March 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-03-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA .48/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dĨÉÃzÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ CfÃd C° ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: EgÁ¤ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀÆ¸É ¸ÀQãÁ UÀAqÀ £ÀvÀ«ÃgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-3-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 182, 420, 465, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÁæªÀÄ ZÀl£À½î vÁ: f¯Áè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢zÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA. 257/1 3 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ. 257/6 MAzÀÄ JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ. 259/1 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAqÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ 1979 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄr¹ ªÉƸÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀqÉ° DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁtÂPÀ¨ÁÄ EªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÃf¸ÉÖçõÀ£ï, ªÉÆÃmÉõÀ£ïUÀ¼À £ÀPÁ±É zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ°AiÀiÁV ¹zÀÝ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Cfð PÉÆlÄ UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üÃPÁjUÀ½AzÀ ªÉÆmɱÉãï DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ zÀÆgÀÄzÉñÀ¢AzÀ vÀqÉUÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ 8 JPÀÌgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 2 ªÀµÀðPÉÌ 92 ¸Á«gÀ gÀÆ AiÀÄAvÉ ¯ÁªÀtªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ªÀÄ¼É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-13, vÀ¯ÉÆÃr, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ fUÁð (PÉ) UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 24/J zÀ°è ¨Á« vÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2 ªÉƺÀäzï £À© ¸Á: ªÉĺÀA¢¥ÀnßA EªÀgÀÄ ¥ÀgÀZÀ«zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀgÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 UÀįÁªÀÄ gÀ²ÃzÀ SÁ£À @ ¥Á±Á ¨sÁÄ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ C¥sÀd® SÁ£À EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¹, J®ègÀÄ PÀÆr fUÁð(PÉ) ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV, DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä d«ÄãÀ°è vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EzÀÄÝ CzÀgÀ vÀÄA¨Á §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á« vÉÆÃrzÀgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ E®èè¢zÀÝgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄUÁð¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ zÀÄUÁð ªÀiÁeÉ ªÀÄÆwðUÉ 17 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ºÁQzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀqÀa ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr ¨ÁV® ªÀÄÄaÑ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À £ÀAvÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀgÉ §AUÁgÀzÀ PÀqÀa ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 3) ¸ÉÆãÀÄ ¸Á: ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), 4) ªÀÄÄfèï vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ 5) ±À«ÄÃgÀ gÉrAiÀÄlgï ªÉÄPÁå¤Pï @ ¸À«Ä JgÀUÀqÀØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦). EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, §AUÁgÀ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ §j vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L © PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 1215/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁmÉîUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÀrØ ¥ÉƯÁPÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀÀ : 12-2-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁįÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ eÁÕ£À vÀ¦àzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ªÀÄdÓUÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÁ, ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£À »AzÀÄUÀqÉÄAzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqÉÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¦PïC¥À UÀÆqÀì£À J¦-23, qÀ§Æè- 0398 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁðPÉÌ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.