December 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 10-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-12-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 243/2011 PÀ®A 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-12-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà ªÀaiÀÄ 30 ¸Á¼À UÀÄgÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĤî ¸ÉãÀ UÀÄ¥ÀÛ 2] ²æêÀäw C£Á«ÄPÁ 3] £ÀªÀÄ£À «±Áæ J¯Áè ¸Á: ¥ÀÄuÉ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 20 ®Pàë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 323, 341, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀB 09/12/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩åÁ±Á ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á|| J¸ï.JA.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉĺÀ¥sÀÆeï @ ªÉĺÀ§Æ¨ï vÀAzÉ ±ÉÃR ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÆ ¸Á|| J¸ï.JA.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ, EªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 232/2011 PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 09/12/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ CtzÀÆgÉ 35 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á/ §¼ÀvÀ (©) vÁ OgÁzÀ (©) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ¸ÀĪÀðuÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á/ ªÀÄgÀPÀ® J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁæAw UÀuɱÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¢°Ã¥À ¸ÉÊPÀ® ¸ÉÆÖÃgÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ38 ºÉZÀ,6694 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 231/2011 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 09/12/2011 gÀAzÀÄ 12:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á±À vÀAzÉ ªÀzsÁð£À ªÀiÁxÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: mÉîjAUÀ ¸Á|| a¢æ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ®°ÃvÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀȵÀÚUÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦,31 DgÀ 8353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÀUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2011 PÀ®A 147, 323, 354, 504, 506, 498[J] eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

09/12/2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd²æà UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á||ZÉnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄB 62 ªÀµÀð GB ªÁå¥ÁgÀ 2) UÀÄgÀªÀiÁä UÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄB58 ªÀµÀð GB ªÀÄ£ÉPÉ®¸À 3) ¥ÁªÀðw ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð 4)²ªÁ£ÀAzÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ .5) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀA ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ 6)¸ÀAVÃvÁ vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ 7) PÁwðPÀ vÀA. ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀgÀªÀmÉÖ ªÀAiÀÄB 34 ªÀµÀð GB ªÉÄPÁå¤Pï J®ègÀÆ ¸Á|| w¥ÀgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/11/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ZÀnÖ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ zÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á¨ÁA¬Ä UÀAqÀ GzsÀªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨ÁzÀ®UÁAªÀ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ GzsÀªÀ vÀAzÉ ¢£ÀPÀgÀgÁªÀ ©ÃgÁzÁgÀ ¸Á||¨ÁzÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ºÉÆgÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «µÀ PÀÆrzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.