December 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-12-2011

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2011 PÀ®A 279.304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ WÁl»¥ÀàUÁð vÁAqÀzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ®PÀëöät JªÀÄf gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ WÁl»¥ÀàUÁð-¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.J.n §eÁd £ÀA. PÉ.J-20. E-2298 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É JPÁâ® vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ WÁl»¥ÀàUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J-39-4042 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ §§Äæ ¸Á; WÁl»¥ÀàUÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JPÁâ® EªÀ¤UÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ vÉÆÃqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ MrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠧ÄgÁ£ÉÆâݣï vÀAzÉ EªÀiÁªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ; 27 ªÀµÀð ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2011 PÀ®A 448, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-11-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) UÁæªÀÄzÀ°è £À¼À¢AzÀ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀuÁÚ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; PËrAiÀiÁ¼À(Dgï) ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÉUÉtÂUÉ CªÁåZÀÑ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ. MwÛ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð eÁw: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ, C¤Ã® vÀAzÉ ®PÀëöät, ¹zÀÄÝ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ EvÀ£À DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 38 5495 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽvÀ £ÁUÀgÉrØ EvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ºÀwÛ §®UÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï 298400 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2011 PÀ®A 323 ,324,504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ JA.J SÁzÀgÀ 42 ªÀµÀð , eÁ|| ªÀÄĹèA ¸Á|| PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ¸ÀÆzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á|| ¯Á®ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É §®PÁ°£À ºÉ§ân£À ªÉÄïÉ, ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ,ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀÆQ PÉÆnÖzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ §¼É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ DPÀ¹äPÀ WÀl£É J¥sï.J. ¸ÀASÉå 12/2011

¢£ÁAPÀ: 18-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 16:15 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ CPÀ̹äÃPÀ ¨ÉAQ ©¢ÝzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ¨ÉAQ £ÀA¢¹ , CfðzÁgÀ ²æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ºÀjd£À G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| D±ÁæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ , CfðzÁgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ , ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ PÀÆqÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ . ¸Àé®Äà ºÉÆwÛ£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ . ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ CfðzÁgÀ UËvÀªÀÄ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ EgÀĪÀ w¥ÉàUÉ CPÀ̹äÃPÀªÁV ºÀwÛ CzÉ ¨ÉAQ CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè . ¸ÀzÀj ¨ÉAQ zÀÄWÀðl£ÉAiÀÄ°è UËvÀªÀÄ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉAzÉæ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 16,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ .ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£Àå , §mÉÖUÀ¼ÀÄ ,CqÀÄUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ , ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ CAzÁdÄ 19,500/- gÀÆ¥Á¬ÄzÀµÀÄÖ £ÀµÀÖªÁVgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 18/12/2011 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà ªÉÄãÀPÉgÉ gÀªÀgÀ ºÀ® ¸ÀªÉð £ÀA. 51 gÀ°è FgÀªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀG¤vÁ UÀAqÀ ¦ÃgÀ¥Áà EªÀj§âgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MlÄÖUÀÆr¸ÀĪÁUÀ FgÀªÀÄä½UÉ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ vÀPÀët SÁ¸ÀV aPÀvÉì ªÀiÁr¹ ºÀJaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁVgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÀÆgÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.