March 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-03-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-03-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd UÁAiÀĪÀÄÄSÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹.(ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ¯Á¯ï vÀ¯Á¨ï D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀ ¹ÃgÉUÉ ºÀwÛ JzÉ, ºÉÆmÉÖ, ¨É£ÀÄß, ªÀÄÄR, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðzÀ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EªÀÅgÀÄ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À @ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉ.J.-38/PÉ-849 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á±À vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀgÀAzÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ [AiÀÄÄ] EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ «dAiÀIJæà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 17-18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ MnÖUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ gÀAqÁå¼À ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¥ÀƪÀð ¢QÌUÉ ¤Ãj£À°è ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ¸Á«£À°è £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-2011 gÀAzÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸Áé«ÄÃzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: §jÃzÀ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÀÄZÀÄÑvÀ£À ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÀÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aQìvÉì PÁ®PÉÌ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÊzÀ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: §jÃzÀ¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ºÉʪÀÄuÉ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EvÀ£ÀÄ §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÉÃd¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®UÉ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á. zÁ¥ÀPÁ(¹) EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzsÉ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. JªÀiïJZï-3/qÀ§Æè-8094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£À ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É ¨sÀAqÁgï PÀªÀÄmÁ UÁæªÀÄzÀ°è£À eÁvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÀiÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀgÀÄ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-38/5574 £ÉÃzÀgÀ ZÀ¯ÁPÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î (PÉ) EvÀ£À ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-384588 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁr ¥ÁlìðUÀ½UÉ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 336, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-3-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀóµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® vÁAqÀ (©) EPÉUÉ ºÀĵÁgÀ E®èzÀ PÁgÀt vÁAqÁPÉÌ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ §AzÀ Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgï£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁæªÀtzÁªÀiÁ, eÁw: ªÉÆÃa, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ¸ÀzÀå: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÀĵÁgï E®èzÀ PÁgÀt vÉÆj¹PÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÁ¬Ä¯É, dégÀ, ¸ÉÆAl £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ EAeÉPÉì£ï JqÀ wPÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ wPÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ G§â vÉÆÃqÀVvÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¤ªÀÄUÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀÝ PÁ¬Ä¯É UÀÄtªÁUÀÄvÉÛ CAvÁ ºÉý 50 gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉÆlÖ EAeÉPÀì£À¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÁ® wPÀ¢AzÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÀgÉUÉ »A¢£À ¨ÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV G©â ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀĺÉÆÃV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-3-2011 gÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÁUÀ ¥ÁætPÉÌ zÉúÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 27-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ, vÁ¬Ä UÉÆzÁªÀj EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.«í.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-02/E©-2999 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®QAiÀiÁzÀ ¥À®è« vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÀUÀªÁ£ÀgÁªÀ EªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¥ÉmÁÖV J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬Ä UÉÆzÁªÀj EªÀjUÉ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ® »AzÉ PÀAzÀÄPÀnÖzÀ UÁAiÀÄ, §®UÁ°£À PÀ¥ÀPÀAqÁPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£À¸À£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4449 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¦lgï FvÀ¤UÉ »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¥sÀvÉÛÃzÀgÀªÁeÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ UÀÆqïì mÁæ° £ÀA; PÉJ-39/4208 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÉƼÀPÉÊ »AzÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¦lgï FvÀ£À JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ GzÀݪÁV ºÀjzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁæ° ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.