December 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-12-2011

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 192/11 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| §¼ÀvÀ (PÉ) vÁ|| OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥Áèl £ÀA 49 CgÀÄt ¤®AiÀÄ gÁA¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-12-2010 gÀAzÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀĪÀÄäPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°è LzÀÄ (5) vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£À ¸ÀgÀ C.Q. 75000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ NqÀªÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2011 PÀ®A 4(©) CqÀÄUÉ C¤® (gÉUÀĮıÀ£ï D¥sï ¸À¥ÉèöÊ ªÀÄvÀÄÛ r¹ÖççĵÀ£ï) CqÀðgï 2000 eÉÆÃvÉ 3 & 7 E.¹. CåPïÖ 336 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ªÀÄrªÁ¼É±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀȺÀ §¼ÀPÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÁzÀ ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁ¢ªÀĤ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CgÉÆæ 1) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÀ®ªÁ ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 2) C©üµÉÃPÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á|| ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ 3) ¸ÀåAiÀÄzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ¸Á|| UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ 4) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà PÁf ¸Á;ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ JZï.¦ UÁå¸ï r®gÀ PÀqɬÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¹°AqÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ NªÀĤ PÁgÀUÀ½UÉ UÁå¸ï vÀÄA© EvÀgÀgÀ ¥Áæt CxÀªÁ zÉÊ»PÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀå ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 246/2011 PÀ®A 406, 465, 468, 471, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-12-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀuÁÚ ¥sÀįÉÃPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 57, eÁw: J¸ïÀ.n.(UÉÆAqÀ) G: PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á|| ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀ PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆQ£À C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JªÀÄ.f.J£À.DgÀ.E.f.J. AiÉÆÃd£ÉÃAiÀÄ CrAiÀÄ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ 1] ªÀgÀzÉÃAzÀæ PÀÄ®PÀtÂð PÁAiÀÄðzÀ²ð C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (f) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ vÁ|| ©ÃzÀgÀ. 2) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Áà CzsÀåPÀëgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ (eÉ) vÁ|| ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©¯ï D¥sï PÁ¸ÀÖ ªÀÄvÀÄÛ C¼ÀvÉ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÉêl£ÀgÀ §¼À¹ 2007-08 £Éà ¸Á°£À C£ÀÄzÁ£À ¥ÁªÀwAiÀÄ£ÀÄß 2010-2011 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀÄ®PÀÆA±ÀªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ zÁR¯É w¢Ý ¥sÉÆdðj (ªÉƸÀ) ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt ¥ÁªÀw¹gÀĪÀÅzÀÄ, PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 79/2011 PÀ®A 143, 147, 341, 323, 448, 504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ G: »nÖ£À VgÀt PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ ] §¸ÀªÀgÁd ¨ÁªÀÅUÉ E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2011 PÀ®A 504, 326 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄA ºÀA¢PÉÃj ªÀAiÀÄ: 23 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀjUÉ DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà CgÀQ ªÀAiÀÄ: 22 ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÉÆ®zÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨ÁªÀÅUÉ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| J®ègÀÄ ¸Á|| ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ DzÀ £ÀµÀÖ vÀÄA§ÄªÀAvÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 ¢£ÁAPÀ : 15/12/2011 :-
¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà L£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ¸ÉÊ®PÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÀÝ PÁgÀ £ÀA MH-24/L-4600 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, »A¨sÁzÀ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄïÉ, JqÀªÉƼÀPÁ®Ä ºÁUÀÆ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.