December 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 04-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-12-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 222/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ¸Á: ±Á¹Ûç£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ E¹ÛçAiÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ºÁ°£À qÉÊj ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/4312 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥ÀqɹzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á¬ÄUÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ, §®UÀqÉUÉ PÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆmÉÖUÉ C®è°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2011 PÀ®A 353, 504, 506 L¦¹ & 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 :-

DgÉÆæ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤AUÀzÀ, ªÀaiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 280 £ÉÃzÀgÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨É®èzÀ PÁSÁð£É PÀlÄÖwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¯ÉÃQÌUÀgÀÄ ªÉÆgÀRAr gÀªÀgÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 01-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ zÁAzsÀ¯É ªÀiÁr ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 02-12-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¥Éưøï PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ G½AiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ£ÀaiÀÄ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¨ÉãÀaAZÉÆý ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £Á°AiÀÄ ¤ÃgÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀAvÉ £Á° ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀiï ¸Á§ ¸Á: d®¸ÀAV FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁAgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.