March 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-03-2011

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÀªÀjUÉ D¸ÁÛ£Á ¯ÁqÀÓ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÀeÉð ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zÀfð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-68, zÀfð UÀ°è ©ÃzÀgÀÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥ÁÄUÉ 80 gÀÆ¥ÁÄ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV DgÉÆæAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 350=00, 4 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, 1 ¨Á®¥É£ï ºÁUÀÆ 1 ªÉƨÉÊ®£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2011 PÀ®A 341, 354, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-3-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ £À¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ ªÀÄĤÃgÀ ªÀÄAUÀ®VªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀqÀªÀAw EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 2] UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 3] gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ, 4] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå PÁåvÉ J®ègÀÄ ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀAiÀiÁå EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, gÁeÉÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ K C±ÉÆÃPÀ K£ÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤Aw¢Ý EPÉAiÀÄ ¹gÉ PÀ¼É CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ÃgÉ PÀ¼ÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ agÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆr gÁeÉÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÁåV ¨ÁÄ ªÀÄÄZÀÑ CAvÁ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ JqÀUÀqÉ ¨sÀPÀ̽AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁÄ UÉÆÃjªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀðgÉ PÉÆãÁgÀ° ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàuÁÚ PÉÆãÁ° EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/11 gÀAzÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ G¸ÀQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ²ªÀ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ¼É ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA JAJZï-25/PÉ-1914 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à ©æqÀÓ PɼÀUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¥ÀÄlÖ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ªÁrPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¹ìPÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: OgÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÁrPÀgï EvÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¨Á«UÉ ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RAqÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀÄ£ÁvÉ ¸Á: vÀqÉÆüÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ PÉÆÃuÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï C.Q 20,000/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀ ºÀt ¥À¯ïì E£ÉÆìÃgÉ£ïì dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ 4,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
§gÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¨Á EvÀ£ÀÄ EzÀUÁ eÁUÀzÀ°è ºÉÆl® ºÁQgÀÄvÁÛ£É CzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 09-3-11 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹®zÁgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À¼ÀÜPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C£À¢üÃPÀÈvÀ ¸Éqï EzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ºÉÆl® vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ EzÀPÉ̯Áè ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. CºÉÃzÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ RÄgɹ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §gÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ã£É PÁgÀt CAvÁ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§, 2) JA.r gÀ¦üÃ, 3) JA.r ªÀÄÄ¥sÁA J®ègÀ vÀAzÉ ªÀÄ»¢Ý£À ¸Á: §gÀÄgÀ, 4) ªÀÄ»AiÉƢݣÀ vÀAzÉ ºÉÊAiÀÄvÀC° ¸Á: §gÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ºÀªÀiÁgÉ £ÁªÀÄPÉÆ DAiÀiÁvÉÆ eÁ£ï¸É ªÀiÁgÀzÉvÉÛ CAvÁ fªÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ feÁ ªÀÄÄתÀiÁr £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 27/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JA.r CºÉÃzÀ, 2) JA.r gË¥sï, 3) JA.r Cw¥sï J®ègÀ vÀAzÉ E¨Á滪ÀĸÁ§, ¸Á: §gÀÄgÀ, 4) E¨Áæ»A vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ RÄgɹ ¸Á: §gÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ vÀAzÉ ªÉÆ»AiÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §gÀÄgÀ EvÀ¤UÉ ¸Á¯É ºÀªÀiÁgÉ G¥ÀgÀ zÁ¯É¸ÉÆ PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï ¯É £À»vÉÆ eÁ£ï¸É ªÀiÁgÀzÉvɺÉÊ CAvÁ ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ®Ä PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ «oÀ¯ï gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: RAqÉæ vÁAqÁ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ºÉAqÀw Gdé¯Á EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÀAeÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É 50 gÀÆ¥ÁÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉAiÀiÁzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw Gdé¯Á EªÀ¼ÀÄ RAqÉæ vÁAqÁPÀÆ §gÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁPÀÄÌ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ UÉÆvÁÛV £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÁUÀÄ J®è £ÉAlgÀ ºÁUÀÄ §AzsÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw Gdé¯Á J®Æè ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/03/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÉÆÃUÉñÀ eÁw: J¸ï.¹. ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤£ÀUÉ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð £ÀªÀÄÆäj£À eÁÕ£ÀzÉêÀ WÀAmÉ C£ÀÄߪÀªÀ£À fêÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ dUÀ¼À ¨ÉÃqÁ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÁ£ÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ UÁè¸À NqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ WÉÆqÀªÁr zÀUÁðzÀ°è PÀAzÀÆj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ lAlA £ÀA PÉ.J-38/5960 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV WÉÆqÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è PÀAzÀÆj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄgÀ½ CzÉà lA.lA zÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ lA.lA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄjUÉ vÀ£Àß lA. lA £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvÉÄAzÀ ZÀ¯ÁĹ PÀmï ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV lA.lA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV lA.lA zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DgÀw EªÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ lA.lA zÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ EvÀgÉ 15 d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/03/2011 gÀAzÀÄ 2.15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÀÆ¥ÀZÀAzÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀóµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ eÉʹAUÀ ZÀªÁít »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÆgÀ vÁAqÁ E§âgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¯ÁzsÁ ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÉÆÃ¥Á£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁĹ vÀ£Àß »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÉÆÃ¥Á£À EªÀ¤UÉ UÀmÁÄ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ºÀuÉUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½zÁUÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.16/2011, PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-03-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¥ÉưøÀ ¥Ánïï
¸Á: d£ÀªÁqÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ 1) C¥ÀàgÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀtÆÚgÀ 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀtÆÚgÀ 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÀtÆÚgÀ J®ÆègÀÄ ¸Á; d£ÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ. CªÁåZÀ ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ, PÉÊÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ M¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.