December 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-12-2011

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 304 (J). 283 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21-12-2011 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÁ±ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä G: ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ1) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgï ºÁUÀÆ CvÀ£À UɼÉAiÀÄ 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: UËqÀUÁAªÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ f: ªÉÄÃzÀPÀ (J.¦) EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ À ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É E®èzÉ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀدÁV PÀ®Äè vÀÄA©zÀ mÁæPÀÖgï mÁæ° £ÀA§gÀ JªÀiï.n.© - 6259 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝjAzÀ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÃ¥Áà ©gÁzÀgÀ EvÀ¤UÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄf gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®Ä @ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÄÝ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ 1000 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀÄ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÀÄwÛ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°®è ºÉÆmÉÖ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢: 20/12/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ PÀÆr¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ §.PÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 21/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á|| GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ w¥ÀàuÁÚ EvÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀAPÀgÀgÀrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄÄZÉðgÉÆÃUÀ J¢ÝzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 238/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/12/2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ vÀAzÉ CfêÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: zsÁ¨ÁzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: PÀÄA¨ÁgÀ UÀ°è zÁqÀV ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 eÉ-8704 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄE rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2011 PÀ®A 302, 201 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/12/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĸÁÛ£ÀSÁ£À vÀAzÉ ¦ügÉÆÃdSÁ£À ©ÃzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀµÀå¤UÉ ªÉÊj¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ©ÃVzÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ EzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌç«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÉÇzÉÆ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¯ÉÆè PÉÆ¯É ªÀiÁr £ÀªÀÄÆägÀ ©æÃeï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÁ.ºÉ 9 ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥Àæ¨sÀÄ °ÃqÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ©Ã¸Ár ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±Á¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á¸ÀVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2011 PÀ®A 78(III) PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 21/12/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÉåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÉåQÛUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ 250/- gÀÆ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 250/201 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-12-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ : 28 G ºÉÆl® PÉ®¸À ¸Á: ªÀĸÀÌ®, ¸ÀzÀå PÉƼÁgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ©üêÀÄuÁÚ ¥Ánî ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 251/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ PÀA¥ÉUËqÀ ªÉêzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ £ÀA 405£Éà ªÀĺÀr ©æªÀÄì ªÀ¸Àw UÀȺÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉJ 11 PÉ 7889 ZÀ¹ð £ÀA 02JA20J¯ï22022 EAfãÀ £ÀA 02JA18JA25913 C.Q 25,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß 1030 UÀAmɬÄAzÀ 11 gÀ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 194/2011 PÀ®A 498 (J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÁQë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: CPÀ̸Á°UÀ ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á|| ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÆ£À, ªÉÄÊzÀÆ£À£À ºÉAqÀw, J®ÆègÀÄ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÁÝgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.