December 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-12-2011

s¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/12/2011 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §AzÀUÉ¥Áà ¸ÀAPÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: §ÄqÀUÁ dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ GµÁ½UÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁÛr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀAPÉæÃ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ£À ªÉÆzÀ®£ÉÃAiÀÄ ºÉAqÀw DgÉÆæ CªÀÄÈvÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr “K£ï ¨sÁqÀ w¯ÁèPÀ ºÉÆAnj ºÁmÉÃgÉ, ¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀ GµÁ½UÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÀAPÉæÃ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 2) CªÀÄÈvÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ G©Ý ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð 3) GµÁ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ G©Ý ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð4) ²ªÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà G©Ý ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ²ªÀgÁd£Àß §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §® ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/2011, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34. L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ AiÀÄgÁ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw: UÉƯÁè G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwgÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä DgÉÆæ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ºÉAqÀw AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀiÁä¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ‘¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄ’ E®è CAzÀgÉ £À£ÀUÉ CzÀð eÁUÀ ©qÀÄ CAzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ PÀ®è£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ JqÀUÁ°UÉ M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.128/2011, PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀiï,« DPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 05/12/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ¯Áj £ÀA JªÀiï,ºÉZï -25-©-7061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ UÀÄdgÁvÀ gÁdåzÀ ªÁå¦AiÀÄ®°è ¥ÀgÀZÀÆl£ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DAzÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ «dAiÀĪÁqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀªÀÄä ¯Áj gÁ,ºÉ £ÀA-9 gÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 07/12/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÀƼÀ¥Àà £ÁUÉÆç LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA JªÀiï,ºÉZÀ,25-AiÀÄÄ-0204 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¨sÀ®¨ÁUÀzÀ ¨ÁrUÉ ºÀwÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀ 3 ¨ÁPÀì NqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.228/2011, PÀ®A 279, 337, L.¦.¹.eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 16:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UËqÀUÁAªÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄt SÉÃqÀ fÃ: ªÉÄÃzÀPÀ (J¦) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀj£À d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸À¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÁ¯ÉÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ EvÀ£À DmÉÆà ¥ÁåUÉÆà £ÀA PÉJ38/4154 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉAiÀÄPÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ,ºÉZÀ,14 ©JPÀì 2124 £ÉÃzÀPÉÌ JqÀ¨sÁUÀzÀ »A¢£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DmÉÆÃzÀ°è£À PÀ©âtzÀ gÁqÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.226/2011, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zsÀ£Áf ²AzsÉ, 19 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, J¸ï,¹ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ: OgÁzÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ, 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ. E§âgÀÆ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ reÉî ºÁQ¹PÉƼÀî®Ä mÁmÁ 207 Dgï.JPÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ38 5770 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæî §AQUÉ §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ CZÀÄåvÀ EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.n.N D¦üøÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ±ÁåªÀÄ EªÀ¤UÉ §® Q«UÉ, ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¸À¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ mÁmÁ 207 Dgï.JPÀì ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ ±ÁåªÀÄ vÀAzÉ zË®vÀgÁªÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ. EªÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ±ÁåªÀÄ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07/12/2011 gÀAzÀÄ 13:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.227/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¢: ±ÀAPÀgÀ ¤vÉÛ, 28 ªÀµÀð, ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ8738 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ qÉëqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ38 5088 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ M«Ää¯Éè JPÁ JQ §®PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ DV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ §® §¢UÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ rQÌAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.229/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Á®gÁªÀ ¸Á: ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/5821 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÁdÄUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀ wgÀÄ«£À°è wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£À PÁgÀ £ÀA. PÉJ38JªÀiï-8119 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀPÀgÀÄvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ JzÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/2011, PÀ®A 384 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁPÉæ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G; J¸ï.PÉ.J¸ï ªÉÄÊPÉÆæà ¦üãÀ£Àì ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁå£Édgï ¸Á; ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁ®¤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0715 UÀAmÉUÉ aªÉÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ¢AzÀ ºÀt dªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀA¢PÉÃgÁ ºÁUÀÄ ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄoÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAWÀzÀ ºÀt vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MlÄÖ ºÀt 29.617/- gÀÆ gÁåVÓ£À ¨ÁåUÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ®Ä ¨sÀAqÁgÀ PÀªÀÄoÁ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-6492 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ¥Án PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Án zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ UÀÄqÀØ«£À JvÀÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¤Ã£Àß ¨ÁåUÀ PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁQ §rAiÀÄÄvÉÛªÉ. JAzÀÄ ºÉzÀj¹zÁUÀ ¦AiÀiÁð¢ UÁ§jAiÀiÁV ¤AvÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ M§â£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ 29,617/- gÀÆ PÁå±À vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄqÀØzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ SÁgÁ ¥ÀÄr J¸ÉzÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA.230/2011, PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/12/2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄxÀÄ£À vÀAzÉ eÁÕ£ÉñÀégÀ 23 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸Á: aAaUÀgÀ vÁ: SÉÃqÀ f: gÀvÁßVÃgÀ JªÀiï.J¸ï ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ»¥Á®gÀrØ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/r¹-4359 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄ»¥Á®gÀrØ FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£Àß½î gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á ZËgÀ¸ÁÛ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdÄ ¸ÁªÀ¼ÀV ªÀiÁgÀÄw N«Ä£À ªÁå£À £ÀA§gÀ J¦11 J¹ 2575 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥ÀqɹzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ, JqÀQ«AiÀÄ PÉ®UÀqÉ, JqÀUÀmÁ¬ÄUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ªÀÄ»¥Á®gÀrØ FvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀjvÀªÁzÀ UÁAiÀiÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÀjvÀ ªÀÄvÀÄÛ D¼ÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ. E§âgÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08/12/2011 gÀAzÀÄ 0010 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ»¥Á®gÀrØ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.