March 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-03-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-03-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/11 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ 1150 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀÄgÁoÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ªÀĺÁvÁä ²æà bÉvÀæ¥Àw ²ªÁf ªÀĺÁgÁdgÀ ªÀÄÆwðUÉ ¢£ÁAPÀ 29/3/2011 gÀ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ ¨ÉèÃr¤AzÀ ªÀÄÆwð zÀéA¸À ªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ «µÁzÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ PÁgÀt QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉà DVgÀ°è CªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà §A¢ü¹ PÀpt ²PÀëUÉ UÀÄj ¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è F ªÀÄÆ®PÀ PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ F vÀgÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄgÀÄPÀ½¸ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¼ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/11 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 30-03-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ±ÀAPÉæ¥Áà D.G.¤ (C.«)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ZÉÆÃAr UÀ° ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁ¼ÀzÉÆqÉØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É F ªÉÄîÌAqÀ PÁ®A;£ÀA;9 gÀ°è£À DgÉÆæ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 120=00, 3 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 1 ¨Á®¥É£ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw avÀæªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀħ¸À¥Áà gÁeÉÆÃ¼É ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢, ¸ÉÆ¸É ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÁzÉë gÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®ÄUÀ½UÉ Qð ºÁQzÀÄÝ gÁwæ 0230 UÀAmÉÄAzÀ 0300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 9 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ PÀgÀªÀÄt ¸À»vÀ ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÉÆ¸É eÉÆåÃwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 8 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ºÀƪÀÅ ºÁUÀÆ ªÀĺÁzÉëAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ GzÀAiÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À eÉé£À°è EnÖzÀÝ gÀÆ. 450/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁVî Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸ÀAzÀÆPÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÉÄä®èjUÉ £ÀÆQ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 30-35 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÆÝ »A¢ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ §¤ÃAiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ®ÄAV zsÀj¹zÀÄÝ M§â£ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ n±Àlð, ®ÄAV GnÖzÀÝgÀÄ EzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀt MlÄÖ gÀÆ¥ÁÄ 24,500/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/11 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAoÉ¥Áà ªÀÄ®±ÉÃmÉÖ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÆ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 30/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ PÀ©âtzÀ C®ªÀiÁj Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EnÖzÀÝ 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉÄAzÀ G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀ ¨ÉîÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ J.J£ï.JªÀiï gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÀÆ«ÄUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀgÀ gÀÆ«ÄãÀ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ 4,000/-gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-30/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀ®ÆègÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À [ UÁæ. ¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ ] ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTÃPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ DvÁägÁªÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨sÁgÀA¨ÁÄAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀÄ ±ÀªÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ¯Áè ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 ªÀµÀð ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¨sÁgÀA¨ÁÄAiÀÄ°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ PÀÄgÀĺÀÄ ¹UÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨sÁgÀA¨ÁÄAiÀÄ ªÉÄîÄUÀqÉ vÀ£Àß MAzÀÄ ©½ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ zÀ¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖ ªÉÄÊ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ £ÁUÀUÉÆAqÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉÄAzÀ §¼ÀÄwÛzÀÄÝ FwÛaUÉ 3 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £Á®Ä ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 30-3-2011 gÀAzÀÄ 04:00 UÀAmÉUÉ ¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁUÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÈvÀ dUÀ£ÁxÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑãÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 30/3/2011 gÀAzÀÄ 09:15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-03-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÁAiÀĪÀÄÄSÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ¯Á¯ï vÀ¯Á¨ï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß, ªÀÄÄR, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EªÀÅgÀÄ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À @ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉ.J.-38/PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á±À vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀgÀAzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ [AiÀÄÄ] EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ «dAiÀIJæà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 17-18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ MnÖUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ gÀAqÁå¼À ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌUÉ ¤Ãj£À°è ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ¸Á«£À°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-2011 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸Áé«ÄÃzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: §jÃzÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÀÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aQìvÉì PÁ®PÉÌ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: §jÃzÀ¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÉʪÀÄuÉ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EvÀ£ÀÄ §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÉÃd¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®UÉ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á. zÁ¥ÀPÁ(¹) EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. JªÀiïJZï-3/qÀ§Æè-8094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£À ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ¨sÀAqÁgï PÀªÀÄmÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÀiÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀgÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/5574 £ÉÃzÀgÀ ZÀ¯ÁPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î (PÉ) EvÀ£À ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-384588 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁr ¥ÁlìðUÀ½UÉ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 336, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀóµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÀ (©) EPÉUÉ ºÀĵÁgÀ E®èzÀ PÁgÀt vÁAqÁPÉÌ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ §AzÀ Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgï£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁæªÀtzÁªÀiÁ, eÁw: ªÉÆÃa, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÀĵÁgï E®èzÀ PÁgÀt vÉÆj¹PÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁ¬Ä¯É, dégÀ, ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ EAeÉPÉì£ï JqÀ wPÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ wPÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ G§â vÉÆÃqÀVvÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ªÀÄUÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀÝ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÁUÀÄvÉÛ CAvÁ ºÉý 50 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉÆlÖ EAeÉPÀì£À¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÁ® wPÀ¢AzÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV G©â ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀĺÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-3-2011 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÁUÀ ¥ÁætPÉÌ zÉúÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 27-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ, vÁ¬Ä UÉÆzÁªÀj EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.«í.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-02/E©-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®QAiÀiÁzÀ ¥À®è« vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ EªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬Ä UÉÆzÁªÀj EªÀjUÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® »AzÉ PÀAzÀÄPÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ°£À PÀ¥ÀPÀAqÁPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£À¸À£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¦lgï FvÀ¤UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¥sÀvÉÛÃzÀgÀªÁeÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ UÀÆqïì mÁæ° £ÀA; PÉJ-39/4208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊ »AzÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¦lgï FvÀ£À JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ GzÀݪÁV ºÀjzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæ° ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 29-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2011 PÀ®A457, 380, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ªÉƨÁįï j¥ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÁå¥ÁgÀ eÁåw ¥sÀƯïªÀiÁ½ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉóAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27, 28/03/11 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è SÁ£ï PÁA¥ÉèPïì ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ UÀuÉñÀ ªÉƨÁįï j¥ÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl CAUÀrAiÀÄ ±ÉljUÉ ©ÃUÀ ºÁdĪÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°è 1) 4. PÁ§ð£À ªÉÆèÁÄ®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6470/- 2) 3. ¥sÁªÀÄð ªÉƨÁįï CªÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 3180/- ªÀÄvÀÄÛ 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1500/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 11150/- gÀÆ¥ÁÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÁÄ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt –UÁA¢ü ZËPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è Qwð §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiºÀäzÀ vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ¨ÁUï gÀªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀ¥sÀgÁd EvÀ£ÀÄ f±Á£À ªÀÄÄfAiÉÆâݣÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯ÁĸÀÄvÁÛ »AzÉ ¸ÀgÀ¥sÀgÁd£À£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉJ 39/ 2907 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà jÃPÁëªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr CmÉÆà jÃPÁë ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2011 PÀ®A 279, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ : -

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9288 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rªÉÊqÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ¸ÁÀ«ÃgÀ gÀÆ¥ÁÄ rªÉêqÀgÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/11 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-11 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ¢. ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀªÀÄoÁuÉ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ eÁåAw UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà E§âgÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 02 E 6013 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ CAzÁdÄ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ - ¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÁ¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß §¸Àì §®UÀqÉ wgÀÄV¹zÁUÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ ºÀwÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ §¹ì£À »A¢£À mÉÊgÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£À ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ©zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 eÉ 2489 EzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¸Á: PÀ¥À¯Áè¥ÀÆgÀ (J) EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ §¸Àì £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 J¥sï 495 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¦üÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ §¸Àì ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/11 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/3/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.¥sÀºÁð£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀ ªÀÄ»AiÉÆâݣÀ ªÀ;23 ªÀµÀð eÁ;ªÀÄĹèA G; ºÉZÀ.DgÀ.¦.J¸ï ¸ÀÆ̯ï a¹ÛAiÀiÁ¥ÀÄgÁ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉqÀØ PÀÄPÀÌgÀ.¸Á; £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26, 27,28-03-2011 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉZÀ.DgÀ.¦.J¸ï ¸ÀÆ̯ï a¹ÛAiÀiÁ¥ÀÄgÁ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ©¹ HlzÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ MAzÀÄ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉAqÀgÀ vÀÄA©zÀÄÝ, C.Q.1500/-£ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 24/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ¯ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ : 28/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀ ¨ÁV°£À UÉÃn£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀgÀ ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 1) 2 §AUÁgÀzÀ £ÀPÀ¯ÉñÀ CQ 20000=00 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000=00 AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/11 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÀ¸Àéw ¸Á: §¸À£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ ZÀl£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°èzÀ vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝt¢AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÀÄAzÀ §A¢gÀĪÀ §¸ïì £ÀA. PÉJ-38-J¥sï-431 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÁV® ºÀwÛgÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀÄwzÀÝjAzÀ vÉgÉzÀ ¨ÁV® ºÀwÛgÀzÀ ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï wgÀĪÀÅ ºÀwÛgÀ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÉÊUÉ, ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è ºÀwÛ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀĪÁzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É §qɱÁå SÁQ gÀªÀgÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ïÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J¦-13, JPïì-1459 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ PÉëÄPÀ¯ï ¨ÁågÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©nÖzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¥À°ÖÄAzÀ CzÀgÀ°è EzÀÝ QèãÀgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

March 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ28-03-2011


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀQêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀeÁPÀ CvÁÛgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è alUÀÄ¥Áà EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃgÀÄwÛgÀªÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ gÀeÁPÀ CvÁÛgÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀUÀqÀ eÁj PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ C°ÃªÀÄ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV M¼ÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÄZÉÒUÉÆArzÀÝjAzÀ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯Ád ªÀiÁr¹ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀåzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-3-11 gÀAzÀÄ «£ÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÀªÁ¤ EPÉAiÀÄ vÉÆÃnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆæÃdgÀ £ÀA. PÉ.J.-06/r-8613 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà UÉƧgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁUÀEzÀ¯ÁÄ, vÁ: aAZÉƽ, f¯Áè: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉ.J.-25/©-4197 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgïUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©ÃlÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, JzÉUÉ, vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ, PÀtÂÚUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ, vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀ VÃj±À EªÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨ÁÄAzÀ, ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÀÄ®¸ÀÄgÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: £ÉîªÁqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ UÉÆøÀÌgÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀiÁºÀzÉë vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á: £ÉîªÁqÀ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß JwÛUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ½UÉ PɽzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/03/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ©ZÀPÀÄAzÉ DgÀ.J¸À.L r.J.Dgï ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ UÀȺÀ ¸ÀaªÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ°è §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-344 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃV ¸ÀaªÀjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÀrØ PÁæ¸À §½ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÉÊf£ÁxÀ ¥Án¯ï J¦¹-281 rJDgï ©ÃzÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉÃgÉÆ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯É MAzÀÄ PÁqÀÄ ºÀA¢ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀå §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/3/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨ÁÄ UÀAqÀ C©üªÀiÁ£À ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ EPÉAiÀÄ vÀAzÉ AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆæ C©üªÀiÁ£À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÀÆqÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ J°èAzÀ ºÀt §gÀÄvÉÛ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱À©gÁ©Ã UÀAqÀ gÀ»ªÀiÁ£À¸Á§ ºÉÆøÀÄgÉ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸Á¼ÀAPÀ PÉÊPÁr ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£À°è EnÖzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ¥ÁÄ, 2) 5 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ fgÁªÀÄt ¸ÀgÀ C.Q. 7500/-, 3) 3 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ CµÀÖ¥ÉÊ° ªÀÄt C.Q. 4500/-, 4) 1 UÁæA £À §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀævÀæzÀ ¥ÀwÛ C. Q. 1500/- gÀÆ »UÉ MlÄÖ 23,500/- gÀÆ¥ÁÄ £ÉãzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DzÀ ¸À¥Àà¼À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JZÀÑgÀªÁzÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ qÁå¤AiÀÄ® ¸ÉÆãÉPÀgÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÉÆÃgÀuÁ¢AzÀ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÉÆÃgÀuÁ-ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ ©æÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÊr¤AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ ¥ÁzÀzÀªÀgÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ºÀ®¸É ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½-ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÉå JzÀÄj¤AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.JZï-24/¹-4228 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ªÀÄÆ¼É ¸Á: GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®¢AzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/03/11 gÀAzÀÄ ¨sÉÆøÀUÁ ªÀqÀØUÁð gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É «oÀ® ¸ÀA¨Áf ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À PÁgÀ¨Áj ¸Á: zÀUÀqÀ zsÀ£ÀÆßgÁ (JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JAJZï-23/r-776 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ GvÀìªÀ eÁvÉæ PÀÄjvÀÄ §ÄgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺À«ÄÃzÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ PÉÆæÃdgï fÃ¥À £ÀA J.¦-29/n-5771 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ fÃ¥À¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-03-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2011


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ G¢PÀgÀ vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ G¢PÀgï EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À ¨ÁÄÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ §ºÀ¼À £ÉÆêÀÅ vÀ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EeɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ©r CAvÀ ºÉ½zÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ »rzÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUɱÀ gÀªÀgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 27-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀÄÄzÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ vÉÆlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï.JZï-9 gÉÆÃr£À »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï §½ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPïì-6524 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26,27-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV CeÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÀVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀƼÉà ¨sÁ« f¯Áè ¨É¼ÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀÄÄvÀ° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ CªÀiÁ£ÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¯ï SÁ£À ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Á£ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ 8 °ÃlgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁ ©üêÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ°è 1 ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ a®ègÀ PÉýzÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ a®ègÉ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ©üêÀıÉÃnÖUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉzÀj a®ègÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀUÉ ºÉzÀj a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÁ CAzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ¨ÁÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀiÁ£ÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¯ï SÁ£À ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀÄÄvÀ° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ°è 1 ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ a®ègÀ PÉýzÀ£ÀÄß DUÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ ©üêÀıÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ a®ègÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ©üêÀıÉÃnÖUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ CAf a®ègÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄ× ªÀiÁr JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸Á¤AiÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ J¸À.J¸À.¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀ vÀVΣÀ°è ¤AvÀ ¤Ãj£À°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ zÉʪÀvÁ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ°PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÉÄ®è£É MUÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £ÀÄQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, PÉÊ, PÁ°£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ GZÉÑ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ©Ãj(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌÄAzÀ eÁªÀÄRAr PÀqÉUÉ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-29/9256 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÁf qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀiÁUÁgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ï r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå©UÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/3/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ «¨sÀÆvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: GzÀVÃgÀ [JªÀiï.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA-JªÀiï.JZï-13/f-886 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ºÉÆÃlPÀgï ¸Á: GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¥Ànè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÆ©£À vÀAzÉ C«ÄgÀ C° ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ PÉ.E.© AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀÆ 16,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 jAzÀ E°èªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¥Àæ¢üÃ¥À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÉUÉt vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ©qÀ®Ä ºÉ½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAiÀiÁå, 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 3] UÀÄgÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀAiÀiÁå, 4] ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: UÁUÀªÀiÁgÀ¥À¼Àð½, 5] ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Àà, 6] vÁgÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ¸Á: ºÀAUÀgÀV, 7] ªÀÄ£ÀÆd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«Ä, 8] PÀĸÀĪÀiÁ ¨ÁÄ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«Ä ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ, 9] ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÁgÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀwð¸ÀzÉ avÀæ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: gÉʯÉé PÁélgïì ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ Z˽ ªÀÄÄvÁå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä DmÉÆà ¸À®ÄªÁV zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/nDgï-1783 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀ¹ÃªÀÄ ¸Á: ±ÀºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-7/J¯ï-3138 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JqÀºÀÄ©âUÉ PÉÆAiÀÄÝ, ªÉÄïï vÀÄnUÉ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®ªÀÄArUÉ, JqÀ CAUÉÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 26, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 26-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµðÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(PÉ) EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀ°AUÉ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ(§»zÉð¸É) HgÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀÀ PÁ²£ÁxÀ gÉqÀØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ FdÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ ¨sÉƸÀ¯É ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁ: ªÀägÁoÁ G: mÉÊgÀ ¥ÀAZÀgÀ CAUÀr PÉ®¸À ¸Á: Gd¼ÀA§ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ®Pàëöät vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á:gÁªÀÄwxÀð (PÉ) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §dd PÁªÁ¹Ì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-10-J®-3361 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CªÀÄÈvÀ PÀÄAqÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉ J 38-J¥sÀ-374 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁgÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁwzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀªÀÄä UÀAqÀ gÀvÀߥÁà J½î ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ PÀÄgÀħÄgÀ G : ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á : ¹¹ð(J) EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁÛUÀ DgÉÆæ gÀvÀߥÁà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J½î ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ ¸Á : ¹¹ð(J) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ §rUÉ vÉÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀgÀUÁgÀ ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀjêÀĸÁ§£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀÄvÀÄÛ CºÀäzÀ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ §¸ïì ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀzÀ CA©PÁ aÃPÀ£ï SÁ£ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ OgÁzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀĵÁÚf JAzÀÄ w½¹ CªÀgÀ eÉÆÃvÀ EzÀÝ E£ÉÆßçâ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¨Á®¥ÉÃ£ï ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 3250/- gÀÆ¥ÁÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ E¸Áäįï vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå G¸ÁÛzï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÉÊgï ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢ü UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CPÀÛgï gÀºÉªÀiÁ£ï vÀAzÉ PÉʸÀgï gÀºÉªÀiÁ£ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zÀħ®UÀÄAr PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄj¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ CPÀÛgï EvÀ¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäAxÀ¥Áà ºÉÃqÉ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉÄAzÀ SÁ¸ÀV §¸Àì PÉJ-22-J-6849 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fÃUÁð(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄ UÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-0515 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: PÉÆlUÁå¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆUÀÄwÛzÀÝ SÁ¸ÀV §¹ìUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀĺÉñÀéjUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°è EzÀÝ E¤ßvÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DgÉÆæ ¯Áj Qè£Àgï UËvÀªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À ¸Á: £ÁªÀzÀVÃj EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/03/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §AUÁgÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÀ« dªÀiÁzÁgÀ, C§PÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 03 EPÀÆå 0950 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¤lÆÖgÀ(©)¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÀPÁë¼À(©) PÁæ¸ï PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ gÀ« EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-03-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2011 PÀ®A 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dPÀĪÀiÁgÀ, §ÆzÉ£ÉÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ §rUÉgÀ QgÁuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAqÉ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ fAeÁªÀÄÄ× ªÀiÁr PÉÊ»rzÀÄ J¼É¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ aAvÁªÀÄt UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÆnÖ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀ aAvÁªÀÄt EPÉAiÀÄ £ÉênUÉ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄnÖzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 24/03/2011 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀ £ÁåªÀÄvÀ¨Á¢ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: gÉÃPÀļÀV EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆà ¸ÀA PÉJ-39/5345 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉJ-38/n-40-41 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÉƪÀiÁä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ «oÀ® ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀj§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è vÀqÉÆüÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹Ìqï DV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

March 24, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 24-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-03-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 23-03-2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸɣïì E®èzÉ ¸ÀgÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ §ÄzÉÝãÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£ï G: vÀgÀPÁgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: a®èVð vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180JA.J¯ï.zÀ 25 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ.1,125/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩PÀÄÌ vÀAzÉ vÉÃeÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÁªÀiÁ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀ dA§V UÁæªÀÄzÀ d°Ã®¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ PÀÆr¹zÀ 7.5 HP ªÉÆÃmÁgÀ PÉnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄÃPÁ¤PÀ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ PÉîªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ £Á¼É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 40 ¦üÃmï Pɧ¯ï ªÉÊgÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è EzÀÝ 7.5 HP G£Àßw PÀA¥À¤ ªÉÆÃmÁgÀ C.Q.15,000/ gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 40 ¦üÃmï PÉç¯ï ªÉÊgÀ C.Q 3,000 gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw vÀAzÉ CgÀÄt JPÁA¨É ªÀAiÀÄB 17 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB amÁ(PÉ) vÁ: § PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ±ÀȪÀt vÀAzÉ PÁ½zÁ¸À eÁzsÀªÀ ¸ÁB amÁÖ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ RArvÁ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉüɹgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆüÀÄî¨ÉPÉAzÀÄ MvÁÛĹzÁUÀ DgÉÆæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆÃAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁr ªÀÄÄAzÀÄqÀvÉÆÃqÀVzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. F jÃw £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆv 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-03-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À dlÖeÉÆr ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁ¤PÀ PÉ®¸À ¸Á: §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £À«Ã£À ¸Á PÁqɪÁqÀ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉé¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄƨÉʯï PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ : 69 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀV ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï JzÀÄj¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ, ¸Á:UÀÄ®§UÁð, PÁgï £ÀA.PÉJ33JA1663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgï £ÀA:PÉJ33JA1663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÀtÂÚ£À ªÉÄîÎqÉ, JzÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ eÉøÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁj ¸Á : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉÊ£À ¹§âA¢ £ÁUÉñÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄÄgÀ½ ¥ÉÆzÁÝgÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ PÀ£ÉÃPÀë£ï DgÀ DgÀ £ÀA : 2335 gÀ ¸Áàl E£Àì¥ÉÃPÀë£À ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Áàl E£Àì¥ÉÃPÀë£À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°è JzÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr «zÀÄåvÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß r¸ï PÀ£ÉÃPÀë£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è «zÀÄåvÀ «ÄÃlgÀ PÀÆqÁ E¢ÝgÀĪÀ¢®è CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ºÁUÀÄ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 448, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : UÀAd ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁvÀ gÀÆ«Ä£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ±ÁSÁ¢üPÁj £ÁUÉñÀ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À ¸ÀAvÉÆõÀ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À J®ègÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì £ÉÃgÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¨ÁrUÉzÁjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁvÀ gÀÆ«Ä£ÀÀ ¨ÁV® §rzÀÄ ¨ÁV® £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÉ.E.©. AiÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1140/- gÀÆ¥ÁÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/03/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà ¹ÃUÉ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, G:¦ªÀÇå£À, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÀ½î vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉAPÉæ¥Áà ¹ÃUÉ EªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À PÀqÉÄAzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªÀ PÁ¯Éð ªÀAiÀÄ: 60 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-23, J¸ï-9914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÉÃAPÉæ¥Áà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÀUÉ M¼À ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁÄvÀÄÛ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 23, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 23-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÉÆÃPÁ ¥ÀªÁgÀ, ªÀAiÀÄ : 33 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: dA§V xÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Àà gÀvÀ£À¹AUï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dA§VÄAzÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-39/E-1745 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨É£ÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ-38ºÉZï.7134 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À aPÀÌ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉƽ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÁ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: §ÄzÉÃgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CtÚ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀA§AzÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÉƽ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀļÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/03/11 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߪÀiÁä @ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ vÁ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï ¸Á L¸À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀgÀPÁj aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 21/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÛUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl £Á±ÀÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁr ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 354, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ CgÀÄuÁ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÆwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ:29 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ NzÀÄÝ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-03-2011 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á ºÀÄtf (J) EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ºÀÄtf(J) EªÀgÀ ºÀwÛgÀ 1200/- gÀÆ. AiÀÄ ªÉÄl® Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄl® ºÀt 1200 gÀÆ. §zÀ¯ÁV 1500 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/03/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀrgÁAiÀÄ¥À½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£À PÁA§¼É ¸Á UÀrgÁAiÀÄ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 1) 180 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ 40 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1.500/- gÀÆ 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 140/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/03/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ¸Á AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀ CfÓ ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð ¸Á ZÀl£À½î EªÀjUÉ J£À.E.PÉ.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA. PÉJ-38/J¥sÀ-563 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À ¨ÁdÄ, JqÀ Q«UÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23/03/11 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¨ÁAiÀĪÀiÁä EªÀ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2011

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ : J¸ï¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 20 eÁ: J¸ï¹ ªÀiÁ¢ÃUÀÀ G: Q° PÉ®¸À ¸Á ªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ DPÀ¹ävÀªÁV MªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ aQvÉìÄAzÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2011 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄQät¨ÁÄ UÀAqÀ gÁªÀäuÁÚ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, eÁw: PÉƽ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/ ºÉzï-8923 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀgÀAUÀ xÉÃlgÀ PÀqÉÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA JA.ºÉzï-24. ¹-5328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«AiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀĽwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.24/2011, PÀ®A 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃWÁ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®A¨Át ¸Á: §AeÁgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄƪÀÄäUÀ¤UÉ DgÉÆæ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ vÀĽ¹gÁªÀÄ a¤ßgÁoÉÆÃqÀ 2) ¨sÀgÀvÀ¨ÁÄ UÀAqÀ vÀĽ¹gÀªÀÄ a¤ß gÁmÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: §AeÁgÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÁAqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ. PÀgÀĦÄAzÀ CAUÉÊAiÀÄ°è. ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÊ C®°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.61/2011, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî »¯Á®¥ÀÆgÀªÁ¯É ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀ Hj£À ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÉÆù£À EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý £À£Àß ªÉƨÉʯï PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwzÀÝgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw £ÀÆgÀ dºÁ C°èUÉ ºÉÆÃV E§âjUÀÆ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ºÉý ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ £ÀÆgÀ dºÁUÉ zÁj vÀgÀÄ© K ¸Àƽ ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀvÀåªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸À£ÀÄäR ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ gÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß «ªÀįÁ¨ÁÄ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ zÀ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ dªÀiÁzÁgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/03/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ UÁå£ÉÆçgÁªÀ ªÉÊeÉ 41 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ G : ¸ÀºÀ ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á : ¤lÆÖgÀ ( © ) ºÁUÀÆ DgÉÆæ Q±À£À vÀAzÉ zsÉÆAr¨ÁgÁªÀ ªÉÊeÉ ¸Á : ¤lÆÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï C¥Áàa ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-02-EAiÀÄÄ-9171£ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ ¨sÁ°Ì - GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¹ÌÃqÀ DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 21-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉÃvÀ£À vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ : 16 ªÀµÀð, PÀnAUÀ PÉ®¸À, eÁ: ºÀeÁªÀÄ, ¸Á: vÁd PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É lÆjµÀÖ ¯ÁqÀÓ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÉÃR C¥sÀ£Á£À vÀAzÉ ±ÉÃR G¸Áä£À ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, «zÁåyð, ¸Á: eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¼ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀAnPÀgÀ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G: ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀzÀ°è PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : UÉÆAqÀ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀVÃgï vÀAzÉ ¨Á¨sÀÄVÃgï ªÀAiÀÄ:28 eÁ : UÉÆøÁÄ, n«J¸ï ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ £ÀA PÉJ-03 E.¦.-3296 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹àÃqÀ ¨ÉæÃPÀgÀ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ UÀt¦ qsÉÆÃtUÁAªÉ, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ SÁf vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà, ªÀAiÀÄ : 35 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÁgÀÆgÀUÉÃj gÉÆÃqï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄתÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ K¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÁWÁägÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ ¸Á ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÁWÁägÉ eÁ: J¸ï ¹ ªÀiÁ¢ÃUÀÀ G: Q° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÁĸÀ®Ä MªÉÄä¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ M¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÑ®Ä ¨ÉAQPÀrØ VÃjzÁÝUÀ MªÀÄä¯Éè ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-03-2011 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ CPÁäf ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ : 37 ªÀµÀð, PÀÆ°, ¸Á: ©lÄqÁ (gÁd¸ÁÜ£À) ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ ¹éÃmï ºË¸ï EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¼ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ39 eÉ-6422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ºÀ½îîSÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ Dgï.n.N. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀåzÀ rªÉÊqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CwÃPÀ ¥Á±Á vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ªÀiËd£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄĹèA ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀAV£À Dl DrPÉÆAqÀÄ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä HgÀ ºÉÆgÀV£À PÀgÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀÄgÀħ ¯Áj £ÀA J.¦.29n.J.6608 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ G : ºÀjºÀAvÀ §mÉÖ CAVqÀAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á : §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÉ®ªÀÅ ºÀÄqÀUÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ . DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤UÉ »ÃUÉ JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV DmÉÆà ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 20, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 20-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-03-2011

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-03-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¤£ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ : ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °ÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ Û CAUÀrAiÀÄ° EzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38/ eÉ-9540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, vÉÆÃqÉUÉ, §®ªÀÄÆAUÉÊUÉ, §® ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/3/11 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 2] ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ nÃ¼É ¸Á: zÁªÀgÀ »¥ÀàgÀUÁ vÁGzÀVÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆý PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÀwÛÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥Éƽ¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ D¥Á¢vÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV 1) 9 PÁlUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 432 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ®Ä C.Q 16,606/- gÀÆ 2) 3 PÁl£ÀUÀ¼À°è 650 JA.J¯ï£À 36 PÉ.J¥sï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2808/- gÀÆ 3) MAzÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 48 N.n «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 2148/- gÀÆ MlÄÖ C.Q 21,562/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ.
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉAl¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäuï, 75 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä,©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁºÁUÀAeï PÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®; £ÀA:PÉJ-38/PÉ-7542 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀtÄÚUÀ¼À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀÆvÀ EªÀiÁæ£À EvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

March 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 19-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/11 PÀ®A ºÀÄqÀV PÁuÉ
¢£ÁAPÀ 18-03-2011 gÀAzÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀıÉÃnÖ vÀAzÉ FgÀ¥Áà §ZÀgÉ ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉîÆgÀ(J£ï) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄAUÀ¯Á ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ rJqï PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É ¸ÁAiÀiÁAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À CªÀ¼ÀÄ NzÀÄwÛzÀÝ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃf£À®Æ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV¯Áè CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛAiÀiÁV¯Áè ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ZÀÆrzÁgÀ CzÀgÀ°è ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ZÀÆPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÉÊeÁªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 18/03/2010 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀiï ¨ÉÆÄ£É ¸Á/ªÀÄÄqÀ© C¦à DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39 –2460 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß C¦à DmÉÆÃzÀ°è ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ ªÁ°äÃQ ZËPï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw WÉÆgÀªÀÄÄqÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G/D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁqÀð¨ÁAiÀiï ¸Á/aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr ºÁUÀÆ ²æêÀÄw ¸ÉÆãÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁħuÁÚ EªÀjUÉ DmÉÆà £ÀA PÉ.J 39 – 2460 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ©ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃqÀ£À ªÉÄÃ¯É gÁd¥Áà ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EzÀÝ vÀV£À°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æêÀÄw ¸ÉÆãÁ¨ÁÄ EªÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÁħuÁÚ EªÀjUÉ ¨É¤ß£À §® ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ¤UÀÆ §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉÆüÀPÉÊUÉ vÉÆÃgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ «ÄoÁgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄPÀ̼À «zsÁå¨sÁå¸ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀÄ£É ªÀiÁqÉÆÃuÁ CA¢zÀPÉÌ UÀAqÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉ EªÀ£ÀÄ ºÉqÀUÀ¥ÀÆgÀzÀ°è ºÉÆî, ªÀÄ£É EzÉ ºÁUÀÆ vÁÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ EzÁÝ¼É J¯Áè ©lÄÖ ©ÃzÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjC®è CA¢zÀPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/03/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JAqÉÆøÀ¯Áá£ï OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/11 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 19-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ¤£ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á// °qÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) ªÀÄvÀÄÛ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zsÀ£É E§âgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ gÀÆ¥À¯Á gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ NqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38/eÉ-9540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¨ïeÉʯï JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ zsÀ£É E§âgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ aQvÉìUÉ 108 CA§Ä¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆÃwÛgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.March 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-03-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA .48/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dĨÉÃzÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ CfÃd C° ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: EgÁ¤ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀÆ¸É ¸ÀQãÁ UÀAqÀ £ÀvÀ«ÃgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-3-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 182, 420, 465, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÁæªÀÄ ZÀl£À½î vÁ: f¯Áè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢zÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA. 257/1 3 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ. 257/6 MAzÀÄ JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ. 259/1 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAqÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ 1979 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄr¹ ªÉƸÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀqÉ° DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁtÂPÀ¨ÁÄ EªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÃf¸ÉÖçõÀ£ï, ªÉÆÃmÉõÀ£ïUÀ¼À £ÀPÁ±É zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ°AiÀiÁV ¹zÀÝ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Cfð PÉÆlÄ UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üÃPÁjUÀ½AzÀ ªÉÆmɱÉãï DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ zÀÆgÀÄzÉñÀ¢AzÀ vÀqÉUÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ 8 JPÀÌgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 2 ªÀµÀðPÉÌ 92 ¸Á«gÀ gÀÆ AiÀÄAvÉ ¯ÁªÀtªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ªÀÄ¼É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-13, vÀ¯ÉÆÃr, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ fUÁð (PÉ) UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 24/J zÀ°è ¨Á« vÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2 ªÉƺÀäzï £À© ¸Á: ªÉĺÀA¢¥ÀnßA EªÀgÀÄ ¥ÀgÀZÀ«zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀgÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 UÀįÁªÀÄ gÀ²ÃzÀ SÁ£À @ ¥Á±Á ¨sÁÄ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ C¥sÀd® SÁ£À EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¹, J®ègÀÄ PÀÆr fUÁð(PÉ) ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV, DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä d«ÄãÀ°è vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EzÀÄÝ CzÀgÀ vÀÄA¨Á §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á« vÉÆÃrzÀgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ E®èè¢zÀÝgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄUÁð¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ zÀÄUÁð ªÀiÁeÉ ªÀÄÆwðUÉ 17 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ºÁQzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀqÀa ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr ¨ÁV® ªÀÄÄaÑ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À £ÀAvÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀgÉ §AUÁgÀzÀ PÀqÀa ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 3) ¸ÉÆãÀÄ ¸Á: ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), 4) ªÀÄÄfèï vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ 5) ±À«ÄÃgÀ gÉrAiÀÄlgï ªÉÄPÁå¤Pï @ ¸À«Ä JgÀUÀqÀØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦). EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, §AUÁgÀ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ §j vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L © PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 1215/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁmÉîUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÀrØ ¥ÉƯÁPÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀÀ : 12-2-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁįÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ eÁÕ£À vÀ¦àzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ªÀÄdÓUÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÁ, ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£À »AzÀÄUÀqÉÄAzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqÉÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¦PïC¥À UÀÆqÀì£À J¦-23, qÀ§Æè- 0398 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁðPÉÌ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.