March 24, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 24-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-03-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 23-03-2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ CPÀæªÀĪÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸɣïì E®èzÉ ¸ÀgÁÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ §ÄzÉÝãÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: Qæ±ÀÑ£ï G: vÀgÀPÁgÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: a®èVð vÁ: f: ©ÃzÀgÀ. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180JA.J¯ï.zÀ 25 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ.1,125/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-03-2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩PÀÄÌ vÀAzÉ vÉÃeÁ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á WÁªÀiÁ vÁAqÁ dA§V EªÀgÀ dA§V UÁæªÀÄzÀ d°Ã®¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è EzÀÝ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ PÀÆr¹zÀ 7.5 HP ªÉÆÃmÁgÀ PÉnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ EnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÄÃPÁ¤PÀ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ PÉîªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¨ÉÃPÀÄ £Á¼É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 40 ¦üÃmï Pɧ¯ï ªÉÊgÀ ¨ÉÆgÀªÉ¯ï EzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è EzÀÝ 7.5 HP G£Àßw PÀA¥À¤ ªÉÆÃmÁgÀ C.Q.15,000/ gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 40 ¦üÃmï PÉç¯ï ªÉÊgÀ C.Q 3,000 gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw vÀAzÉ CgÀÄt JPÁA¨É ªÀAiÀÄB 17 ªÀµÀð eÁB ªÀÄgÁoÀ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB amÁ(PÉ) vÁ: § PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ±ÀȪÀt vÀAzÉ PÁ½zÁ¸À eÁzsÀªÀ ¸ÁB amÁÖ(PÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ RArvÁ ªÀÄzsÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨ÉüɹgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆüÀÄî¨ÉPÉAzÀÄ MvÁÛĹzÁUÀ DgÉÆæ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆÃAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁr ªÀÄÄAzÀÄqÀvÉÆÃqÀVzÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ UÀ¨sÀðªÀwAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀAzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä ¤gÁPÀj¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrgÀÄvÁÛ¼É. F jÃw £ÀA©¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A PÀ®A 323, 341, 504 eÉÆv 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-03-2011 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À dlÖeÉÆr ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁ¤PÀ PÉ®¸À ¸Á: §ÄzÉÃgÁ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ £À«Ã£À ¸Á PÁqɪÁqÀ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ¨ÉäߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉé¤AzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄƨÉʯï PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ WÁ¼É¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀÄ : 69 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀV ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä PÀqÉÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï JzÀÄj¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ, ¸Á:UÀÄ®§UÁð, PÁgï £ÀA.PÉJ33JA1663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁgï £ÀA:PÉJ33JA1663 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®PÀtÂÚ£À ªÉÄîÎqÉ, JzÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 323, 353, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ eÉøÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁj ¸Á : ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÉÊ£À ¹§âA¢ £ÁUÉñÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀÄÄgÀ½ ¥ÉÆzÁÝgÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ PÀ£ÉÃPÀë£ï DgÀ DgÀ £ÀA : 2335 gÀ ¸Áàl E£Àì¥ÉÃPÀë£À ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸Áàl E£Àì¥ÉÃPÀë£À ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ C°è JzÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁr «zÀÄåvÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ £ÉÆÃr CzÀ£ÀÄß r¸ï PÀ£ÉÃPÀë£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ C°è «zÀÄåvÀ «ÄÃlgÀ PÀÆqÁ E¢ÝgÀĪÀ¢®è CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ºÁUÀÄ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 448, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : UÀAd ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁvÀ gÀÆ«Ä£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ±ÁSÁ¢üPÁj £ÁUÉñÀ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À ¸ÀAvÉÆõÀ ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À J®ègÀÄ ¸Á : ¨sÁ°Ì £ÉÃgÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¨ÁrUÉzÁjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁvÀ gÀÆ«Ä£ÀÀ ¨ÁV® §rzÀÄ ¨ÁV® £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÉ.E.©. AiÀĪÀgÀÄ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ zɪÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 180 JA.J¯ï. £À 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-1140/- gÀÆ¥ÁÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/03/2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢¸ÀAdÄ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà ¹ÃUÉ ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð, G:¦ªÀÇå£À, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ºÀ½î vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉAPÉæ¥Áà ¹ÃUÉ EªÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉÄAzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆmÉ®PÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À PÀqÉÄAzÀ ZÀAqÀPÁ¥ÀägÀ PÀqÉUÉ DgÉÆæ «¯Á¸À vÀAzÉ C£ÀAvÀgÁªÀ PÁ¯Éð ªÀAiÀÄ: 60 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-23, J¸ï-9914 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt.EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÉÃAPÉæ¥Áà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÀUÉ M¼À ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁÄvÀÄÛ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.