March 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 16-03-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 03/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 14/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Áà ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ. EvÀ¤UÉ ¸ÁgÁÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ 3 ªÀµÀð »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 6 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ CªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¸ÁgÁÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ DvÁäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JAPÀl vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Áà ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15/03/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀgÀÄqÀ eÁ: UÉÆAzÀ½ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À EªÀ£ÀÄ ©J¸ïJ¸ïPÉ ¥sÁåQÖçAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¸ÁV¸ÀĪÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-4151 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ EAzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L© ºÀwÛgÀ ¤°è¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃV ¨Éë£À VqÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧®©üêÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀgÀÄqÀ eÁ: UÉÆAzÀ½ ªÀ: 50 ªÀµÀð G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á gÁeÉñÀégÀ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁħuÁÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: ¸É¯ïì JVÓPÉÃnªÀ PÉ®¸À ¸Á: §¯ÉÆèýî vÁ: EAr f: ©eÁ¥ÉÆgÀ ¸ÀzÀå §æºÀä¥ÉÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 15/02/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉÄAzÀ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ MAzÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉAqÀgï ¥Áè¸ï £ÀA.PÉ.J.38eÉ 2978 C.Q. 28000=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 63 PÁ¦ gÉÊmï JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 15-3-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ £ÀA¢ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï §½ EzÀÝ ²ªÁ DmÉÆ ªÉƨÉʯïì CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°PÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨É£ÀPÉ¥À½î ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ§gï G: ²ªÁ DmÉÆ ªÉƨÉʯïì ¸Á ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ªÉÄÊPÉÆ ¨ÉƸïÖ ¥ÀèUï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ ªÉÄÊPÉÆ PÀA¥À¤UÉ ªÉƸÀ ªÀiÁr ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ Cgï.¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©.eÉ.gÁªÀÄPÀȵÁÚ£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄÄØ G:d£ÀgÀ¯ï ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á f.Cgï. 11 vÀÄ®¸Éʤ ZÉA§gïì £ÁjªÀÄ£ï ¥ÁÄAmï ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 15-03-2011 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀwæPÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ ¸Á:ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¢£À ¥ÀwæPÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ eÁzsÀªÀ ¸Á:n.r.¦ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ C¥ÀgÉlgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢ÄAzÀ 25,000=00 gÀÆ ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-3-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀtzÀ §UÉÎ «ZÁjzÁUÀ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ PÉƼÀîzÀ ªÀAiÀÄ ; 45 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹ ¸Á d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¸ÀªÀÄ£Àì §A¢zÉ £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ ºÁdgÁUÀÄ ºÁdgÁUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ jhÄAeÁ ªÀÄÄ× ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 15/03/2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦AeÁgÀ ¸ÀgÀä¸ï vÀAzÉ ¦AeÁgÀ ªÀiË®¸Á§, ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ ¯ÉÃOmï ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-09¹©2725 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAUï ¸ÉÊqÀ¢AzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄƤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ dUÀ¢Ã±À FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ©½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ, JqÀ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® SÁ°ÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÀªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, C¦à CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á: Rr gÀhÄAqÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt- §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wæ¥ÀÆgÁAvÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ E¸ÁªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀ«ÄaiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ : 27 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA PÉJ-56, 183 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉJ-56 183 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸À¸ÁÛ¥ÀägÀ §AUÁè PÀqÉÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À §®§¢AiÀÄ rªÉÊqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁr, ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.