March 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-03-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤ® vÀAzÉ CdÄð£À UÀÄvÁÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ªÀµÀð UÀ½AzÀ ¥sÉÃ¥Àj ¨É£ÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¹PÀÌ°èAiÉÄà ©zÀÄÝ vÉÆAzÀgÉ C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ RAqÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ²æêÀÄAqÀ®, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/03/2011 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/3625 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀgÀPÁj gÁåµÀ£ï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ£ÀPÀmÁÖ ²ªÁgÀzÀ°è ¥sÁgɸÀÖ KjAiÀiÁzÀ°è E½eÁgÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀPÀ̸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ DAiÀÄ vÀ¦à ©zÀÄÝ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ UÁAiÀĪÁV CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ¯ÉÆà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2011 PÀ®A 324, 302, 506(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj AiÀiÁ¹ä£À @ J¯Á¤ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: zÀUÁð£À, f: zsÀªÀÄäwæ, ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: ¹AzÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃR SÁeÁ vÀAzÉ ±ÉÃR C±ÀgÀ¥sÀ ¸Á: ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: »AUÉÆ° (JA.J¸ï.) EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¢zÀÄÝ ±ÉÃSï SÁeÁ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀPÀð¸ï PÀA¥À¤ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ UÀÄqÀÄØ vÀAzÉ ²æÃzsÀgÀ ±ÉÃR ¸Á: zÀUÁð£ï, f: zsÀªÀÄäwæ, ªÀÄzsÀå ¥ÀæzÉñÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: ¹AzÉÆïï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀPÀð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ ±ÉÃSï SÁeÁ FvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀPÀð¸ï PÀA¥À¤AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ±ÉÃSï SÁeÁ FvÀ¤UÉ DgÉÆæAiÀÄÄ gÀhÄA©AiÀiÁ¢AzÀ EjzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀd£ÀVÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä, eÁw: UÉÆøÁÄ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è CA¨ÉøÁAUÀ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-7011 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²æúÀj vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 12-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 24/2011 PÀ®A 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±ÀéA§gÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÉĺÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¥ÁAræ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw PÀ®à£Á eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÁAræ PÁæ¸ï gÉÆÃqï ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ D®zÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¢UÀA§gÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÀt ¸Á® ¥ÀqÉ¢¢Ý ¸Á® wÃj¸ÀÄ CAzÀgÉ PÀÄAlÄ £É¥À ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä fvÀ£ÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÊÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2011 PÀ®A 324, 341, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ «Ã¨sÀzÀæ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¼ÀvÀ(©), vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà vÀ¼ÀªÁqÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¼ÀvÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀqÉUÉ KPÉ ©qÀÄw¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 323, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¯ÉÆÃuÉ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀtUÁAªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁ®qÉ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E¯ÉèÃPÉ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹gÀÄ« £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸À®Ä eÁUÀ J°èzÉ CAvÁ CAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 326, 504, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/03/2011 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ UÁ®qÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ gÁªÀtUÁAªÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀaÑzÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¯ÉÆÃuÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E¯ÉèÃPÉ mÁæöåPÀÖgÀ ºÀaÑ¢ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ ºÀZÀÑ®Ä eÁUÀ J°èzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃrj CAvÁ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-11 gÀAzÀÄ DgÉÆæ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁA¥ÀÆgÉ ¸Á: d®¸ÀAVé EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁlgï ¦üîÖgï ºÀwÛgÀ ¥À°ÖAiÀiÁV UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÁA¥ÀÆgÉ ¸Á: d®¹AVé EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2011 PÀ®A 323, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÀæAªÀÄ ¥Á±Á vÀAzÉ gÀªÀÄeÁ£À ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆð OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ eÁåAvÉ gÀªÀgÀ CqÀvÀPÉÌ §Ä¸ÁgÀ ¨ÉÃ¥ÁgÀ PÀÄjvÀÄ vÉÆÃUÀj ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C°è EªÀj§âgÀ ªÀÄzÀå ªÁå¥ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ C°èzÀ eÁåAvÉ gÀªÀgÀ £ËPÀgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÉçħ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ£À ¸Á§ ºÁUÀÄ E£ÀÄß M§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÉãÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁr £ÀÆQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£À CtÚ£ÁzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ£À ¸Á§ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ vÉÆÃUÀj Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ¤£ÉãÀÄ ªÀiÁºÁ zÉÆÃqÀØ ¨ÉÃ¥Áj E¢ÝAiÀÄ CAvÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄë ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §®UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.