December 15, 2011

DAILY CRIME UPDATE 15-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15-12-2011

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 78/2011 PÀ®A-143, 147, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A-3[10] J¸ï.¹/J¸ï.n JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-14/12/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-14/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨ÁªÀÅUÉ eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 3] «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ¥Ánî eÁw ªÀÄgÁoÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý, 4] CAvÉñÀégÀ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà vÀÆ¼É eÁw PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý , 5] ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¥ÀmÉî eÁw ªÀÄĹèA ¸Á-PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ `` K ªÀiÁAUÀ ¨sÉÆøÀrZÁ vÀÄ EvÁÛ PÁ§gÀ ºÉƨÁgÀ®¸ï gÉà vÉÃgÉUÀÆ RvÀA PÀvÉð ºÀªÀÄvÉÆà EvÀÄ£À eÁ K ªÀiÁAUÀ vÀįÁ ¯ÉÊ UÀAªÀÄvÀÛ PÀgÀ¯Éøï`` CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀgÀ¥ÀAZÀgÀ eÉÆÃvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛ ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀĵÀå CAvÀ C£ÀßPÉÆAr¢Ý K£ÀÄ CAvÀ CAzÀÄ F jÃwAiÀiÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉâjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ zÉÆqÀvÀ¯É ¸Á// ªÀiÁ£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ// OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á// ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

FvÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ ¸ÀAUÁæªÀÄ JA§ ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JA§ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 0200 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ºÁUÀÆ 0150 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀÄPÀÄÌA©Ã FªÀ¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ºÁdjzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ gÀªÀgÀ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQ̬ÄAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀ ¥ÉÊQ ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛPÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÀÄPÀÄÌA©Ã UÀAqÀ E¨Áæ»A ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CAdĪÀÄ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¸ÀAUÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀÄPÀÄÌA©Ã EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/12/2011 gÀAzÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ : 14/12/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ zÉÆqÀvÀ¯É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á// ªÀiÁ£ÀÆgÀ (PÉ) vÁ// OgÁzÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ £ÉAl¸ÁÛ£ÀPÉÌ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ, ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ J®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÉAl¸ÁÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄÄäjUÉ §gÀ®Ä L£Á¥ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §gÀ®Ä MAzÀÄ CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/J-9965 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ L£Á¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ L£Á¥ÀÆgÀ PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3324 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÀÝ CmÉÆPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ, ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ¸ÀAUÁæªÀÄ, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwzÀÝ gÀÄPÀÄÌA©Ã UÀAqÀ E¨Áæ»A ¸Á// PÉÆqÀA§® CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj CAdĪÀÄ ªÀAiÀÄ 2 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸Á// alUÀÄ¥Áà J®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A 324,504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà vÉUÀA¥ÀÆgÉ 65 ªÀµÀð G: G¥ÁàgÀ PÉ®¸À eÁåw ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/12/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆüÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ eÁåw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) FvÀ£ÀÄ ªÀ¹gÁªÀÄ vÁAqÉAiÀÄ gÀ¸É۬ĪÀÄzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Á®f ¥ÀvÀÛUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ºÉÆîPÉÌ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉ ©qÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2011 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀaiÀÄ-30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÁ®zÉÆrØ ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¢£ÁAPÀ; 13-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ. 800 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°èzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Á CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀÅ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á/ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzÉÆî PÀ¯Áåt ªÀÄAlzÀ ºÀwÛgÀ PÀvÀÛ®°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉAqÀwUÀ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ AiÀiÁPÉ §A¢¢ CAvÀ CAzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 22:15 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ16PÀÆå6654 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÀPÁ¼Àf¬ÄAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÉ ¸ÀªÀ£É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÖÃrAiÀÄA PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ PÀªÀi¯ÁPÀgÀ EªÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38 5956 £ÉÃzÀPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ vɯÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî EªÀgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ªÉÃPÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¹ÃvÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¸Á»¯ï ¥sÀAPÀë£À ºÁ® £ÉÃzÀÝgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹gÀĪÀ £À£Àß PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÉèAqÀgï £ÀA. PÉ.J.39/E 8967 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ. £ÉßÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ J°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 0450 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ gÁfPÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G: PÀAl£ÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 3-247 EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¥ÀjAiÀÄj ¦.N. CvÀÆÛgÀ vÁ: CvÀÆÛgÀ f¯Áè: ¸ÉîA vÀ«Ä®£ÁqÀÄ gÁdå EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÀAfvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀuÉñÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð G: PÀAl£ÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï. 36 J¸ï. 5610 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CvÀÆÛgÀ vÁ: CvÀÆÛgÀ f¯Áè: ¸ÉîA vÀ«Ä®£ÁqÀÄ gÁdå EªÀj§âgÀÄ PÀAn£ÀgÀ ¯Áj £ÀA n.J£ï. 36 J¸ï. 5610 £ÉÃzÀgÀ qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 13/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ £ÀUÀgÀ f¯Éè¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀåºÀß CAzsÁdÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÀAn£ÀgÀ ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ¥ËqÀgÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛMgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÀAn£ÀgÀ ªÁºÀ£À gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆzÀ°UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ DgÉÆæ gÀAfvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ ¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À zÁn ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ¹µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄÖ ªÉÆUÀzÁ¼À -ªÀÄgÀPÀÄAzÁ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄß CAzÁdÄ 0230 UÀAmÉUÉ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À qÉÆqÀØ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ¯Áj gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ªÀÄUÀίÁV ªÀÄgÀĽ ©vÀÄÛ EzÀjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PɼÀUÀqÉ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À JqÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀqÀØgÀUÀ°è ¨ÉêÀļÀSÉqÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁ±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 14/12/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwÛzÁÝUÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ EªÀ£ÀÄ ºÀA¢ ªÀiËA¸À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è ElÄÖ EzÀÄ ¥Á°£À ªÀiËA¸À EzÉ NtÂAiÀĪÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ºÉÆqÉzÀ ºÀA¢AiÀÄ ªÀiËA¸À EzÉ CAvÁ CA¢ÝzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ £ÀªÀÄäUÉ ¨ÉÃPÁÌV¯Áè CzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CA¢ÝzÀPÉÌ ¤ªÀÄäUÉ §ºÀ¼À ¢ªÀiÁR §A¢zÉ CAvÁ CªÀ£ÀÄ CA¢ÝzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀ£ÀÄ EzÁzÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 815 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀÄPÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀvÁߪÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ ¸ÀzsÀå ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄäUÉ C£Áß ºÉaÑUÉ CUÁåzÀ ¤ªÀÄäUÉ CPÀÌ® ºÉÆÃUÁåzÀ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É EvÁå¢ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.