December 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-12-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà »AzÁ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV, ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĪÀÄvÁ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-11-2011 gÀAzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÉÆÖÃUÉ UÁ½ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖãÀ°èzÀÝ JuÉÚ ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É a«Ää ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ J¯Áè ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, PÉÆqÀ¯Éà ªÀĪÀÄvÁ EªÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀĪÀÄvÁ EªÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆä vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÁAvÁ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÉÆä EªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C²éä SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (JAJ¸ï) zÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¸ÉÆä EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ÁAvÁ UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸ÁUÀgÀ ¸Á: ²ªÀt EPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 353 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨Á¼Á oÁPÉæ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀjUÉ CªÀªÀiÁ¤¹ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¸ÀgÀPÁj §¸ÀìUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è §gÀzÀAvÉ «gÉÆâü¹ gÀ¸ÉÛ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw ¹¦¹ 1562 PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÉÆð¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÁÝUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA JA.JZï-24/J-2487 £ÉzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀ.gÀ.ªÉà PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ 10-15 d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¯ÁjUÉ £ÉÆÃr vÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¸ÀzsÀå: ©zÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄUÉ vÀqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄðzÀÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ, CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ, jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÉÆ°Ã¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ PÉî¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 406, 420, 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ ¢;RIJðzÀ«ÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: RAqÀgÉ UÀ°è UÀAd ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ CAUÀr £ÀA.4-3-42 £ÉÃzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj CAUÀr ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ 2002 £Éà ¸Á°£À°è 1,00,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀ°è CAUÀrAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁ¯É gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr CªÀjAzÀ ¸ÀzÀj CAUÀr ºÉƸÀ PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV 6,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 6 ®PÀë ºÀtzÀ §zÀ¯ÁV ªÀÄgÀ½ 12,00,000=00 gÀÆ wgÀÄV PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸Éïï rÃqï ªÀÄgÀ½ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£Àí ¸Éïï rÃqï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ ªÁ¯É gÀªÀgÀÄ §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2011 gÀAzÀÄ PÀgÁj£À ¥ÀæPÁgÀ 12,00,000=00 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CAUÀr £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ¸Éïï rÃqï ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÁ¯É ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ, 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÆ 3) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆr ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ºÀt 48,70,782=00 gÀÆ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ E®è¢zÀÝ°è vÀĪÀÄPÉÆ zÉãÁ £À» ºÉÊ PÀgÀ£Á £À» ºÉÊ OgÀ JPï ¨ÁgÀ DAiÉÄvÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀzÉÃAUÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 221/2011 PÀ®A 547, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ vÉîAUÀ ¸Á: ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Q° gÁr¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁzÀ Q° ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 19,000/-, 2) MAzÀÄ UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ Q« ºÀÆ, 3) MAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆV£À £Àw¤ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 427, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ & 3 D¥sï ¦.r.¦.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆãÀPÁA§¼É, ¸Á: ºÀAUÀUÁð, vÁ: GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.JZï-24/J-2487 £ÉzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ±Á°ªÁ£À ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©Ã£ï aîUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr¤AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ 10-15 PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ d£ÀgÀ UÀÄA¥ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E°èUÉ §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¯ÁjUÉ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ UÁè¹UÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ UÁè¸ÀÄUÀ½UÉ PÀ®Äè ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁ¤ UÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀzï vÀAzÉ «oÀ¯ï PÉzÁ¸É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁAUï, ¸Á: ¸ÀÄPÀÄtÂ, vÁ; GzÀVÃgï, f: ¯ÁvÀÆgï (JA.JZï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ gÉÆûzÁ¸ï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ£À zÀ±Àð£À ªÀÄÄV¹PÀÆAqÀÄ §gÀ®Ä DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï JA 80 §eÁeï £ÀA JA.JZï-12/AiÀÄÄ-7823 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: qÉÆÃtUÁAªï (JA), vÁ: OgÁzï (©) EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀÅ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀzÀ PÀqÉUÉ PÀƽvÀÄPÀÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgï - G¢ÎÃgï gÉÆÃqï ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À KqÀ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÉÆÃV rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ KqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉUÉ £ÉÆêÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñï£À KqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ªÀÄÆVUÉ, Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, KqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ ¸ÀݼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÁ£Áf EvÀ¤UÉ §®UÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV G©âgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆmïÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2011 PÀ®A 174 s¹.DgÀ.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: ¤uÁð EvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ¸Á® EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EvÀ£À vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉ¼ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀÄ²æ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E° ¸ÁAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÃUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ½AzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÃUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæÃAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dAiÀIJæ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DzÀ ¸Á®zÀ §UÉÎ aAw¹ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d «gÀÄvÀÛzÉ, EPÉAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: §AqÁj, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ F ¢ªÀ¸ÀªÀÅ ¢£À ¥ÀwæPÉ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ CAUÀrUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¢£À ¥ÀwæPÉ vÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J£ï.ºÉZÀ, £ÀA - 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA JªÀiï,ºÉZï-04/¹J-7775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ dUÁ¹AUÀ vÀAzÉ £ÉAiÀiÁ¼À¹AUÀ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÉÆÃgÀ (JªÀiï,J¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ JqÀUÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.