March 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 27-03-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-03-2011


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ G¢PÀgÀ vÀAzÉ §¤ì ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ SÁ¸ÀVAiÀiÁV aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ G¢PÀgï EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀ£À ¨ÁÄÄAzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ §ºÀ¼À £ÉÆêÀÅ vÀ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÖ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzsÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£ÀÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EeɪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¸ÀgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ©r CAvÀ ºÉ½zÀÝPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁPÁVzÉ £Á£ÀÄ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ »rzÀgÀÄ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄQzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUɱÀ gÀªÀgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 27-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀÄÄzÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: »¥ÀàgÀUÁ EvÀ£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ vÉÆlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J£ï.JZï-9 gÉÆÃr£À »¥ÀàgÀUÁ PÁæ¸ï §½ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPïì-6524 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26,27-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV CeÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÀVΣÀ ªÀĤ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀƼÉà ¨sÁ« f¯Áè ¨É¼ÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ C zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀÄÄvÀ° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ CªÀiÁ£ÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¯ï SÁ£À ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £Á£ÀÄ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ 8 °ÃlgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁ ©üêÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ°è 1 ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ a®ègÀ PÉýzÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖAiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ a®ègÉ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ©üêÀıÉÃnÖUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ ºÉzÀj a®ègÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¤£ÀUÉ ºÉzÀj a®ègÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÁ CAzÀÄ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄ× ªÀiÁr ¨ÁÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 25/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀiÁ£ÀSÁ£À vÀAzÉ E¸Áä¯ï SÁ£À ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉƨÉʯï jZÁdð ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ªÀÄÄvÀ° ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉªÀIJgÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©üêÀıÉÃnÖ gÀªÀgÀ°è 1 ¸Á«gÀ gÉÆ¥ÁÄ PÉÆlÄÖ a®ègÀ PÉýzÀ£ÀÄß DUÀ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ ©üêÀıÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ a®ègÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ©üêÀıÉÃnÖUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁjUÉ CAf a®ègÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄ× ªÀiÁr JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸Á¤AiÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ J¸À.J¸À.¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀ vÀVΣÀ°è ¤AvÀ ¤Ãj£À°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ zÉʪÀvÁ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ°PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÉÄ®è£É MUÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ JPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ £ÀÄQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÉÆAlPÉÌ, PÉÊ, PÁ°£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÀįÁègÁªÀ GZÉÑ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ©Ãj(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°ÌÄAzÀ eÁªÀÄRAr PÀqÉUÉ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-29/9256 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ §¸ï £ÀA PÉJ-32/J¥sï-954 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ©üêÁf qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀiÁUÁgÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ï r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå©UÉ rüQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 337 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26/3/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ zÁzÁgÁªÀ «¨sÀÆvÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: GzÀVÃgÀ [JªÀiï.J¸ï.] EvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA-JªÀiï.JZï-13/f-886 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ºÉÆÃlPÀgï ¸Á: GzÀVÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¥Ànè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 279, 427 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÆ©£À vÀAzÉ C«ÄgÀ C° ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¯ÁjAiÀÄÄ PÉ.E.© AiÀÄ JgÀqÀÄ PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀÆ 16,000/- ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¥Àæ¢Ã¥À ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä EvÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉ ¢£ÁAPÀ 27-03-2009 jAzÀ E°èªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¥Àæ¢üÃ¥À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÉUÉt vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ©qÀ®Ä ºÉ½zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄAiÀiÁå, 2] ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, 3] UÀÄgÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀ¥ÁzÀAiÀiÁå, 4] ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ ¸Á: UÁUÀªÀiÁgÀ¥À¼Àð½, 5] ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ @ ¨Á§Ä vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Àà, 6] vÁgÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ¸Á: ºÀAUÀgÀV, 7] ªÀÄ£ÀÆd vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«Ä, 8] PÀĸÀĪÀiÁ ¨ÁÄ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«Ä ¸Á: ¯ÁvÀÆgÀ, 9] ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÁgÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀwð¸ÀzÉ avÀæ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĤvÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: gÉʯÉé PÁélgïì ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ Z˽ ªÀÄÄvÁå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä DmÉÆà ¸À®ÄªÁV zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/nDgï-1783 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀ¹ÃªÀÄ ¸Á: ±ÀºÁUÀAeï ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-7/J¯ï-3138 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JqÀºÀÄ©âUÉ PÉÆAiÀÄÝ, ªÉÄïï vÀÄnUÉ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, §®ªÀÄArUÉ, JqÀ CAUÉÊAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¨Á¯Áf FvÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.