December 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-12-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 20/2011 PÀ®A. 174 s¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ 6 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«í.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉPï ±ÉPï¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄ߸Á§ ¸Á: Cd¤ vÁ: zÉêÀt EvÀ£ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ 1530 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ±À¤ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.ºÉZÀ.24 eÉ.5446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr mÉA¥ÉÆ ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃAlzÀ°è ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 18/12/11 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ©gÀ£ÉÆÃgÀ ¸Á: CvÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ Ä ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ eÁvÉæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÀvÀÄÛ UÀt¥Àvï£ÉÆÃgÀ C¦àDmÉÆà £ÀA PÉJ-56/288 £ÉÃzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ É dUÀ£ÁßxÀ mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀVΣÀ°è DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁgAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üÃgÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/11 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ gÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ eÉÆåÃw vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À CqÉ¥ÀUÉÆüÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀªÁr EªÀgÀÄ »A¢£À ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄʪÉÄïɯÁè ºÉÆqÉzÀÄ, »rUÀ°è¤AzÀ JqÀQ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 26 eÁ : ªÀÄĹèA G : DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á : ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ 2) E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀAa¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É .ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0920 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð ¸Á|| ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38/J®2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 19/12/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ NA¥ÀæPÁ±À ¤lÆÖgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á|| KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà PÀÄqÀ§¯É gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁåçPÀÖgï £ÀA-PÉJ-38/n-874 ¢£ÁAPÀ 18, 19/12/2011 gÀ ªÀÄzsÁå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ KPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÁdgÀSÉÃqÉ zÁqÀV gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀÛ NA¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯É, ªÀÄÄRzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ dfÓzÀ UÁAiÀĪÁV ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀ §ÆzÉ£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À dÆeÁlUÁgÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2050/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ §AzÀ PÀtf UÁæªÀÄzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼À eÉÆvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 248/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå, ªÀAiÀÄ: 50, eÁw: »AzÀÆ ¸Áé«Ä, G: ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmɯïUÉ DgÉÆæ 1] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ, 20 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£Àß½î, ¸ÀzÀå PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ, 2) vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á¯Áf, 25 ªÀµÀð, PÀ§â°UÉÃgÀ, CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á|| £ÁUÀÆgÀ (PÉ) (J.¦. ¸ÀzÀå ¸Á¬Ä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ²ªÀgÀÄzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ, 24 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ®° PÉ®¸À, ¸Á|| ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ §AzÀÄ ©ÃgÀ vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà JzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ªÀiÁw£À ZÀPÀªÀÄQAiÀiÁV fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 3652 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.