March 20, 2011

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 20-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-03-2011

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19-03-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ gÀhÄgÀt¥Áà ¤£ÉÃPÀgÀ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ : ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °ÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ Û CAUÀrAiÀÄ° EzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38/ eÉ-9540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À¨ïeÉÊ¯ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, vÉÆÃqÉUÉ, §®ªÀÄÆAUÉÊUÉ, §® ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/3/11 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀÄ¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ²ªÁgÉ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý 2] ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ AiÀıÀéAvÀgÁªÀ nÃ¼É ¸Á: zÁªÀgÀ »¥ÀàgÀUÁ vÁGzÀVÃgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆý PÉÆAiÀÄÄåªÀ PÀwÛÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/03/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥Éƽ¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ D¥Á¢vÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è C£Á¢üPÀÈvÀªÁV 1) 9 PÁlUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 432 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ®Ä C.Q 16,606/- gÀÆ 2) 3 PÁl£ÀUÀ¼À°è 650 JA.J¯ï£À 36 PÉ.J¥sï ¸ÁÖçAUï ©ÃAiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2808/- gÀÆ 3) MAzÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è 180 JA.J¯ï£À 48 N.n «¹Ì ¸ÀgÁÄ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 2148/- gÀÆ MlÄÖ C.Q 21,562/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁlUÀ¼ÀÄ ¸Áé¢ü£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ.
¢£ÁAPÀ : 20/03/2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉAl¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöäuï, 75 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä,©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁºÁUÀAeï PÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®; £ÀA:PÉJ-38/PÉ-7542 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß »AzÉ M§â£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÀtÄÚUÀ¼À PɼÀ¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀÆvÀ EªÀiÁæ£À EvÀ¤UÉ vÀÄnUÉ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, DgÉÆævÀ£À ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.