄAiÀÄgÀ 5 ¨Ál¯ï, PÉJ¥sï n£À 330 JAJ¯ï 10 ¨Ál¯ï , £ÁPïOl ©ÃgÀ ©Uï 11 ¨Ál¯ï, Mn 180 JAJ¯ï 9 ¨Ál¯ï, ¨ÉÆä 180 JAJ¯ï 6 ¨Ál¯ï, Cgï J¸ï 180 JAJ¯ï 10 ¨Ál¯ï, JA¹ 180 JAJ¯ï 3 ¨Ál¯ï ¸ÉÃj MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 4507.04/- EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀPÀð GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

December 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-12-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/11 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| §¼ÀvÀ (PÉ) vÁ|| OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥Áèl £ÀA 49 CgÀÄt ¤®AiÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-12-2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀĪÀÄäPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°è LzÀÄ (5) vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ C.Q. 75000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ NqÀªÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2011 PÀ®A 4(©) CqÀÄUÉ C¤® (gÉUÀĮıÀ£ï D¥sï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ r¹ÖççĵÀ£ï) CqÀðgï 2000 eÉÆÃvÉ 3 & 7 E.¹. CåPïÖ 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀȺÀ §¼ÀPÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CgÉÆæ 1) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀ®ªÁ ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 2) C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 3) ¸ÀåAiÀÄzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ 4) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà PÁf ¸Á;ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï r®gÀ PÀqɬÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ NªÀĤ PÁgÀUÀ½UÉ UÁå¸ï vÀÄA© EvÀgÀgÀ ¥Áæt CxÀªÁ zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2011 PÀ®A 406, 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ¥sÀįÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 57, eÁw: J¸ïÀ.n.(UÉÆAqÀ) G: PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á|| ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JªÀÄ.f.J£À.DgÀ.E.f.J. AiÉÆÃd£ÉÃAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ 1] ªÀgÀzÉÃAzÀæ PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄðzÀ²ð C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (f) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ vÁ|| ©ÃzÀgÀ. 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©¯ï D¥sï PÁ¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀvÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÉêl£ÀgÀ §¼À¹ 2007-08 £Éà ¸Á°£À C£ÀÄzÁ£À ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß 2010-2011 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄ®PÀÆA±ÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ zÁR¯É w¢Ý ¥sÉÆdðj (ªÉƸÀ) ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt ¥ÁªÀw¹gÀĪÀÅzÀÄ, PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 79/2011 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 448, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ G: »nÖ£À VgÀt PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ] §¸ÀªÀgÁd ¨ÁªÀÅUÉ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 504, 326 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄA ºÀA¢PÉÃj ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀjUÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CgÀQ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ DzÀ £ÀµÀÖ vÀÄA§ÄªÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 ¢£ÁAPÀ : 15/12/2011 :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà L£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA MH-24/L-4600 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, »A¨sÁzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ºÁUÀÆ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.December 15, 2011

DAILY CRIME UPDATE 15-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-12-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 78/2011 PÀ®A-143, 147, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A-3[10] J¸ï.¹/J¸ï.n JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-14/12/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-14/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÁªÀÅUÉ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 3] «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥Ánî eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 4] CAvÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà vÀÆ¼É eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý , 5] ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî eÁw ªÀÄĹèA ¸Á-PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ `` K ªÀiÁAUÀ ¨sÉÆøÀrZÁ vÀÄ EvÁÛ PÁ§gÀ ºÉƨÁgÀ®¸ï gÉà vÉÃgÉUÀÆ RvÀA PÀvÉð ºÀªÀÄvÉÆà EvÀÄ£À eÁ K ªÀiÁAUÀ vÀįÁ ¯ÉÊ UÀAªÀÄvÀÛ PÀgÀ¯Éøï`` CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀĵÀå CAvÀ C£ÀßPÉÆAr¢Ý K£ÀÄ CAvÀ CAzÀÄ F jÃwAiÀiÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉâjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ zÉÆqÀvÀ¯É ¸Á// ªÀiÁ£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ// OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á// ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

FvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ ¸ÀAUÁæªÀÄ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JA§ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 0200 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ºÁUÀÆ 0150 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀÄPÀÄÌA©Ã FªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ºÁdjzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQ̬ÄAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛPÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÀÄPÀÄÌA©Ã UÀAqÀ E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CAdĪÀÄ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¸ÀAUÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀÄPÀÄÌA©Ã EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 14/12/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ zÉÆqÀvÀ¯É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á// ªÀiÁ£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ// OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ £ÉAl¸ÁÛ£ÀPÉÌ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ, ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ J®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÉAl¸ÁÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÄäjUÉ §gÀ®Ä L£Á¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀ®Ä MAzÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/J-9965 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ L£Á¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ L£Á¥ÀÆgÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3324 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÀÝ CmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ, ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ gÀÄPÀÄÌA©Ã UÀAqÀ E¨Áæ»A ¸Á// PÉÆqÀA§® CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CAdĪÀÄ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á// alUÀÄ¥Áà J®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 324,504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà vÉUÀA¥ÀÆgÉ 65 ªÀµÀð G: G¥ÁàgÀ PÉ®¸À eÁåw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/12/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆüÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) FvÀ£ÀÄ ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉAiÀÄ gÀ¸É۬ĪÀÄzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Á®f ¥ÀvÀÛUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉ ©qÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀaiÀÄ-30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÁ®zÉÆrØ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ; 13-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ. 800 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Á CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀÅ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAlzÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉAqÀwUÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ §A¢¢ CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ16PÀÆå6654 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀPÁ¼Àf¬ÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÉ ¸ÀªÀ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ PÀªÀi¯ÁPÀgÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38 5956 £ÉÃzÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî EªÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ªÉÃPÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸Á»¯ï ¥sÀAPÀë£À ºÁ® £ÉÃzÀÝgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹gÀĪÀ £À£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï £ÀA. PÉ.J.39/E 8967 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ. £ÉßÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 0450 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ gÁfPÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G: PÀAl£ÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 3-247 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¥ÀjAiÀÄj ¦.N. CvÀÆÛgÀ vÁ: CvÀÆÛgÀ f¯Áè: ¸ÉîA vÀ«Ä®£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀAfvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀuÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð G: PÀAl£ÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï. 36 J¸ï. 5610 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CvÀÆÛgÀ vÁ: CvÀÆÛgÀ f¯Áè: ¸ÉîA vÀ«Ä®£ÁqÀÄ gÁdå EªÀj§âgÀÄ PÀAn£ÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï. 36 J¸ï. 5610 £ÉÃzÀgÀ qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 13/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £ÀUÀgÀ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀåºÀß CAzsÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÀAn£ÀgÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛMgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀAn£ÀgÀ ªÁºÀ£À gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ°UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ DgÉÆæ gÀAfvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À zÁn ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ¹µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄÖ ªÉÆUÀzÁ¼À -ªÀÄgÀPÀÄAzÁ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 0230 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À qÉÆqÀØ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ¯Áj gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀÄUÀίÁV ªÀÄgÀĽ ©vÀÄÛ EzÀjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÀqÉ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÀ°è ¨ÉêÀļÀSÉqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwÛzÁÝUÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ EªÀ£ÀÄ ºÀA¢ ªÀiËA¸À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ EzÀÄ ¥Á°£À ªÀiËA¸À EzÉ NtÂAiÀĪÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÉÆqÉzÀ ºÀA¢AiÀÄ ªÀiËA¸À EzÉ CAvÁ CA¢ÝzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÀªÀÄäUÉ ¨ÉÃPÁÌV¯Áè CzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CA¢ÝzÀPÉÌ ¤ªÀÄäUÉ §ºÀ¼À ¢ªÀiÁR §A¢zÉ CAvÁ CªÀ£ÀÄ CA¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄ EzÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 815 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀvÁߪÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄäUÉ C£Áß ºÉaÑUÉ CUÁåzÀ ¤ªÀÄäUÉ CPÀÌ® ºÉÆÃUÁåzÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.