December 12, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-12-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 11-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁ¼ÉPÀgÀ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉJ-36/J¥sï-937 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wgÀÄ«£À°è ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §¸ïì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É PÀlÖ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹n¤AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÉñÀ EvÀ£À ¨Á¬ÄUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÉÆãÉñÀégÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï- 2027 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1875 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÉüÀV£ÀzÉÆrØ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀiÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CªÀ¼À »AzÉ PÀĽzÀ ¨sÉÆãɱÀéjUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁWÀÆ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 198/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ «ºÁ¤ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸Á: eÉÊ£À UÀ°è PÁ¯ÉÆä, ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmï, gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è §¸ï £ÀA§gï PÉJ-38/J¥sï-759 £ÉÃzÀÄÝ §¸ï ºÀvÀÄÛªÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁå±À ¨ÁåV£À°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,18,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Ë¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §¸ï PÀAqÀPÀÖgÀ nPÉÃl£ÀÄß PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÁå±ï ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀÝ ºÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 228/2011 PÀ®A 324, 504, 506(2) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨Á°PÁ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ²PÀëQ, ¸Á: ©ÃgÀzɪÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨É¯Áè¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À n.« ¯ÉÊn£À «ÄÃlgÀ NqÉzÀÄ, C®ªÀiÁgÁ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ©¢AiÀÄ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.