December 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-12-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2011 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-12-2011 gÀAzÀÄ UÉÆgÀ£À½î gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¹zÀÝ°AUÀ @ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ZÁAqÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 9-12-39 «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÉA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ n.Cgï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ªÀAiÀÄgÉÆqÀ£É UÉÆgÀ£À½î PÁæ¸ÀQÌAvÀ »AzÉ ªÀÄgÉAiÀÄ°è fÃ¥À ¤°è¹ zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ UÉÆgÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è K£ÉÆà »rzÀPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ£À PÉÊ aîzÀ°è MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÀ¨Áâ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è CAzÁdÄ 10 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ EzÀÄÝ, CzÀgÀ C.Q. 100=00 gÀÆ zÀµÀÄÖ DUÀ§ºÀÄzÀÄ, DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÉA¢ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁºÀÄ® ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01/12/2011 gÀAzÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉÃAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/12/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ PÁªÀÄUÉÆAqÀ ZÀQ¯É£ÉƯï, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À ¸ÀAPÀ½ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj M¼ÀVzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ £Á£ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj £Á£ï£À C.Q. 65,000/- gÀÆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå ¸Á: ¤uÁð EvÀ£À ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5607 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄ®VzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë £Á±À¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝnÖzÀÝ ©.¹ ºÀt ºÁUÀÆ ¥Á£À CAUÀrAiÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt MlÄÖ 65,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/12/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: SÁeÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-8269 £ÉÃzÀÝÀgÀ »A¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ @ gÁd¥Àà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¦), ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄ¢AzÀ-©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ PÀªÀÄoÁt-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À°è a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ PÀmï ºÉÆqÉzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® CAUÉÊUÉ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.