March 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧§ÄæªÁ£À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, G: CVß±ÁªÀÄPÀzÀ°è ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, ¸Á: «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉƸÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ©ÃzÀgÀ CVß±ÁªÀÄPÀ PÀbÉÃjUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EªÀgÀÄ ¢°Ã¥À DmÉÆà j¥ÉÃjAUï ¸ÉAmï PÁæ¸ïzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ©½ §tÚzÀ ¨ÉƯÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2050 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¨ÉƯÉÃgÉÆà fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ® £ÀqÀÄ«£À J®Ä§ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉñÀ£À UÀzÀÝPÉÌ, JqÀQ«UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÁoÀ, ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸Á: PËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02-03-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: JªÀiï.L.f. PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä, £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ læªÉÃgÁ PÁgï PÁgï £ÀA: JªÀiï.ºÉZï-43/J-9377 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß læªÉÃgÁ PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÉÊvÉÆÃl ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2-3-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀA vÀAzÉ gÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ ºÀuÁ¢ ¸ÀéZÀÑ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ DgÉÆæ ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÄgÉ ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¤£ÀÄ ºÀuÁ¢ ¨ÉʸÁPÀ ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CAvÁ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2-3-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. SÁeÁ vÀAzÉ JA.r ¸ÀįÁÛ£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ±ÉÃj¥sï«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁÛUÀ DgÉÆæ ¸ÀgÀzÁgÀ«ÄAiÀiÁå aAZÉÆýªÁ¯É ºÁUÀÆ EvÀ£À ªÀÄUÉ GªÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ºÀªÀiÁgÉ ¨ÁåeïPÉ ¥ÉÊ¸É £ÉÊ»zÉvÁ PÁåªÀgÉà ¸Á¯É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ GªÀÄgÀ«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¥ÁmÉ¯ï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£À ºÉÆ®PÉÌ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ§Äâ PÀrzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ²ÃªÁgÀzÀ°èzÀÝ PÁgÀAeÁ £À¢¬ÄAzÀ zÁn ºÉÆUÀ®Ä £À¢AiÀÄ°è ºÉÆzÁUÀ CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV FdÄ §gÀzÀ PÁgÀt D¼ÀªÁzÀ ¤Ãj£À°è CPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÉêÀÄƧ© UÀAqÀ ¸ÀįÁÛ£À ¥ÁmÉ® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÆgÀRAr UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚ vÀAzÉ ¹¹AUÀgÀ ªÀåªÀºÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀÆvÀC¶Ö, vÁ:ªÀĺÁqÁ, f¯Áè: ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/EªÁAiÀiï-3012 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀºÀ¨ÁzÀ ªÁr¬ÄAzÀ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JAºÉZï-25/©-9625 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁ¹ªÀÄ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ AiÀÄgÀAr ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁåAPÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03/03/2011 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-595 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀAvÀ¥Áà PÁªÀıÉÃnÖ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ PÀ¯Áåt ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á:: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ «gÀ±ÉÃnÖ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr §¸ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «gÀ±ÉnÖ EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìUÁV alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.